Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Laki perusopetuslain muuttamisesta (642/2010) astui voimaan 1.1.2011. Uuden lain keskeinen asia on kolmiportainen tuki. Oppilaan on saatava tarvittaessa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea oppimisensa tueksi.

Tuen muodot Mustamäen koulussa

Yleinen tuki

  • opetuksen eriyttäminen (mm. materiaalit, opetusmenetelmät, oppiaineksen laajuus, kokeet)
  • tukiopetus
  • osa-aikainen erityisopetus
  • koulunkäyntiavustajan käyttö tunnilla
  • erilaiset oppilasryhmittelyt

Yleistä tukea annetaan tarvittaessa kaikille oppilaille. Tuen käytöstä sovitaan yhteistyössä opettajan ja huoltajien kanssa.Tukiopetusta annetaan oppilaalle aina tarvittaessa ja siitä ilmoitetaan oppilaan kotiin. Tukiopetusta voi antaa myös muu kuin oppilaan oma opettaja.

Oppilas voi käydä osa-aikaisessa erityisopetuksessa tietyn ajanjakson tai koko lukuvuoden ajan. Opetusta voidaan antaa koulupäivän aikana tai erikseen sovittuna ajankohtana. Erityisluokanopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä luokanopettajien kanssa. Opetuksen tavoitteena on oppimisen esteiden ennaltaehkäisy ja yksilöllisten oppimisedellytysten varmistaminen monipuolisten opetusmenetelmien avulla.

Tavallisimpia syitä osa-aikaiseen erityisopetukseen ovat:

  • puheen ja kielen kehityksen vaikeudet
  • lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimisvaikeudet
  • vaikeudet keskittymisessä tai sosiaalisissa taidoissa

Mustamäen koulussa oppimisen esteisiin (erilaiset oppimisvaikeudet, keskittymisongelmat, sosiaalisten taitojen ongelmat jne.) pyritään puuttumaan mahdollisimman varhain. Varhaisella puuttumisella pyritään estämään ongelmien kasaantuminen ja vaikeutuminen. Varhainen puuttuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että alkuopetuksen aikana pyritään mahdollisimman hyvin tunnistamaan oppilaiden tuen tarpeet. Tämä tapahtuu luokan- ja erityisluokanopettajien tiiviillä yhteistyöllä. Tuki aloitetaan mahdollisimman pian ja sen tavoitteista kerrotaan huoltajille ja oppilaalle. Tällä pyritään edesauttamaan sitä, että kaikki osalliset ovat tietoisia tuen tarkoituksesta, tavoitteista ja toteutusmuodosta.

Tehostettu tuki

Mikäli yleinen tuki ei riittävästi tue oppilaan oppimista, hän voi opiskella tehostetulla tuella. Yleisen tuen riittämättömyys ilmenee esimerkiksi siten, että oppilas tarvitsee säännöllisesti useita eri tukikeinoja. Ennen tehostettuun tukeen siirtymistä laaditaan pedagoginen arvio, joka käsitellään myös oppilashuoltoryhmässä. Mustamäen koulun oppilashuoltoryhmästä on lisätietoja koulun kotisivuilla kohdassa Oppilashuolto. Tehostetun tuen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Tehostetussa tuessa käytetään samoja tukimuotoja kuin yleisessä tuessa. Niitä käytetään kuitenkin intensiivisemmin ja määrältään runsaammin. Tehostetun tuen oppilas voi opiskella tarvittaessa osan oppitunneista myös pienryhmässä. Tehostetun tuen aikana kodin ja koulun välinen yhteistyö on yleistä tukea tiiviimpää. Yhteydessä ollaan esimerkiksi viikoittain sovittuna päivänä, jolloin vaihdetaan kuulumiset ja keskustellaan oppilaan edistymisestä. Oppilaan oppimisen tukena saatetaan käyttää oppilaalle soveltuvaa viikkoarviointia.

Erityinen tuki

Erityiseen tukeen siirrytään kun tehostettu tuki ei oppilaalle riitä. Ennen siirtymistä laaditaan pedagoginen selvitys, joka käsitellään oppilashuoltoryhmässä.Erityisen tuen oppilas voi opiskella kokonaan tai osittain integroituneena yleisopetuksen luokassa tai erityisluokassa.

Erityisen tuen oppilaalle laaditaan HOJKS. HOJKS on on pedagoginen asiakirja, jonka tarkoitus on lyhyesti ja ytimekkäästi koota kaikki erityisen tuen oppilaan opetuksen järjestämistä koskevat asiat.

Tarvittaessa erityisen tuen oppilaan oppimääriä voidaan yksilöllistää.

Mustamäen koulussa on kaksi erityisluokkaa, 1-2-luokka ja 3-6 - luokka. Ryhmäkoko on luokassa kymmenen oppilasta, molemmssa luokissa työskentelee erityisluokanopettajan lisäksi koulunkäyntiavustaja. Erityisluokat tarjoavat tukea myös yleisen ja tehostetun tuen oppilaille. Mikäli oppilas opiskelee kokonaan erityisluokassa tai hänellä on yksilöllistettyjä oppimääriä, tulee hänellä olla erityisen tuen päätös.

Yleis- ja erityisluokkien kiinteä yhteistyö luo oppilaalle suotuisat puitteet opiskella juuri hänelle oikeanlaisessa ryhmässä Mustamäen koulussa. Oppilas pääsee helposti kokeilemaan isossa ryhmässä opiskelua, jos hänellä on siihen valmiudet. Toisaalta isosta ryhmästä on helppo tulla pienempään ryhmään opiskelemaan, jos esim. lukivaikeus hankaloittaa opiskelua.

Yhteystiedot

Mustamäen koulu
Mustamäentie 103,
24910 HALIKKO as.

Rehtori Kaisa Katava
(02) 778 4631
044 778 4631,

Vararehtori Riikka Vaurio-Jokinen
(02) 778 4630,

Opettajat
(02) 778 4630

Koulusihteeri Erja Harjula
044 778 4400,

Muut yhteystiedot löytyvät Wilmasta