Koulukuljetukset Suomusjärven koulussa lukuvuonna 2013-2014

Suomusjärven koulukyydeistä vastaa 2.1.2014 alkaen Vainion Liikenne oy.

Lisätietoja kuljetuksista saa liikennöitsijältä p. 02 777 330.

Kuljetusten joustavuuden takaamiseksi on sovittu, että jos aamulla oppilas ei esim. sairauden takia voi tulla kouluun, ilmoitetaan asiasta ensimmäiseksi taksille ja vasta sitten koululle.

Kuljetusaikataulut jaetaan jokaiselle oppilaalle lukuvuoden alussa ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti. Jos kuljetusten järjestämisessä ilmenee epäselvyyttä, voi ottaa yhteyttä sivistystoimen palvelukeskukseen (sipa) talouspäällikkö Heli Antikainen-Pauna p. 778 4017 tai oppilaskuljetuskoordinaattori Ritva Willgren p. 778 4018 ja kuljetuskoordinaattori Seppo Virkkunen p. 778 4010. Kuljetusasioista on myös hyvä olla yhteydessä suoraan kouluun ja rehtori Arto Korpiseen p. 044 - 778 4779.

Linja-autovuorot:

2013-bussiaikataulut.PNG


Jos on epäselvyyksiä tai muuten kysyttävää ottakaa yhteyttä koululle.

Sinun tehtäväsi on omalla hyvällä käytökselläsi luoda koulumatkastasi viihtyisä hetki omaan koulupäivääsi, vaikka joskus joutuisit vähän odottamaankin. Muista liikennesäännöt ja hyvä käytös jokaisena päivänä, tulet sitten kouluun jalan, pyörällä, taksilla tai linja-autolla. Turvallista koulumatkaa meille kaikille.

Koulukuljetusperiaatteet Salon kaupungissa

Salon kaupungin opetuslautakunta vahvistaa ja päättää kaupungin koulukuljetusperiaatteet.

Lisäksi opetuslautakunta päättää liikenneväyläkohtaisesti, milloin koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaaralliseksi. Vaaralliseksi määritellyt liikenneväylät tarkistetaan olosuhteiden muuttuessa. Muusta ratkaisuvallan käytöstä päättää opetuslautakunta, ellei opetustoimen johtosäännöstä muuta johdu.

Aamu- ja iltapäiväkerhoon osallistuvilla lapsilla ei ole subjektiivista oikeutta kuljetukseen kerhosta kotiin. Perusopetuslain 23 §:n mukainen mahdollisuus koulukuljetusoikeuden käyttöön toteutetaan, mikäli tarve on säännöllisesti tiettyinä viikonpäivinä.

Koulukuljetusperiaatteissa mainitaan mm. seuraavaa:

Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen. ( PoL § 32)

Koulumatkan pituus

Salon kaupunki järjestää oppilaalle kuljetuksen tai avustaa oppilaan huoltajaa koulumatka-kustannuksissa, jos

  • esikoululaisen tai 1-2 -luokan oppilaan koulumatka kunnan osoittamaan esikouluun tai lähikouluun on vähintään kolme kilometriä
  • 3-9 -luokan oppilaan koulumatka kunnan osoittamaan lähikouluun on vähintään viisi kilometriä

Koulumatka mitataan lyhintä, kävelykelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin mukaan lukien kunnan avustamat yksityistiet, kotiportilta koulun portille tai niitä vastaaviin paikkoihin.

Kunnan velvollisuus ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle. Kilometriraja (3km/5km) on pisin mahdollinen omavastuumatka, joka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin esimerkiksi kotoa taksin noutopaikkaan.

Maksullinen koulukuljetus

Sivistystoimen talouspäällikkö voi hakemuksesta myöntää maksullisen koulukuljetuksen niille oppilaille, joilla ei ole lain ja opetuslautakunnan määrittelemien tarkennuksien perusteella oikeutta koulukuljetukseen, edellyttäen, että

  • autossa on tilaa
  • reitti on jo olemassa

Maksullisen kuljetuksen hinta on 1,10 e/ suunta (sis. alv 8 %). Maksullinen kuljetus laskutetaan huoltajalta lukukausittain tai sovittaessa useammin huoltajan antaman selvityksen mukaan. Selvitys on toimitettava sivistystoimen palvelukeskukseen viimeistään lukukauden päätyttyä. Maksullinen kuljetus järjestetään siitä alkaen, kun reitit ja aikataulut ovat selvillä lakisääteisesti kuljetettavien oppilaiden osalta, viimeistään 15.9. alkaen. Päätös tehdään aina tapauskohtaisesti joko lukuvuodeksi tai anomuksessa mainituksi lyhyemmäksi ajaksi. Oikeuden maksulliseen kuljetukseen voi menettää, mikäli taksipaikkaa tarvitaan lakisääteisesti kuljetettavalle oppilaalle.