Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu

Lausunnot ja rakentamisen ohjaus-sivulla kerrotaan rakentamisesta
- kaavasta tai muista määräyksistä poikkeavalla tavalla
- asemakaavoittamattomalle alueelle
- ranta-alueelle

1. Hakeminen

Poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua haetaan lomakkeella, joka palautetaan kaupunkisuunnitteluun. Rakennuspaikan haltija allekirjoittaa hakemuksen.

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan:

- 2 kpl asemapiirroksia, josta ilmenee sekä olemassa olevat että suunnitellut rakennukset tai rakentamistoimenpiteet rakennuspaikalla
- selvitys naapurien kuulemisesta (hakulomakkeen sivu 4). Myös kunta voi hoitaa naapurien kuulemisen ja tarvittavien lausuntojen hankkimisen. Tällöin hakijalta veloitetaan kuulemisen kustannukset.
- selvitys rakennuspaikan hallinnasta tarvitaan, jos hakija ei ole kiinteistön omistaja (omistusoikeutta ei ole kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin).

Hakemuksessa on esitettävä arvio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut.


2. Hakemuksen käsittely ja päätöksenteko

Poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut valmistellaan kaupunkisuunnittelussa.

Suunnittelutarveratkaisuista päättää kaupunkisuunnittelulautakunta. Poikkeamisesta päättää kaupunkisuunnittelulautakunta tai kaupunginhallitus. Päätökset löytyvät kohdasta esityslistat ja kokouspöytäkirjat.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY:n) päätösvaltaan kuuluvat poikkeamiset seuraavissa asioissa:

- uuden rakennuksen rakentaminen ranta-alueelle
- vähäistä suurempi poikkeaminen asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta
- poikkeaminen rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä sekä
- poikkeaminen asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta

Rakennusvalvonta voi rakennusluvan yhteydessä myöntää poikkeuksen rakennusjärjestyksen määräyksiin rakennuspaikan vähimmäiskoosta tai rakentamisen määrästä tai etäisyyksistä ranta-alueella, mikäli ne eivät vaikeuta kaavoitusta. Ennen poikkeuksen ratkaisemista kaupunkisuunnittelu antaa tarvittaessa asiasta lausunnon.


3. Päätös ja siitä perittävät maksut

Päätös poikkeamishakemukseen annetaan kirjallisesti julkipanon jälkeen ja toimitetaan postitse hakijalle. Päätös perustellaan ja siihen voidaan liittää ehtoja. Hakijan on haettava rakennuslupaa poikkeamispäätöksessä määrätyn ajan kuluessa (enintään 2 vuotta). Poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu ei itsessään anna oikeutta rakennustöiden aloittamiseen.

Päätöksistä (tai kaupunkisuunnittelulautakunnan / kaupunginhallituksen lausunnosta) peritään maksu Salon kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti.


4. Muutoksenhaku poikkeamispäätökseen

Poikkeamista koskevasta kunnan tai alueellisen ympäristökeskuksen päätöksestä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä hakemuksen tarkoittama alue sijaitsee. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusoikeus on hakijan lisäksi naapurilla ja sellaisen kiinteistön omistajalla tai haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa. Lisäksi valitusoikeus on muun muassa sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Rekisteröidyt yhdistykset, jotka toimivat luonnon- ja ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistämiseksi tai elinympäristön laatuun vaikuttamiseksi, voivat toimialueellaan valittaa poikkeamispäätöksestä. Kunnalla, alueellisella ympäristökeskuksella ja toimialaansa kuuluvissa asioissa muulla viranomaisella on myös valitusoikeus. (MRL 190 § ja 193 §.) Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

palkki_talvipelto.jpg