Yksityistiet

Tielanat

Kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt myydä 10 kaupungin omistamaa tielanaa. Lanoille ei aseteta pohjahintaa. Ensisijaisesti lanat myydään tiekunnille tai paikallisyhdistyksille. Jos tiekunnat tai paikallisyhdistykset eivät jätä tarjousta jostain lanasta, hyväksytään korkein tarjous. Lanat ovat nähtävissä kaupungin varikolla (Satamakatu 9), lanat on numeroitu.

Lanakohtaiset kirjalliset tarjoukset osoitetaan Salon kaupungille ja lähetetään kaupungin kirjaamoon, PL 77, 24101 Salo. Kuoreen merkintä "tielanatarjous".

Tarjousten on oltava Salon kaupungin kirjaamossa 18.6.2015 klo 12 mennessä.

Perusparannusavustukset vuodelle 2016 haettavissa 14.8.2015 klo 12.00 mennessä

Peruparannusavustukset haetaan oheisella lomakkeella.Hakemus liitteineen tulee olla Halikon virastotalossa hakuajan loppuun mennessä.

Perusparannusavustusten hakuaika päättyy 14.8.2015 klo 12.00 mennessä, jolloin hakemusten tulee olla Halikon virastotalolla. Avustusta haetaan kaavakkeella, jota on saatavissa palvelupisteistä sekä Salon kaupungin www-sivuilta. Kaavakkeen liitteeksi vaaditaan suunnitelma tehtävästä työstä sekä kustannusarvio. Huomioitavaa on, että hakemus tulee olla Halikon virastotalolla, Hornintie 2-4, Halikko 14.8.2015 klo 12.00 mennessä. Mikäli hakemus jätetään muuhun Salon kaupungin toimipisteeseen, on hakijan varmistettava, että hakemus ehtii Halikon virastotaloon määräaikaan mennessä.Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen luokkaan: tiekunnan tiet, sopimustiet ja omat tiet. Tiekunnan teillä on olemassa oleva rasiteoikeus ja tiekunta on perustettu yksityistielain mukaisessa joko maanmittauslaitoksen tai kunnan tielautakunnan pitämässä toimituksessa. Tiekunnassa päätökset tien hoidosta, tiemaksuista ym. tehdään tiekunnan vuosikokouksessa. Sopimusteillä ei ole perustettua tiekuntaa ja tien hoidosta käyttäjät sopivat yhdessä. Omat tiet ovat kiinteistön omaa käyttöä varten.

Tiekunnan teillä osakkaita ovat tien varrella olevat kiinteistön (niiden omistajat) sekä sellaiset tienkäyttäjät, jotka tiekunta on ottanut osakkaaksi. Osakkaat ovat velvollisia osallistumaan tienpitoon sen hyödyn mukaan, minkä tie kullekin tuottaa.

Avustukset

Yksityisteiden perusparannus- ja kunnossapitoavustuksia haetaan vuosittain erikseen ilmoitettavana aikana.

Kunnossapitoavustusten haku vuodelle 2015 päättyi 27.2.2015 klo 12.00.

Kunnossapitoavustuksia haetaan sähköisen järjestelmän kautta. Linkki sähköiseen kunnossapitoavustusten hakuun. Hakemus voidaan tehdä myös paperisena ja hakulomake löytyy sähköisen linkin sivun alaosasta ja on saatavana myös palvelupisteistä. Paperilomakkeen tulee olla Halikon virastotalolla hakuajan päättyessä.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten maksamisessa on käytössä järjestelmä, missä jokaiselle yksityistielle päätetään sen kunnossapitoluokka ja avustettava pituus. Tämän järjestelmän valmistelu aloitettiin lähettämällä tiekunnille tietojenkeräyslomake. Tiekuntien antamien tietojen, tiehallinnon tekemien kunnossapitoluokkapäätösten ja entisten kuntien tekemien luokitusten perusteella yksityisteille päätettiin kunnossapitoluokat. Avustettavaa pituutta määritellessä otetaan huomioon tien ulottuvuus (tien pituus ja mahdolliset haarat), vakituinen asutus sekä läpikulkuteissä sen jatkuminen yhtenäisenä valtion, kunnan tai toisen tiekunnan tiehen. Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää vuosittain kunnossapitoluokkien avustusmäärästä e/km, jolloin myönnettyjen avustussummien laskeminen yksinkertaistuu ja avustukset saadaan maksuun hyvissä ajoin keväällä.

Avustusta saavalla tiekunnalla pitää olla kirjallinen tilinpito, joka voidaan tarvittaessa pyytää nähtäväksi myös jälkikäteen. Jos tilinpitoa ei ole pidetty tai siitä ilmenee, ettei avustusta ole käytetty tienpitoon, myönnetty avustus tai osa siitä voidaan periä takaisin.

Jos tiekunta ei ole aiemmin saanut avustusta, tiekunnan tulee palauttaa tietojenkeräyslomake, jotta tielle voidaan määritellä kunnossapitoluokka ja avustettava pituus. Jos tiekunnan olosuhteet ovat muuttuneet (esim. tien varren vakinaisen asutuksen määrä muuttuu), tiekunnan tulee ilmoittaa muutokset tietojenkeräyslomakkeella. Tietojenkeräyslomakkeeseen täytetään tällöin etusivun lisäksi toiselle sivulle muuttuneet tiedot (muuttumattomia tietoja ei tarvitse täyttää). Uudet tiedot tarkastetaan ja tielle päätetään tarvittaessa uusi luokka tai avustettava pituus. Tietojenkeräyslomakkeen voi lähettää joko sähköpostilla hanna.heikkila@salo.fi tai postitse PL 77, 24101 Salo.


Perusparannusavustusten haku vuodelle 2016 14.8.2015 kello 12.00 mennessä.

Peruparannusavustukset haetaan oheisella lomakkeella.Hakemus liitteineen tulee olla Halikon virastotalossa hakuajan loppuun mennessä.

Tielanat

Kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt myydä 10 kaupungin omistamaa tielanaa. Lanoille ei aseteta pohjahintaa. Ensisijaisesti lanat myydään tiekunnille tai paikallisyhdistyksille. Jos tiekunnat tai paikallisyhdistykset eivät jätä tarjousta jostain lanasta, hyväksytään korkein tarjous. Lanat ovat nähtävissä kaupungin varikolla (Satamakatu 9), lanat on numeroitu.

Lanakohtaiset kirjalliset tarjoukset osoitetaan Salon kaupungille ja lähetetään kaupungin kirjaamoon, PL 77, 24101 Salo. Kuoreen merkintä "tielanatarjous".

Tarjousten on oltava Salon kaupungin kirjaamossa 18.6.2015 klo 12 mennessä.

Liikennemerkkien asettaminen tiekunnan tielle

Jos tiekunta haluaa esim. laskea ajonopeutta asettamalla nopeusrajoituksesta kertovan liikennemerkin tai varoittaa lapsista tms., tieliikennelain 51 §:n mukaan liikennemerkit vaativat kunnan suostumuksen. Salon kaupungissa asia kuuluu yhdyskuntapalvelujen johtajan päätäntävaltaan. Suostumusta haetaan lomakkeella, jonka liitteeksi tarvitaan tiekunnan kokouksen päätös liikennemerkkien asettamisesta. Ote pöytäkirjasta riittää. Tarpeen vaatiessa lomakkeeseen pitää liittää myös kartta liikennemerkkien paikoista, esim. jos alennetaan vain tien osan nopeutta.

Kaupungin tielautakunta

Yksityistielaissa kunnan tielautakunnalle määrätyt tehtävät kuuluvat Salon kaupungissa kaupunkisuunnittelulautakunnan tiejaostolle. Näitä tehtäviä ovat mm. yksityistielain mukaiset toimitukset tiekunnan perustamiseksi, lakkauttamiseksi, tiekuntien yhdistämiseksi tai uuden osan liittämiseksi tiekunnan tiehen. Toimitukset tulevat vireille tiekunnan tai osakkaan hakemuksesta. Tiejaosto käsittelee myös yksityistielain 70 §:n mukaiset valitukset. Toimituskustannukset (minimissään 300 e) maksaa hakija ja valitusasiassa pääsääntöisesti hävinnyt osapuoli. Tiejaoston sihteerinä toimii kaupungin kiinteistöinsinööri Hanna Heikkilä.

Lomakkeet, anomukset ja valitukset lähetetään osoitteella Salon kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta / tiejaosto, PL 77, 24101 Salo; käyntiosoite Hornintie 2-4, Halikko.

Salon kaupunki tieosakkaana

Jos kaupunki omistaa maata tiekunnan tien varrella, kaupunki on tiekunnan osakas. Kaupunki tieosakkaana on kuin kuka tahansa tieosakas. Näin myös kaupungin tiemaksun ja tieyksiköiden tulee perustua todelliseen käyttöön. Kaupungin tieyksiköitä seurataan ja tarvittaessa kaupunki vaatii tiekuntaa muuttamaan yksiköt vastaamaan muuttunutta todellista käyttöä. Kaupungin tieosakkuuksista vastaa maanmittausinsinööri Eveliina Sinervo.

Vuosikokouskutsut lähetetään osoitteella Salon kaupunki / Yksityistieasiat, PL 77, 24101 Salo.

Kaupungin tiemaksut lähetetään osoitteella Salon kaupunki / kaupunkikehityspalvelut, Sarjanumero 16802019, PL 861, 00019 SSC.

Koska kaupunki on osakkaana yli 100 tiekunnassa, tiemaksussa tulee näkyä kiinteistö, joka yksiköt tuottaa sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Päätökset / tiedotteet / lomakkeet

Perusparannusavustushakemuslomake 2016
Tiedote tiekunnille tielanojen käytöstä
Tietojenkeräyslomake
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 26.8.2014 § 125, Yksityisteiden kunnossapitoavustusehtojen tarkistaminen
Liikennemerkkien asettaminen tiekunnan tielle, hakulomake
Linkki sähköiseen kunnossapitoavustushakuun
: https://secure.matriset.fi/salo/

Yhteystiedot

Kiinteistöinsinööri
Hanna Heikkilä
02-7785401
hanna.heikkila@salo.fi

- tielautakunta
- yksityistieasiat

Maanmittausinsinööri
Eveliina Sinervo
Äitiyslomalla

- yksityistieasiat

Aluejako

Yksityistieasiat on jaettu viranhaltijoiden kesken maantieteellisen sijainnin mukaan seuraavasti:

- MT 110 pohjoispuoli: Hanna Heikkilä

- MT 110 eteläpuoli: Eveliina Sinervo

Yksityistiet kartalla