Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Laki perusopetuslain muuttamisesta (642/2010) astui voimaan 1.1.2011. Uuden lain keskeinen asia on kolmiportainen tuki. Oppilaan on saatava tarvittaessa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea oppimisensa tueksi.

Tuen muodot Kuusjoen koulussa

Yleinen tuki

  • opetuksen eriyttäminen (mm. materiaalit, opetusmenetelmät, oppiaineksen laajuus, kokeet)
  • tukiopetus
  • osa-aikainen erityisopetus
  • koulunkäyntiavustajan käyttö tunnilla
  • erilaiset oppilasryhmittelyt

Yleistä tukea annetaan tarvittaessa kaikille oppilaille. Tuen käytöstä sovitaan yhteistyössä opettajan ja huoltajien kanssa. Tukiopetusta annetaan oppilaalle aina tarvittaessa ja siitä ilmoitetaan oppilaan kotiin. Tukiopetusta voi antaa myös muu kuin oppilaan oma opettaja.

Oppilas voi käydä osa-aikaisessa erityisopetuksessa tietyn ajanjakson tai koko lukuvuoden ajan. Opetusta voidaan antaa koulupäivän aikana tai erikseen sovittuna ajankohtana. Erityisluokanopettaja tekee tiivistä yhteistyötä luokanopettajien kanssa. Opetuksen tavoitteena on oppimisen esteiden ennaltaehkäisy ja yksilöllisten oppimisedellytysten varmistaminen monipuolisten opetusmenetelmien avulla.

Tavallisimpia syitä osa-aikaiseen erityisopetukseen ovat:

  • puheen ja kielen kehityksen vaikeudet
  • lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimisvaikeudet
  • vaikeudet keskittymisessä tai sosiaalisissa taidoissa

Kuusjoen koulussa oppimisen esteisiin (erilaiset oppimisvaikeudet, keskittymisongelmat, sosiaalisten taitojen ongelmat jne.) pyritään puuttumaan mahdollisimman varhain. Varhaisella puuttumisella pyritään estämään ongelmien kasaantuminen ja vaikeutuminen. Varhainen puuttuminen tarkoittaa käytännössä tiivistä yhteistyötä esiopetuksen kanssa, sekä alkuopetuksen aikana oppilaiden tuen tarpeen tunnistamista mahdollisimman hyvin. Tämä tapahtuu varhaiskasvatuksen ja koulun nivelvaiheessa kattavalla tiedonsiirrolla sekä luokan- ja erityisluokanopettajan tiiviillä yhteistyöllä. Oppilaan tarvitsema tuki ja sen vaatimat opetusjärjestelyt suunnitellaan yksilöllisesti mahdollisimman tarkkaan. Tuki aloitetaan mahdollisimman pian ja sen tavoitteista kerrotaan huoltajille ja oppilaalle. Tällä pyritään edesauttamaan sitä, että kaikki osalliset ovat tietoisia tuen tarkoituksesta, tavoitteista ja toteutusmuodosta.

Tehostettu tuki

Mikäli yleinen tuki ei riittävästi tue oppilaan oppimista, hän voi opiskella tehostetulla tuella. Yleisen tuen riittämättömyys ilmenee esimerkiksi siten, että oppilas tarvitsee säännöllisesti useita eri tukikeinoja. Ennen tehostettuun tukeen siirtymistä laaditaan pedagoginen arvio, joka käsitellään myös oppilashuoltoryhmässä. Tehostetun tuen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Tehostetussa tuessa käytetään samoja tukimuotoja kuin yleisessä tuessa. Niitä käytetään kuitenkin intensiivisemmin ja määrältään runsaammin. Tehostetun tuen oppilas voi opiskella tarvittaessa osan oppitunneista myös pienryhmässä. Tehostetun tuen aikana kodin ja koulun välinen yhteistyö on yleistä tukea tiiviimpää. Yhteydessä ollaan esimerkiksi viikoittain sovittuna päivänä, jolloin vaihdetaan kuulumiset ja keskustellaan oppilaan edistymisestä. Oppilaan oppimisen tukena käytetään Muisteri-kalenteria.

Erityinen tuki

Erityiseen tukeen siirrytään kun tehostettu tuki ei oppilaalle riitä. Erityisestä tuesta tehdään aina hallinnollinen päätös. Ennen siirtymistä laaditaan pedagoginen selvitys, joka käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Erityisen tuen oppilas voi opiskella kokonaan tai osittain integroituneena yleisopetuksen luokassa.

Erityisen tuen oppilaalle laaditaan Henkilökohtainen Opetuksen Järjestämistä Koskeva Suunnitelma (=HOJKS). HOJKS on pedagoginen asiakirja, jonka tarkoitus on lyhyesti ja ytimekkäästi koota kaikki erityisen tuen oppilaan opetuksen järjestämistä koskevat asiat. Tarvittaessa erityisen tuen oppilaan oppimääriä voidaan yksilöllistää.

Kuusjoen koulussa toimitaan joustavan tiimiopettajuuden periaatteella. Erityisluokanopettaja tarjoaa yleistä, tehostettua ja erityistä tukea oppilaille yhteistyössä luokanopettajan kanssa. Luokanopettajan, erityisluokanopettajan ja koulunkäyntiavustajan kiinteä yhteistyö luo oppilaalle suotuisat puitteet saada juuri hänelle oikeanlaista opiskelun tukea Kuusjoen koulussa. Oppilas voi opiskella isossa ryhmässä, kun hänellä on siihen valmiudet. Toisaalta isosta ryhmästä on mahdollisuus siirtyä pienempään ryhmään, jos esim. lukivaikeus hankaloittaa opiskelua.

Yhteystiedot

Kuusjoen koulu
Ylikulmantie 317 b
25330 Kuusjoki

Opettajainhuone
(02) 778 4525

Rehtori Mika Oksa
(02) 778 4627

Vararehtori Jouni Hurtta
044 7784521

Sähköpostit:
etunimi.sukunimi[at]salo.fi