Salon kaupunkistrategia 2026 - Kärkihankkeet

1. Salo2021-hanke

Hankkeen tavoite on valmistautua sote- ja maakuntauudistukseen Salon kaupungin osalta. Uuden kunnan organisaation ja palveluiden valmistelutyö sekä kokonaisarkkitehtuurihankkeen edistäminen ovat myös olennaisia osia Salo2021-hanketta. Salon kaupungin henkilöstösuunnittelu toteuttaa useita suunniteltuja muutoksia alkaneen valtuustokauden aikana. Sekä merkittävät henkilöstömuutokset että henkilöstön kehittämishankkeet sovitetaan yhteen sote- ja maakuntasuunnittelun kanssa tulevaisuuden kunnan organisaation muodostamiseksi.

2. Oppimisympäristöuudistus ja Oppiva Salo

Oppimisympäristöuudistus ja Oppiva Salo muodostavat yhdessä kaupunkitason strategisen kärkihankkeen. Oppimisympäristöuudistuksella pyritään varmistamaan oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeet, elinvoimaiset oppimisympäristöt ja niitä tukevat monikäyttöiset tilaratkaisut. Oppiva Salo 2018 - 2020 on kehittämisohjelma, jossa kehitetään systeemisesti oppimista, opettajuutta, pedagogista johtamista, oppimisen teknologiaa sekä oppimisen analytiikkaa ja muuntojoustavia oppimistiloja. Kehittämisohjelmalla varmistetaan pysyvä toimintakulttuurin muutos siten, että digitalisaatio ja uusi opetussuunnitelma
näkyvät muuttuneina opetus- ja oppimiskäytänteinä oppilaan arjessa. Kärkihankekokonaisuus edistää kuntalaisten hyvinvointia ja kehittää Salon elinvoimaa ja kasvumahdollisuuksia.

Oppimisympäristöselvityksen 1. vaihe

3. Salo IoT Campus

Salon IoT Campuksesta muodostetaan kansainvälisesti verkottunut ja kasvava keskus, joka mahdollistaa huippuosaamisen kehittymisen, kaupallisesti menestyvien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen ja tuotannon sekä uuden IoT-liiketoiminnan syntymisen. Campuksesta luodaan myös houkutteleva osaamiskeskus kansainvälisille ohjelmille, joita kaupunki sekä tulevaisuudessa maakunta voi toteuttaa Salon alueella.

4. Ekovoimalaitokseen tukeutuva kiertotalouspuisto

Lounavoima Oy rakentaa ekovoimalaitoksen Korvenmäkeen ja siihen tukeutuen synnytetään kaupungin omistaman Metsäjaanun teollisuusalueen ympärille kiertotalouspuisto. Ekovoimala valmistuu vuonna 2020. Hanke mahdollistaa laajan teollisen kehityksen Salon keskusta-alueen koillispuolella erinomaisilla etäisyyksillä ja moottoritieyhteyksillä. Teollisuusalueen hankkeistamista esimerkiksi ekoteollisuuspuistoksi voidaan harkita osana strategian toteuttamista.

5. Toimiva työyhteisö

Toimiva työyhteisö rakentuu kuuden osa-alueen kokonaisuudesta, jotka ovat työntekoa tukeva organisaatio, työntekoa palveleva johtaminen, selkeät töiden järjestelyt, yhteiset pelisäännöt, avoin vuorovaikutus ja toiminnan jatkuva arvioiminen. Näihin perusasioihin keskittymällä rakennetaan Salon työyhteisöä toimivammaksi ja samalla parannetaan työntekijöiden työhyvinvointia. Tavoitteena on, että Salon kaupungin kaikissa työyhteisöissä on sellaiset työntekoa tukevat rakenteet ja käytännöt, joilla mahdollistetaan aiempaa tuloksellisempi toiminta ja parempi palvelu kuntalaisille.

6. Kt 52 kehittäminen Salon kohdalla, II vaihe

Edistetään kt 52 rakentamista Salon kohdalla yleissuunnitelman mukaiseen paikkaan, vaihe II. Keskustan liikenneympäristö rauhoittuu ja liikenne pohjois-etelä -suunnassa tulee sujuvammaksi. Aluevaraussuunnittelu tehdään vuonna 2018, tiesuunnitelma vuosina 2019 - 2020 ja itse rakentaminen vuoteen rahoituksesta riippuen vuosina 2020-2023 mennessä. Hanke vaikuttaa Salon kasvun ja elinvoiman kehittämiseen sekä Metsäjaanun teollisuusalueen suunnassa että kaupungin pohjoispuolella Isokylän ja moottoritien suunnassa myös kaupan, pienteollisuuden sekä asumisen alustana.

7. Salon sairaalan tulevaisuus

Salon sairaalan peruskorjaus tai uudisrakentaminen toteutetaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Tavoitteena on varmistaa tulevaisuuden elinvoimaiset sairaalapalvelut Salossa. Vuonna 2018 tehdään toiminnallinen suunnittelu, vuonna 2019 rakentamisen suunnittelu, vuosina 2020 - 24 itse rakentaminen. Hankkeen onnistumisella saavutetaan pitkäaikaisia elinvoima- ja hyvinvointivaikutuksia Saloon: hanke varmistaa työpaikkojen säilymisen ja kuntalaisten monipuolisten terveyspalvelujen saatavuuden sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Salossa.

8. Tunnin juna

Tunnin juna on nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä. Sitä varten edistetään uuden junaradan rakentamista, joka kulkee Salosta suoraan Lohjan kautta Helsinkiin ja on noin 40 kilometriä nykyistä rantarataa lyhempi. Hankkeen toteuttaminen pyritään saamaan kirjatuksi seuraavaan hallitusohjelmaan. Yleissuunnittelu tapahtuu vuonna 2020 ja sitä edeltävä vaikuttajaviestintä vuosina 2019 - 2020.

9. Tulevaisuuden asumisympäristö

Käännetään kaupungin asukasluvun kehitys positiiviseksi luomalla tulevaisuuden kaupungin laadukas, älykäs ja kestävän kehityksen mukainen asumisympäristö yleiskaavallisen ohjelman, keskustan osayleiskaavan ja muiden maankäyttösuunnitelmien mukaisesti. Uusien asuinalueiden kehittämisessä mietitään kansallisen profiilin parantamista mahdollisissa yhteistyöhankkeissa, joita voidaan toteuttaa strategiakauden päättyessä. Saavutettavuuden parantuminen esimerkiksi Tunnin juna -hankkeen myötä mahdollistaa entistä paremmin Salon kehittämistä tulevaisuuden asuinympäristönä kehittyvän Lounais-Suomen
sekä kansallisen metropolialueen välisenä porttina. Hankkeen tavoiteaikataulu tähtää suuremmassa kokonaisuudessa vuoteen 2035, mutta strategiakauden päättyessä vuonna 2026 Salon keskusta-alueen sekä moottoritien läheisyydessä olevien taajamien kehityksen uskotaan vauhdittuneen.

10. Tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä

Luodaan Saloon tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä, joka mahdollistaa sujuvat ja kestävän kehityksen mukaiset matkaketjut kaupungin sisällä sekä huippunopeat yhteydet kaupungin ulkopuolelle. Tavoiteaikataulu vuosi 2035.