Yksityistiet

Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen luokkaan: tiekunnan tiet, sopimustiet ja omat tiet. Tiekunnan teillä on olemassa oleva rasiteoikeus ja tiekunta on perustettu yksityistielain mukaisessa joko maanmittauslaitoksen tai kunnan tielautakunnan pitämässä toimituksessa. Tiekunnassa päätökset tien hoidosta, tiemaksuista ym. tehdään tiekunnan vuosikokouksessa. Sopimusteillä ei ole perustettua tiekuntaa ja tien hoidosta käyttäjät sopivat yhdessä. Omat tiet ovat kiinteistön omaa käyttöä varten.

Tiekunnan teillä osakkaita ovat tien varrella olevat kiinteistön (niiden omistajat) sekä sellaiset tienkäyttäjät, jotka tiekunta on ottanut osakkaaksi. Osakkaat ovat velvollisia osallistumaan tienpitoon sen hyödyn mukaan, minkä tie kullekin tuottaa.

Kaupungin tielautakunta

Yksityistielaissa kunnan tielautakunnalle määrätyt tehtävät kuuluvat Salon kaupungissa kaupunkikehityslautakunnan tiejaostolle. Näitä tehtäviä ovat mm. yksityistielain mukaiset toimitukset tiekunnan perustamiseksi, lakkauttamiseksi, tiekuntien yhdistämiseksi tai uuden osan liittämiseksi tiekunnan tiehen. Toimitukset tulevat vireille tiekunnan tai osakkaan hakemuksesta. Tiejaosto käsittelee myös yksityistielain 70 §:n mukaiset valitukset. Toimituskustannukset (minimissään 300 e) maksaa hakija ja valitusasiassa pääsääntöisesti hävinnyt osapuoli. Tiejaoston sihteerinä toimii kaupungin kiinteistöinsinööri Hanna Heikkilä.

Lomakkeet, anomukset ja valitukset lähetetään osoitteella Salon kaupungin kaupunkikehityslautakunta / tiejaosto, PL 77, 24101 Salo; käyntiosoite Hornintie 2-4, Halikko.

Liikennemerkkien asettaminen tiekunnan tielle

Jos tiekunta haluaa esim. laskea ajonopeutta asettamalla nopeusrajoituksesta kertovan liikennemerkin tai varoittaa lapsista tms., tieliikennelain 51 §:n mukaan liikennemerkit vaativat kunnan suostumuksen. Salon kaupungissa asia kuuluu yhdyskuntapalvelujen johtajan päätäntävaltaan. Suostumusta haetaan lomakkeella, jonka liitteeksi tarvitaan tiekunnan kokouksen päätös liikennemerkkien asettamisesta. Ote pöytäkirjasta riittää. Tarpeen vaatiessa lomakkeeseen pitää liittää myös kartta liikennemerkkien paikoista, esim. jos alennetaan vain tien osan nopeutta.

Salon kaupunki tieosakkaana

Jos kaupunki omistaa maata tiekunnan tien varrella, kaupunki on tiekunnan osakas. Kaupunki tieosakkaana on kuin kuka tahansa tieosakas. Näin myös kaupungin tiemaksun ja tieyksiköiden tulee perustua todelliseen käyttöön. Kaupungin tieyksiköitä seurataan ja tarvittaessa kaupunki vaatii tiekuntaa muuttamaan yksiköt vastaamaan muuttunutta todellista käyttöä. Kaupungin tieosakkuuksista vastaa maanmittausinsinööri Eveliina Sinervo.

Vuosikokouskutsut lähetetään osoitteella Salon kaupunki / Yksityistieasiat, PL 77, 24101 Salo.

Kaupungin tiemaksut lähetetään osoitteella Salon kaupunki / kaupunkikehityspalvelut, 0037013953315000 PL 299 02066 DOCUSCAN

Koska kaupunki on osakkaana yli 100 tiekunnassa, tiemaksussa tulee näkyä kiinteistö, joka yksiköt tuottaa sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Päätökset / tiedotteet / lomakkeet

Yksityisteiden kunnossapitoavustusehdot
2016 yksityistieillan esitysmateriaali
Tiedote tiekunnille tielanojen käytöstä
Tietojenkeräyslomake
Liikennemerkkien asettaminen tiekunnan tielle, hakulomake
Linkki sähköiseen kunnossapitoavustushakuun
: https://secure.matriset.fi/salo/