Komisuon koulun oppilashuolto

Oppilashuollolla edistetään ja seurataan koulun jokaisen oppilaan oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Oppilashuollossa pyritään kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen mahdollisimman varhain. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa ja sitä koordinoi koulun oppilashuoltoryhmä (OHR). Oppilashuoltotyötä ohjaavina periaatteina ovat luottamuksellisuus ja kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen.

OHR

Komisuon koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarpeen mukaan tai vähintään kerran kuukaudessa. Ryhmän vakiokokoonpanoon kuuluvat rehtori, luokanopettajat, laaja-alainen erityisopettaja ja koulukuraattori. Tarpeen vaatiessa ryhmän työskentelyyn osallistuu kouluterveydenhoitaja. Ryhmän laatimat asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Koulullemme on nimetty myös koulupsykologi.

Yleinen tuki

Oppilaalle, jolla on tilapäinen tarve oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, annetaan yleistä tukea ts. tukiopetusta sopivaksi katsottu määrä. Tukiopetusta voi antaa oma luokanopettaja ja tarvittaessa laaja-alainen erityisopettaja. Tuki on kestoltaan lyhytaikaista ja pyrkii tukemaan oppilasta tietyssä havaitussa oppimisen vaikeudessa.

Tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan ja koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, annetaan tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tätä ennen oppilaasta tehdään OHR ryhmän (opettajat, erityisopettaja, kuraattori) konsultoimana pedagoginen arvio. Tehostettu tuki järjestetään laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden edellyttämällä tavalla. Tuki on luonteeltaan säännöllistä ja sitä antaa laaja-alainen erityisopettaja yhteistyössä luokanopettajan kanssa.

Erityinen tuki

Mikäli oppilaan tehostettu tuki ei riitä, hänelle annetaan erityistä tukea. Erityisopetus järjestetään oppilaan edun mukaisesti koulussamme mahdollisimman paljon muun opetuksen yhteydessä ja omassa luokassa. Lisäksi oppilaalla on omat erityisopetuksen tuntinsa laaja-alaisen erityisopettajan kanssa. Ennen oppilaan siirtämistä erityisen tuen piiriin, hänelle tehdään OHR ryhmän konsultoimana pedagoginen selvitys tuen tarpeesta. Ennen varsinaisen erityisopetuspäätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän kuulee myös oppilaan huoltajaa opettajien lisäksi. Pedagogista selvitystä täydennetään tarvittaessa koulun psykologin lausunnolla. Joissain tapauksissa tarvitaan myös lääketieteellinen lausunto.

Erityistä tukea saavalle oppilaalle laaditaan erityisopettajan toimesta henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Suunnitelmassa kerrotaan oppilaan erityisen tuen päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Suunnitelma tarkistetaan yhdessä erityisopettajan, luokanopettajan ja huoltajan kanssa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa.

Yhteystiedot

Komisuon koulu
Suomusjärventie 151
25390 Kiikala

(02) 778 4316 opettajainhuone

Rehtori Ari Aalto
044 778 4315

Vararehtori Elina Kivikallio 0447784058 elina.kivikallio@salo.fi

Laaja-alainen erityisopettaja
Heidi Lehtinen
044 778 4057
heidi.k.lehtinen@salo.fi