Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki


Esi- ja perusopetuksen oppilaille annettava tuki jaetaan yleiseen, kaikille oppilaille annettavaan tukeen, laajempaan tehostettuun tukeen sekä erityiseen tukeen, jota saavat ne oppilaat, jotka on otettu/siirretty erityisen tuen piiriin.

Kolmiportaista tukea toteutetaan Marian koulussa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tuen portaat


(Klikkaa tästä, niin kuva aukeaa isompana pdf-tiedostona.)

Marian koulussa on 13 yleisopetuksen luokkaa, kolme erityisen tuen ryhmää eli E-luokkaa ja kolme LieKe-luokkaa oppilaille joilla lievä kehitysviivästymä tai kehitysvamma. Yleisopetuksen ryhmissä ja erityisen tuen ryhmissä opiskellaan pääsääntöisesti yleisen oppimäärän mukaan. LieKe-luokissa opiskelu voi tapahtua toiminta-alueittain tai yksilöllistetyn oppimäärän avulla.

Yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille tarvittaessa. Suurin osa tukimuodoista on yleisen, tehostetun ja erityisen tuen oppilaille on yhteisiä, koska yleisen tuen muodot ovat myös tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden käytössä. Tukiopetus on tavallisin tukimuoto, ja jokaisen oppilaan oikeus. Tukiopetus voi olla oman opettajan tai esimerkiksi rinnakkaisluokan opettajan antamaa.

Yleisopetuksen käytössä on yksi koulunkäyntiavustaja ja laaja-alainen erityisopettaja. Laaja-alaisen erityisopettajan ja koulunkäyntiavustajan antama tuki painottuu alkuopetuksen vuosiluokille 1-3. Laaja-alainen erityisopetus on vuosiluokilla 1-3 luokanopettajan työtä tukevaa. Jos oppilas tarvitsee säännöllistä tukea, asiasta keskustellaan huoltajan kanssa tai tiedotetaan kotiin muulla tavoin. Syitä osa-aikaiseen erityisopetukseen ovat puheen ja kielen kehityksen vaikeudet, lukemisen, kirjoittamisen tai matematiikan oppimisvaikeudet ja keskittymisvaikeudet. Tavallisimpia tukimuotoja ovat ryhmämuotoiset interventiot, samanaikaisopettajana toimiminen ja pienryhmäopetus.

Marian koulussa on syksystä 2011 toiminut myös opettajan tai koulunkäyntiavustajan ohjaama läksykerho. Läksykerhon tarkoituksena on tukea oppilaita kotitehtävien suorittamisessa erityisesti silloin kun lapsi ei oppimisvaikeuksien, tarkkaavaisuuden pulmien, puutteellisen suomen kielen taidon tai muun syyn vuoksi pysty muutoin suoriutumaan läksyistä.

Tehostettu tuki on yleistä tukea suunnitelmallisempaa ja säännöllisempää. Oppilas tarvitsee säännöllisesti useita eri tukimuotoja. Ennen tehostettuun tukeen siirtymistä huoltajien kanssa keskustellaan tuen tarpeesta ja laaditaan pedagoginen arvio, joka käsitellään oppilashuoltotyöryhmän kokouksessa.

Tehostettua tukea toteutetaan oppimissuunnitelman mukaisesti. Oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa. Joustavien ryhmittelyjen avulla tehostetun ja erityisen tuen oppilaat voivat vuosiluokilla 3-6 opiskella tietyissä oppiaineissa erityisen tuen ryhmässä.

Erityinen tuki on kolmiportaisen tukirakenteen vahvin tukimuoto. Erityiseen tukeen siirrytään tavallisesti silloin, kun todetaan että tehostettu tuki ei riitä. Usein oppimisvalmiuksia kartoitetaan ennen erityistä tukea myös koulupsykologin tutkimusten avulla. Erityiseen tukeen tarvitaan erityisen tuen hallintopäätös. Erityisen tuen hakemus ja hakemukseen liittyvä pedagoginen selvitys tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa, ja käsitellään oppilashuoltotyöryhmässä.

Oppiaineen yksilöllistämisen tarve on yksi syy erityiseen tukeen siirtymiseen. Muita syitä voi olla esim. pienemmän opiskeluryhmän tarve. Erityisen tuen ryhmissä erityisluokanopettajan työparina toimii koulunkäyntiavustaja. LieKe-luokilla avustajia on opetusryhmässä kaksi. Erityisen tuen päätökset ovat aina määräaikaisia, ja ne tulee tarkistaa vähintään toisen luokan jälkeen ja kuudennen luokan aikana.

Yhteystiedot

Marian koulu
Kuruntie 5
24800 Halikko
044 778 4042 (opettajainhuone)

Rehtori: Riitta Loiske
044 778 4041,

Vararehtori: Tuomas Tättilä
044 778 4326,

Laaja-alainen erityisopettaja:
Lea Salokannel
044 778 4053,

Koulusihteeri: Ritva Engberg
044 778 4173,

Opettajat tavoitettavissa Wilman kautta.