Erityinen tuki

Erityiseen tukeen siirrytään kun tehostettu tuki ei oppilaalle riitä. Ennen siirtymistä on laadittava pedagoginen selvitys, jossa eritellään oppilaan saamat tehostetun tuen tukitoimet. Huoltajat tekevät hakemuksen erityisen tuen päätöstä varten. Tukihakemukseen liitetään oppilashuoltoryhmässä käsitelty pedagoginen selvitys ja tarvittaessa asiantuntijalausunto tai sosiaalinen selvitys.

Erityisen tuen päätös on hallinnollinen päätös, josta on valitusoikeus. Päätös on aina määräaikainen, jota tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Mikäli tuen tarpeen todetaan pedagogisen selvityksen jälkeen jatkuvan, tehdään erityisen tuen jatkamisesta päätös. Mikäli erityisen tuen tarpeen todetaan päättyneen, oppilaan eriyisen tuen lopettamisesta tehdään päätös. Tällöin oppilas siirtyy saamaan tehostettua tukea.
Erityisen tuen päätökseen kirjataan oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. Erityisen tuen päätös ei sinänsä määrittele oppilaan opetuspaikkaa eikä -ryhmää.

Erityisen tuen oppilaalle laaditaan HOJKS (henkikökohtainen opetuksen järjestämista koskeva suunnitelma). Suunnitelmasta tulee ilmetä oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Periaatteena on ottaa huomioon oppilaan yksilölliset vahvuudet, tarpeet ja mahdollisuudet oppimiseen ja koulunkäyntiin. Toisinaan on tarvetta joidenkin oppiaineiden yksilöllistämiseen. Huomattava on, että yhdenkin oppiaineen yksilöllistäminen vaatii erityisen tuen päätöksen. Opettaja laatii HOJKSin yhteistyössä huoltajien ja oppilaan kanssa. HOJKS tarkistetaan vähintään kerran lukuvuoden aikana.

Yhteystiedot

Salon kaupunki
Lasten ja nuorten palvelut

Käyntiosoite:
Tehdaskatu 2, 24100 Salo

Va. opetuksen tukipalveluiden esimies
Inkeri Kurppa
(02) 778 4688

Toimistosihteeri
Tiina Virtanen
(02) 778 4007

Sähköpostiosoite on muotoa
.