Lausunnot ja rakentamisen ohjaus

Varsinaisten rakennuslupien käsittely on Salossa rakennusvalvonnan tehtävä. Useissa rakennushankkeissa tarvitaan kuitenkin kaupunkisuunnittelun lausuntoja tai valmistelua ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää. Näiltä sivuilta löydät tarvittavat ohjeet ja lomakkeet mm. kaavasta tai muista määräyksistä poikkeamiseen, haja-asutusalueelle tai ranta-alueelle rakentamiseen ja suunnittelutarveratkaisuun.


palkki_marttila.jpg

Rakennuslupalausunnot

Rakennusluvan käsittelyn yhteydessä rakennusvalvonta pyytää tarvittaessa kaupunkisuunnittelun lausunnon ennen rakennusluvan myöntämistä. Lausunnossa otetaan kantaa rakennushankkeen kaavan mukaisuuteen sekä sopivuudesta ympäristöön. Lisätietoja lausunnon sisällöstä antaa sen allekirjoittanut suunnittelija, ks. yhteystiedot ja asiakaspalvelu.

Rakentaminen asemakaavasta poikkeavalla tavalla

Mikäli rakennushanke poikkeaa tontilla voimassa olevasta asemakaavasta, kannattaa ennen rakennusluvan hakemista kysyä kaupunkisuunnittelun kannanottoa asiaan. Helpoimmin ohjausta saa lähettämällä sähköpostilla luonnokset pdf-tiedostomuodossa sekä lyhyen selvityksen poikkeuksista alueen vastuusuunnittelijalle, ks. yhteystiedot ja asiakaspalvelu. Kaavasta poikkeava rakentaminen saattaa vaatia erillisen poikkeamisluvan hakemista. Poikkeamista voi hakea maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista (maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §).

Rakentaminen asemakaavoittamattomalle alueelle

Kunta ohjaa rakentamista myös niillä alueilla, joilla ei ole asemakaavaa. Ohjaus perustuu silloin joko maakuntakaavaan tai useimmiten yleiskaavoihin ja rakennusjärjestyksen määräyksiin. Haja-asutusalueella poikkeaminen rakennusjärjestyksen määräyksistä saattaa vaatia erillisen poikkeamisluvan hakemista.

Suunnittelutarvealueeksi kutsutaan haja-asutusaluetta, jolla kasvaneen rakentamispaineen vuoksi on syytä ryhtyä rakentamaan esimerkiksi teitä, vesijohtoja tai viemäriä (maankäyttö- ja rakennuslaki 16 §). Alue voi olla suunnittelutarvealue suoraan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tai yleiskaavojen ja rakennusjärjestyksen määräyksien mukaan. Salon rakennusjärjestykseen määritetyt suunnittelutarvealueet löytyvät rakennusvalvonnan sivuilta kohdasta määräykset ja Salon karttapalvelusta. Suunnittelutarvealueen ohella myös yksittäinen rakennushanke voi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa (suunnittelutarveratkaisua). Suunnittelutarveratkaisussa otetaan kantaa siihen, voiko rakennuspaikalle rakentaa ilman oikeusvaikutteista asemakaavaa. Myönteisen suunnittelutarveratkaisun jälkeen hakijan on erikseen haettava rakennuslupaa.

Rakentaminen ranta-alueille

Rakentaminen ranta-alueelle edellyttää oikeusvaikutteista kaavaa (asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena). Mikäli em. kaavaa ei alueella ole, edellyttää rakentaminen poikkeamispäätöstä.
Poikkeamispäätöstä ei kuitenkaan tarvita:

- maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista varten
- maanpuolustuksen tai rajavalvonnan tarpeisiin tapahtuvaa rakentamista varten
- merenkulun tarpeisiin tapahtuvaa rakentamista varten
- olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamista varten eikä
- olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista varten

palkki_maaseutu.jpg