Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Ollikkalan koulun kolmiportaisen tuen malli

Laki perusopetuslain muuttamisesta (642/2010) astui voimaan 1.1.2011. Uuden lain keskeinen asia on kolmiportainen tuki. Oppilaan on saatava yleistä, tehostettua tai erityistä tukea omien tarpeidensa mukaisesti.

Tuen muodot Ollikkalan koulussa

Yleinen tuki

  • opetuksen eriyttäminen (materiaalit, opetusmenetelmät, oppiaineksen laajuus)
  • tuki-opetus (kaikilla oppilailla oikeus saada tarvittaessa)
  • osa-aikainen erityisopetus
  • avustajan käyttö tunnilla
  • tiimi- ja samanaikaisopetus
  • erilaiset oppilasryhmittelyt
  • apuvälineet ( esim. istuintyynyt, kuvakortit)
  • läksykerhot
  • oppimisympäristön järjestäminen ( esim. sermien käyttö)

Tehostettuun tukeen siirrytään, kun oppilaan tarpeisiin ei yleinen tuki riitä. Tehostetussa tuessa käytetään samoja tukimuotoja kuin yleisessä tuessa. Niitä käytetään kuitenkin intensiivisemmin ja määrältään runsaammin. Tehostetun tuen oppilas voi opiskella myös osittain erityisluokassa. Ennen tehostettuun tukeen siirtymistä laaditaan pedagoginen arvio. Pedagoginen arvio käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Käsittelyn jälkeen oppilas, opettaja ja huoltaja yhteistyössä laativat oppimissuunnitelman.

Erityiseen tukeen siirrytään kun tehostettu tuki ei oppilaalle riitä. Ennen siirtymistä on laadittava pedagoginen selvitys, joka käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Päätöksen erityiseen tukeen siirtymisestä tekee opetuspäällikkö. Tämä päätös tarkastetaan ainakin 2. ja 6. vuosiluokan päätteeksi. Erityisen tuen oppilas voi opiskella kokonaan tai osittain integroituneena yleisopetuksen luokassa tai erityisluokassa. Erityisen tuen oppilaalle laaditaan HOJKS, henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. HOJKS sisältää kaikki keskeiset asiat oppilaan opiskelun järjestämiseen liittyen. Lukuvuoden HOJKS laaditaan syyslomaan mennessä ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Ollikkalan kolmiportaisen tuen malli

ERITYINEN TUKI

Hojks

Mahdollisuus yksilöllistää oppiaineita

Opetusryhmänä yleisopetuksen ryhmä

ja

/ tai erityisopetuksen ryhmä

Pedagoginen selvitys + OHR

ñ

TEHOSTETTU TUKI

Oppimissuunnitelman laadinta oppilaalle

Oppilas tarvitsee useita tukimuotoja

Tuen tarve on säännöllistä

Kaikki yleisen tuen keinot ovat käytettävissä,

tuki on määrältään ja laadultaan tehostetumpaa

Pedagoginen arvio + OHR

ñ

YLEINEN TUKI

Läksykerhot

Laaja-alainen erityisopetus

Tukiopetus

Samanaikaisopetus

Eriyttäminen (materiaalit, työtavat, määrä)

Oppimisympäristön järjestelyt

Erilaiset apuvälineet esim. keskittymiseen

Avustajan käyttö oppitunneilla

Ollikkalan koulun oppilashuoltoryhmä (OHR)

Uusi perusopetuslaki velvoittaa koulun käyttämään oppilashuoltoryhmää apuna oppilaiden tuen tarpeen arvioinneissa. Salon kaupungin oppilashuoltosuunnitelma edellyttää, että jokainen luokka käsitellään kerran lukuvuoden aikana oppilashuoltoryhmässä.

Ollikkalan koulun oppilashuoltoryhmän tavoitteena ja tehtävänä on ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen moniammatillinen puuttuminen ja ratkaisujen löytäminen ongelmiin lapsen edun huomioiden. Sen tehtävänä on moniammatillisen tuen antaminen ja kokonaisvaltaisen käsityksen saaminen tilanteesta.

Ollikkalan koulun oppilashuoltoryhmän jäsenet ja heidän tehtävänsä:

Luokanopettaja, joka on ensisijainen tilanteenarvioija ja toimija.
Koulukuraattori, joka ylläpitää sosiaalista ja lastensuojelullista näkökulmaa ja yhteyksiä kotiin.
Koulupsykologin tehtävänä on oppimisen ongelmien selvittäminen ja mielenterveyden arviointi.
Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävänä on oppimisongelmien selvittäminen sekä oppilaan toiminnan ja oppimiskyvyn arviointi luokassa.
Terveydenhoitaja arvioi oppilaan psykofyysisen tilan ja sen vaikutuksen oppimiseen. Hänellä on lapsen kehityskaaren koko tuntemus.
Rehtori toimii puheenjohtajana, täytäntöön panijana ja kirjurina.

Ollikkalan koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu tiistaisin klo 8-9.

Oppilaan tuki käytännön arjessa

Oppilaalla on oikeus saada edellytystensä mukaista opetusta. Oppilas saattaa tarvita tietyissä oppiaineissa erityisopetusta pienryhmässä, mutta selviytyä muissa oppiaineissa hyvin yleisopetuksen ryhmässä. Oppilaan opetusryhmä päätetään oppilaan valmiuksien mukaisesti.
Jokaisella oppilaalla on oma kotiluokkansa, mutta hän voi päivän aikana integroitua myös muihin opetusryhmiin. Erityisoppilas voi integroitua yleisopetuksen ryhmään ja vastaavasti yleisopetuksen oppilas erityisopetuksen ryhmään. Tällöin käytetään nimitystä "kahdensuuntainen integraatio".

Laaja-alaisen erityisopettajan tuki

Laaja-alainen erityisopettaja on luokanopettajan tukena tilanteissa, joissa oppilaan koulumenestys ei ole riittävä, oppilaalla oppimisvaikeuksia jne. Hän antaa myös tarvittaessa vinkkejä, joilla helpottaa oppimisvaikeuksista kärsivää oppilasta yleisopetusluokassa ( tehtävät, apumonisteet, apuvälineet jne.) sekä apua kun oppilaalle kohdistetaan tukitoimia ja neuvotellaan niistä vanhempien kanssa. Laaja-alainen erityisopettaja voi antaa myös samanaikaisopetusta luokassa opettajan työparina.

Yhteystiedot

Ollikkalan koulu
Hämeenojankatu 9, 24260 Salo
puh. (02) 778 4210
fax. (02) 778 4255

Rehtori Pirjo Kuitunen
(02) 778 4212 tai 044 778 4212

Vararehtori Christina Leino
044 778 4284

Koulusihteeri Johanna Aalto
(ma ja to)
(02) 778 4210 tai 044 778 4333

Laaja-alainen erityisopettaja
Eriikka Jokinen (02) 778 4210

Muiden yhteystiedot löytyvät Wilmasta.