EtusivuPäätös, ELY, maaperän pilaantuminen, Raja-ahteentie 312, Tuohittu, 734-608-1-16

Päätös, ELY, maaperän pilaantuminen, Raja-ahteentie 312, Tuohittu, 734-608-1-16

Kuulutus

VARELY/2447/2017

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Närings-, trafik- och miljöcentralen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö keskus on 13.9.2017 antanut päätöksen
(14 YS/S) ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen
maaperän ja pohjaveden puhdistamista Salon kaupungissa osoitteessa Rajaahteentie
312.

Päätös on nähtävänä valitusaikana Salon kaupungintalon infopisteessä, Tehdaskatu 2 ja
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, Itsenäisyydenaukio 2,
20800 Turku. Lisäksi päätös löytyy nettiosoitteesta: www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaatlvarsinais-suomi-ja-satakunta

Valitusaika on 30 päivää päätöksenantopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapun päivä, jouluaatto
tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia
saattaa koskea sekä kaupunginhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa
asiassa yleistä etua.

Turussa 13.9.2017

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tämä kuulutus on nähtävänä Salon kaupungin ilmoitustaululla 13.9.-13.10.2017.

Julkaistu: 13.9.2017 08:50

Takaisin

Ilmoitustaulu