Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Keskustan koulussa yleisen tuen perustavoite on oppilaan opiskelun tukeminen pienin toimin yleisopetuksen ryhmässä. Yleisen tuen toimia ovat eriyttäminen, laaja-alaisen erityisopettajan tuki, tukiopetus, kerhot, puheopetus ja avustajapalvelut. Tuen määristä ja keinoista käydään keskustelua huoltajien kanssa.

Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä. Oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio. Tehostettua tukea annetaan yleisen tuen toimien avulla niiden määrää ja tiheyttä lisäämällä. Lisäksi tehostettuun tukeen voi liittyä oppilaan integroiminen koulun pienryhmään. Tehostetun tuen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, jota luokanopettaja päivittää vuosittain yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppimissuunnitelman laatimiseen osallistuvat tarvittaessa kaikki oppilasta opettavat opettajat. Mikäli tehostetun tuen katsotaan riittäneen ja oppilas voi siirtyä takaisin yleiselle tuelle, oppimissuunnitelmaan tehdään asiasta kirjaus. Asiakirjat säilytetään paperikopioina koulun arkistossa sekä sähköisesti Wilmassa.

Mikäli oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä, huoltajayhteistyön jälkeen oppilaalle laaditaan pedagoginen selvitys, joka käsitellään moniammatillisessa oppilashuoltotyöryhmässä huoltajan suostumuksella. Pedagoginen selvitys erityisen tuen hakemuksineen lähetetään opetuksen tukipalvelujen esimiehelle, joka tekee päätöksen erityisen tuen aloittamisesta. Oppilaalle laaditaan hojks yhteistyössä huoltajien kanssa. Hojks tarkistetaan vuosittain syyslukukauden aikana. Erityisen tuen tarkasteluja voidaan tehdä hojks -tarkastusten yhteydessä, mutta ne on tehtävä vähintään oppilaan ollessa toisella ja kuudennella luokalla, ko. kouluvuoden maaliskuun aikana. Myös erityisen tuen vaiheen asiakirjat säilytetään paperiversioina koulun arkistossa sekä Wilmassa sähköisesti.

Alla oleva kuvio selvittää tuen portaita.

tuki.jpg

Yhteystiedot

Keskustan koulu
Kavilankatu 1, 24100 Salo

Vs. rehtori Kati Huldén
044 778 4102,

Vararehtori Mika Virta
044 778 4185,

Koulusihteeri Ritva Engberg
(02) 778 4173,

Opehuone
(02) 778 4170