Virallinen sähköinen ilmoitustaulu

Kuuluttaminen perustuu lakiin julkisista kuulutuksista 2.2.1925/34 ja kuntalakiin. 1.6.2017 voimaan tulleen Kuntalain (10.4.2015/410) 12 luvun 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Salon kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla julkaistut kuulutukset ovat luettavissa tämän linkin takaa. Kuulutuksia julkaistaan tarpeen mukaan myös kaupungintalon 1. kerroksessa (Tehdaskatu 2) olevalla ilmoitustaululla.