Opetustarjonta

Musiikin valmennusopetusta annetaan musiikkileikkikoulussa ja soitinvalmennuksessa.
Perus- ja opistotasolla sekä aikuisosastolla oppilas opiskelee musiikkiopiston
opetussuunnitelman mukaisesti pääainetta (soitin tai laulu), musiikin perusteita
(teoria-säveltapailuaineet) sekä yhteismusiikkia. Lisäksi oppilas osallistuu esiintymistoimintaan.

Pääaine

on solistinen aine, jota opiskellaan koko opiskeluaika. Opiskeluaika on perustasolla
korkeintaan yhdeksän vuotta, jona aikana oppilas suoritaa perustasot 1/3, 2/3 ja 3/3,
ja laulussa perustasot 1/2 ja 2/2.
Pääainevaihtoehtoja ovat mm. huilu, klarinetti, fagotti, saksofoni, vaskisoittimet mm. trumpetti, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, laulu, lyömäsoittimet, piano, kitara, harmonikka
Opistotasolla suoritetaan pääaineen opistotaso,ja opiskeluaika on korkeintaa neljä vuotta.

Musiikkopiston ulkopuolinen henkilö voi suorittaa opistossa solistisen tasosuorituksen yksityisesti seuraavilla ehdoilla:
1.valmistettu tasosuoritus vastaa opiston ja Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton tasosuoritusvaatimuksia
2.henkilö on suorittanut vastaavan asteisen musiikkioppilaitoksen teoria-säveltapailusuorituksen ja siitä on esittää
musiikkioppilaitoksen tasosuoritustodistus.
Yksityinen solistinen tasosuoritus ilmoitetaan opiston tasosuorituskaavakkeella, ja lisäksi täytetään kaavake vaadittavista henkilötiedoista. Tasosuoritusmaksu pitää olla maksettu ennen suoritusta.

Soitinvalmennusopetus

Musiikin varhaiskasvatusosastolla voidaan antaa eri soittimissa soitinvalmennusopetusta. Opiskelun voivat yleensä aloittaa soittimesta riippuen 4-8 vuotiaat, puhallinsoittimissa, kitarassa ja kontrabassossa myös 8-12 vuotiaat lapset. Oppilaat otetaan opetukseen pääsykokeiden perusteella. Koska soitinvalmennusopetus on musiikin varhaiskasvatusosastoon kuuluvaa opetusta, soitinvalmennusoppilaalla ei ole varsinaista musiikkiopiston oppilaspaikkaa. Valmennusopetusta annetaan korkeintaan neljän lukuvuoden ajan.
Pienryhmäopetuksen etuja pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan ( mm. oppilaat oppivat toisiltaan, tottuvat soittamaan toisilleen, harjaantuvat sosiaalisuuteen).
Soitinvalmennusopetuksessa hyvin menestynyt lapsi voidaan opettajan niin puoltaessa siirtää perustason opetukseen ilman erillistä pääsykoetta, ja hän saa tällöin varsinaisen oppilaspaikan. Muussa tapauksessa lapsi voi siirtyä varsinaiseksi oppilaaksi pääsykokeen kautta.

Musiikin perusteet

Musiikin perusteita, jolla tarkoitetaan teoria-säveltapailuaineita, opikellaan perustasolla
neljä vuotta. Opiskelu alkaa sinä lukuvuonna , jolloin oppilas täyttää 11 vuotta.
Oppikursseja ovat teoria-säveltapailun perustasot 1/3, 2/3 ja 3/3 sekä yleisen musiikkitiedon
perustaso.
Opistotasolla opiskellaan teoria-aineita kolme vuotta: Oppikursseja ovat säveltapailun,
teorian, yleisen musiikktiedon ja harmoniaopin opistotasot.

Ulkopuolinen henkilö, joka ei ole musiikkiopiston oppilas, voi osallistua teoriaopetukseen seuraavilla ehdoilla:

-henkilö on pyrkinyt musiikkopistoon edellisen kevään pääsykokeissa ja haluaa aloittaa opinnot musiikkiopistossa
-henkilö on menestynyt pääsykokeissa niin hyvin, että hänellä on riittävät edellytykset osallistua opetukseen
-toisessa musiikkioppilaitoksessa pääainetta opiskeleva voi opiskella teoria-aineita ulkopuolisena, jos oppilaitoksen rehtorin kanssa on niin sovittu, ja ryhmässä on tilaa.
-teoriaryhmiin otetaan ulkopuolisia hyvin rajallinen määrä


Yhteismusiikki

Yhteismusiikki on tärkeä osa musiikkiopisto-opiskelua. Yhteismusiikki tukee instrumentin opiskelua ja sen avulla opitaan niitä yhteismusiikin perustaitoja, joita tarvitaan mm. oppilaan hakeutuessa opiston jälkeen harrastamaan musiikkia yhdessä muiden kanssa, esim.orkestereissa. Piano-kitara- ja harmonikkaoppilailla yhteismusiikki on integroitu vapaan säestyksen opiskeluun. Orkesterisoitinoppilas suorittaa yhteismusiikin pääaisassa opiston orkesterissa, joka alkaa viimeistää pääaineen perustaso 1-suorituksen jälkeen. Puhallinorkesterikoulussa orkesterisoitto alkaa heti opintojen alettua. Orkesterisoitto jatkuu opintojen loppuun saakka.

Vapaa säestys pianon- kitaran- ja harmonikansoiton pääaineopinnoissa

Vapaa säestys on luovan ilmaisun yhdistämistä muusikon perustaitojen hallintaan. Ohjelmistona käytetään rytmi-, kansan-, ja taidemusiikkia sekä muuta eri käytännön tilanteissa tarvittavaa musiikkia.
Musiikkiopisto antaa vapaa säestyksen perustaso 1 -opetusta kaikille perustason pianon, kitaran ja harmonikansoiton oppilaille. Vapaan säestyksen perustaso 1 suoritetaan pianossa ja harmonikassa pt1 ja 2 opinnoissa ja kitaransoiton pt 1,2 ja 3 opinnoissa. Vapaa säestys tukee pääinstrumentin opintoja. Vapaan säestyksen perustaso 1 opettajana toimii oma soitonopettaja.

Pääaineena vapaa säestys (piano):


Opiskelija tutustuu rytmimusiikin eri tyyleihin ja improvisointiin, perehdytään kolmi - ja nelisointuihin, tyypillisiin sointukulkuihin ja komppeihin.Tavoitteena on, että opiskelija vapautuu nuottikuvaan sidotusta soittamisesta ja pystyy säestämään sointumerkeistä sekä korvakuulolta ilman sointumerkkejä.
Vapaan seästyksen pääaineeseen on pääsykoe. Edeltävät suoritukset: Pianon PT2 / vastaavat taidot ja vapaan säestyksen PT1

Pääaineena Pop/jazz - piano:


Tutustutaan soittimelle keskeisiin tyyliseikkoihin afroamerikkalaisessa musiikissa. Opiskelija syventyy mm.

improvisointiin, harmoniaan, rytmisiin ilmiöihin ja fraseeraukseen.

Tavoitteena on, että opiskelija kykenee soittamaan tyylinmukaisesti afroamerikkalaisen musiikin eri tyylisuuntauksia sekä ymmärtää instrumentin funktion yhtyesoitossa.

Pop/jazz -pianoon on pääsykoe. Edeltävät suoritukset: PT3 / vastaavat taidot

Opintojen hyväksilukeminen musiikkiopistossa

Musiikkiopiston oppilas voi lukea hyväkseen musiikkiopiston rehtorin päätöksellä muualla suoritettuja instrumentti- ja teoria-säveltapailuopintoja, jos opintosuorituksesta on esittää musiikkioppilaitoksen tasosuoritustodistus (=vanha tutkintotodistus). Yleinen edellytys hyväksilukemiselle, että ulkopuolinen suoritus vastaa Salon musiikkiopiston vaatimustasoa.
Jos oppilaalla ei ole esittää musiikkioppilaitoksen tasossuoritustodistusta, hän saa jatkaa opintojaan suoraan siihen tasosuoritukseen, joka parhaiten vastaa oppilaan seuraavaa tavoitetta. Arvion uuden oppilaan tieto- ja taitotasosta tekee ko. oppiaineen opettaja.

Oppilas voi anoa lukuvuoden alussa erillisellä anomuksella yhteismusiikkitoiminnan korvaavuutta ulkopuolisella toiminnalla (esim. musiikkiyhdistykset, kansalaisopisto, lukio, musiikkiluokat, seurakunnat jne.). Päätöksen hyväksilukemisesta tekee musiikkiopiston rehtori opettajia kuultuaan. Yleisperiaate on että korvaavan toiminnan tulee vastata opiston toimintaa ja että oppilaan poisjäänti ryhmästä ei haittaa opiston yhteismusiikkitoiminnan toteuttamista.

Musiikkileikkikoulu

Puhallinorkesteritoiminta

Harmonikka

Fagotti

kontrabasso ja sähköbasso

Viulu

Lyömäsoittimet

Jousiorkesteritoiminta

Sello

Huilu

Laulu

Tätä sivua kehitetään ja sivulta on luettavissa myöhemminmin tarkempia soitin- ja oppiainekohtaisia tietoja.