Tehostettu tuki

Tehostettu tukeen siirrytään, kun yleinen tuki ei ole oppilaalle riittävää. Ennen tehostettuun tukeen siirtymistä laaditaan pedagoginen arvio. Pedagoginen arvio käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Tehostetun tuen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelman laatii oppilaan oma opettaja yhteistyössä huoltajien ja oppilaan kanssa.


Tehostetussa tuessa käytetään samoja tukimuotoja kuin yleisessä tuessa. Niitä käytetään kuitenkin intensiivisemmin ja määrältään runsaammin. Tehostetun tuen oppilas voi opiskella tarvittaessa osan oppitunneista myös pienryhmässä. Oppilas voi opiskella tehostetulla tuella tarvittaessa vaikka koko perusopetuksen ajan.


Tehostetun tuen riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti ja samalla oppimissuunnitelma päivitetään. Seurannassa on hyvä asettaa realistiset aika- ja oppimistavoitteet. Tehostettu tuki poikkeaa yleisestä tuesta mm. tukitoimien määrän ja keston suhteen. Jos tehostettu tuki ei riitä, oppilas voi saada erityistä tukea. Tätä varten tehdään pedagoginen selvitys, johon kootaan oppilaan aikaisemmin saama oppimisen ja koulunkäynnin tuki.

Yhteystiedot

Salon kaupunki
Lasten ja nuorten palvelut

Käyntiosoite:
Tehdaskatu 2, 24100 Salo

Va. opetuksen tukipalveluiden esimies
Inkeri Kurppa
(02) 778 4688

Toimistosihteeri
Tiina Virtanen
(02) 778 4007

Sähköpostiosoite on muotoa
.