Yhdistysten avustuksetSalon kaupunki julistaa haettavaksi seuraavat yleis- ja kohdeavustukset 31.3.2015 klo 12 mennessä.

Osassa kohdeavustuksia on myöhemmin toinen hakuaika, joista kuulutetaan erikseen. Avustuksia myönnetään salolaisille yhdistyksille tai muille yhdistyksille, joiden säännöllinen avustuksen kohteena oleva toiminta sijoittuu Saloon. Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Sosiaali-, terveys- ja vanhuspalvelujen avustukset

Yleisavustus voidaan myöntää rekisteröidyille salolaisille sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla toimiville yhdistyksille toiminnan tukemiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon perustehtävää tukevien avustusten hausta vuodelle 2016 ilmoitetaan myöhemmin kevään aikana.


Nuorisopalvelujen avustukset

Yleisavustus voidaan myöntää yhdistyksille, joiden pääasiallinen toiminta yhdistysten sääntöjen mukaan on nuorisotoimintaa. Avustus voidaan myöntää myös rekisteröidyn yhdistyksen nuoriso-osastolle, joka on kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. Yleisavustus on tarkoitettu nuorisoyhdistysten varsinaisen toiminnan tukemiseen, koulutus-, kurssi- ja leiritoimintaan, kansainväliseen toimintaan sekä ohjaajien palkkaamiseen.

Kohdeavustusta voidaan myöntää salolaisille nuorisoyhdistyksille sekä nuorten toimintaryhmille. Kohdeavustus myönnetään salolaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan toimintaan. Vähintään 2/3 nuorisoyhdistyksen tai nuorten toimintaryhmän jäsenistä on oltava alle 29-vuotiaita.

Kohdeavustus on kertaluontoinen ja sitä myönnetään esim. nuorisotoiminnallisen projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen, nuorisoyhdistyksen toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin tai normaalitoimintaan nähden suuriin tapahtumiin.


Liikuntapalvelujen yleisavustukset

Yleisavustus voidaan myöntää rekisteröidylle salolaisille urheiluseuroille tai liikuntatoimintaa harjoittaville yhdistyksille, jotka kuuluvat jäsenenä johonkin sellaiseen valtakunnalliseen liikuntajärjestöön, jonka valtioneuvosto on liikuntalain 7 §:n perusteella ja liikunta-asetuksen 1 § perusteella hyväksynyt liikuntalain nojalla oikeutetuksi saamaan valtion avustusta tai sellaiselle rekisteröidylle salolaisille yhdistyksille, jonka toiminta sääntöjen mukaan on pääasiassa liikuntaa.

Avustus jaetaan painottaen yhdistyksen järjestämän ohjatun liikunnan määrää. Liikuntatoimintaan osallistuneiden ihmisten määrä pisteytetään ja kertyvään pistemäärään vaikuttavat painokertoimet. Seuralle kertyneistä pisteistä lasketaan prosenttiosuus kaikista kertyneistä pisteistä, jonka mukaan seura saa avustusta.


Kulttuuripalvelujen yleis- ja kohdeavustukset

Yleisavustusta voidaan myöntää rekisteröidylle salolaisille kulttuuri- ja taidetoimintaa harjoittaville ja kulttuuripalveluja tuottaville yhdistyksille. Säännöistä tulee ilmetä yhdistyksen harjoittama kulttuuritoiminta. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä.

Kohdeavustusta voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja kulttuuriyhdistykset. Hakijan kotipaikan tulee olla Salo. Kohdeavustus myönnetään salolaisiin kohdentuvaan kulttuuritoimintaan. Kohdeavustus myönnetään yksittäisten taiteilijoiden tuotantojen tukemiseen, kulttuuri- ja taidetoiminnan tuottamiseen ja kulttuuripalvelun tuottamista tukevaan koulutukseen.


Kansainvälisen toiminnan yleis- ja kohdeavustukset

Yleis- ja kohdeavustusta voidaan myöntää rekisteröidylle salolaiselle yhdistykselle, jonka toiminta-ajatus liittyy kansainvälisyyteen. Avustusta myönnetään joko yleisavustuksena tukemaan yhdistyksen kansainvälistä toimintaa tai kohdeavustuksena kertaluonteisen hankkeen tai tapahtuman järjestämiseen. Tuettavan toiminnan tulee edistää monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä.

Myös muut kuin kansainvälistä toimintaa harjoittavat yhdistykset, jotka eivät saa muuta avustusta kaupungilta, voivat hakea kohdeavustusta yhdistyksen kansainväliseen tapahtuman tms. järjestämiseen.


Muut yleis- ja kohdeavustukset (mm. yleissivistävä kansalaistoiminta, asukas- ja aluetyö)

Yleis- ja kohdeavustus voidaan myöntää rekisteröidylle salolaisille yhdistyksille, joiden toiminta ei kuulu mihinkään edellä luetelluista palvelualoista. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus, avustuksen suunniteltu käyttötarkoitus, toimintasuunnitelman toteutuminen, alueellinen kattavuus, toiminnan säännöllisyys ja toteutuminen yhdistyksen toiminnassa.

Yhdistysten tukemisen periaatteet

Salon kaupunginvaltuusto 17.10.2011 § 115. Päätös on kokonaisuudessaan luettavissa Salon kaupungin verkkosivuilta http://www.salo.fi/attachements/2012-01-11T09-41-0470.pdf

Salon kaupunginhallituksen 1.12.2014 hyväksymän työllisyysohjelman mukaisesti avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon harkinnan mukaan yhdistyksen toimenpiteet työllistämisen tukemiseksi tai työttömien aktivoimiseksi.


Hakemusten toimittaminen

Hakijayhteisön tulee toimittaa avustushakemus ja seuraavat asiakirjat hakuajan määräaikaan mennessä:
- toimintasuunnitelma vuodelle, jolle avustusta haetaan,
- talousarvio vuodelle, jolle avustusta haetaan,
- viimeisin hyväksytty tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen. Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili- sekä kustannuspaikkakohtainen laskelma,
- viimeisin tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto,
- yhdistyksen säännöt (jos niitä ei ole aikaisemmin toimitettu tai jos ne ovat muuttuneet)
Mikäli avustuksen saaja ei voi toimittaa edellisen toimikauden asiakirjoja, poikkeavasta asiakirjojen toimitusajankohdasta tulee sopia avustuksen myöntäjän kanssa.

Hakulomakkeet ja hakuohjeet löytyvät kaupungin kotisivuilta seuraavista osoitteista:
Sosiaali-, terveys- ja vanhuspalvelut: www.salo.fi/sotenavustukset/
Nuorisopalvelut: www.salo.fi/nuorisoavustukset/
Liikuntapalvelut: www.salo.fi/liikuntaavustukset/
Kulttuuripalvelut: www.salo.fi/kulttuuriavustukset/
Kansainvälinen toiminta: www.salo.fi/kansainvalinentoiminta/
Muut avustukset (mm. yleissivistävä kansalaistoiminta, asukas- ja aluetyö): www.salo.fi/kh-avustukset/

Hakulomakkeet ja hakuohjeet ovat saatavilla myös kaupungintalon infopisteestä ja palvelupisteistä.

Hakemukset liitteineen toimitetaan Salon kaupungille osoitettuna
- sähköpostilla osoitteeseen: avustukset2015@salo.fi tai
- postitetaan osoitteeseen Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo tai
- tuodaan Salon kaupungintalon infopisteeseen (Tehdaskatu 2, Salo).