Yhdistysten avustuksetSalon kaupunki julistaa haettavaksi seuraavat yleis- ja kohdeavustukset 4.4.2014 klo 12.00 mennessä.


Osassa kohdeavustuksia on myöhemmin toinen hakuaika, joista kuulutetaan erikseen. Avustuksia myönnetään salolaisille yhdistyksille tai muille yhdistyksille, joiden säännöllinen avustuksen kohteena oleva toiminta sijoittuu Saloon. Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.


Sosiaali-, terveys- ja vanhuspalvelujen avustukset

Yleisavustus voidaan myöntää rekisteröidyille salolaisille sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla toimiville yhdistyksille toiminnan tukemiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon perustehtävää tukevien avustusten hausta vuodelle 2015 ilmoitetaan myöhemmin kevään aikana.

Nuorisopalvelujen avustukset

Yleisavustus voidaan myöntää yhdistyksille, joiden pääasiallinen toiminta yhdistysten sääntöjen mukaan on nuorisotoimintaa. Avustus voidaan myöntää myös rekisteröidyn yhdistyksen nuoriso-osastolle, joka on kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. Yleisavustus on tarkoitettu nuorisoyhdistysten varsinaisen toiminnan tukemiseen, koulutus-, kurssi- ja leiritoimintaan, kansainväliseen toimintaan sekä ohjaajien palkkaamiseen.

Kohdeavustusta voidaan myöntää salolaisille nuorisoyhdistyksille sekä nuorten toimintaryhmille. Kohdeavustus myönnetään salolaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan toimintaan. Vähintään 2/3 nuorisoyhdistyksen tai nuorten toimintaryhmän jäsenistä on oltava alle 29-vuotiaita.
Kohdeavustus on kertaluontoinen ja sitä myönnetään esim. nuorisotoiminnallisen projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen, nuorisoyhdistyksen toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin tai normaalitoimintaan nähden suuriin tapahtumiin.

Liikuntapalvelujen yleisavustukset

Yleisavustus voidaan myöntää rekisteröidylle salolaisille urheiluseuroille tai liikuntatoimintaa harjoittaville yhdistyksille, jotka kuuluvat jäsenenä johonkin sellaiseen valtakunnalliseen liikuntajärjestöön, jonka valtioneuvosto on liikuntalain 7 §:n perusteella ja liikunta-asetuksen 1 § perusteella hyväksynyt liikuntalain nojalla oikeutetuksi saamaan valtion avustusta tai sellaiselle rekisteröidylle salolaisille yhdistyksille, jonka toiminta sääntöjen mukaan on pääasiassa liikuntaa.
Avustus jaetaan painottaen yhdistyksen järjestämän ohjatun liikunnan määrää. Liikuntatoimintaan osallistuneiden ihmisten määrä pisteytetään ja kertyvään pistemäärään vaikuttavat painokertoimet. Seuralle kertyneistä pisteistä lasketaan prosenttiosuus kaikista kertyneistä pisteistä, jonka mukaan seura saa avustusta.

Kulttuuripalvelujen yleis- ja kohdeavustukset
Yleisavustusta voidaan myöntää rekisteröidylle salolaisille kulttuuri- ja taidetoimintaa harjoittaville ja kulttuuripalveluja tuottaville yhdistyksille. Säännöistä tulee ilmetä yhdistyksen harjoittama kulttuuritoiminta. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä.

Kohdeavustusta voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja kulttuuriyhdistykset. Hakijan kotipaikan tulee olla Salo. Kohdeavustus myönnetään salolaisiin kohdentuvaan kulttuuritoimintaan. Kohdeavustus myönnetään yksittäisten taiteilijoiden tuotantojen tukemiseen, kulttuuri- ja taidetoiminnan tuottamiseen ja kulttuuripalvelun tuottamista tukevaan koulutukseen.

Kansainvälisten seurojen avustukset: kohdeavustukset

Vuonna 2014 voidaan myöntää kohdeavustusta rekisteröidylle salolaisille yhdistyksille, joiden toiminta-ajatus liittyy kansainvälisyyteen. Avustusta myönnetään kertaluonteisen hankkeen tai tapahtuman järjestämiseen. Avustettavan hankkeen tai tapahtuman tulee kohdistua kansainväliseen toimintaan siten, että se edistää yhdistyksen mahdollisuuksia tutustuttaa jäseniään vieraisiin kulttuureihin, kieliin, tapoihin ja ulkomaalaisiin ihmisiin.

Muiden yhdistysten avustukset

Yleis- ja kohdeavustus voidaan myöntää rekisteröidylle salolaisille yhdistyksille, joiden toiminta ei kuulu mihinkään edellä luetelluista toimialoista. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus, avustuksen suunniteltu käyttötarkoitus, toimintasuunnitelman toteutuminen, alueellinen kattavuus, toiminnan säännöllisyys ja toteutuminen yhdistyksen toiminnassa.

Yhdistysten tukemisen periaatteet

(Salon kaupunginhallitus 3.10.2011 § 635, kaupunginvaltuusto 17.10.2011 § 115. Päätös kokonaisuudessaan luettavissa Salon kaupungin verkkosivuilta http://www.salo.fi/attachements/2012-01-11T09-41-0470.pdf )


Hakijayhteisön tulee toimittaa toiminta-avustushakemus ja seuraavat asiakirjat hakuajan määräaikaan mennessä:
- toimintasuunnitelma vuodelle, jolle avustusta haetaan,
- talousarvio vuodelle, jolle avustusta haetaan,
- viimeisin hyväksytty tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen. Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili- sekä kustannuspaikkakohtainen laskelma,
- viimeisin tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto.
Mikäli avustuksen saaja ei voi toimittaa edellisen toimikauden asiakirjoja, poikkeavasta asiakirjojen toimitusajankohdasta tulee sopia avustuksen myöntäjän kanssa.


Hakulomakkeet ja hakuohjeet löytyvät kaupungin kotisivuilta seuraavista osoitteista:
Sosiaali-, terveys- ja vanhuspalvelut: http://www.salo.fi/sotenavustukset
Nuorisopalvelut: www.salo.fi/nuorisoavustukset/
Liikuntapalvelut: www.salo.fi/liikuntaavustukset/
Kulttuuripalvelut: www.salo.fi/kulttuuriavustukset/
Muut avustushakemukset: www.salo.fi/toimintaavustukset/

Hakulomakkeet ja hakuohjeet ovat saatavilla myös kaupungintalon infopisteestä ja palvelupisteistä.

Hakemukset liitteineen toimitetaan Salon kaupungille osoitettuna sähköpostilla osoitteeseen: , tai postitetaan osoitteeseen PL 77, 24101 Salo, tai tuodaan Salon kaupungintalon infopisteeseen (Tehdaskatu 2, Salo).