Yhdistysten avustamisen periaatteet


1. Avustusta voivat hakea yhdistykset ja yhteisöt, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua ja jotka ovat rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Avustuksen myöntävä toimielin tai viranhaltija voi erityisestä syystä poiketa tästä määräyksestä.
2. Hakijan kotipaikka on Salo tai hakijan säännöllinen avustuksen kohteena oleva toiminta sijoittuu Saloon.
3. Hakijana on yhdistys, joka ei voi saada avustusta kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, liikunta- ja nuorisolautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahoista eikä ystävyysseuroille varatuista määrärahoista.
4. Avustusta myönnetään yhdistykselle sen toiminnan tukemiseen. Avustusta voidaan myöntää myös kohdeavustuksena kertaluonteisen hankkeen tai tapahtuman järjestämiseen.
5. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus ja vaikuttavuus kuntalaisiin, avustuksen suunniteltu käyttötarkoitus, toimintasuunnitelman sisältö, alueellinen kattavuus ja toiminnan säännöllisyys. Avustettavan toiminnan tulee edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä sen on tuettava ja täydennettävä kaupungin toimintaa.
6. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan taloudellinen asema ja oma varainhankinta. Toiminta-avustus voi olla korkeintaan 50% avustuksen kohteena olevan toiminnan talousarvion mukaisista menoista tai kohdeavustuksen kohdalla hankkeen tai tapahtuman menoista. Avustuksen myöntäjä voi erityisestä syystä poiketa tästä vaatimuksesta.
7. Yhdistyksen tulee toimittaa voimassa olevat säännöt, edellisen vuoden
tilinpäätöstiedot, kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma hallinto-osastolle. Mikäli yhdistyksen sääntömääräinen kokous tekee muutoksia yhdistyksen sääntöihin, yhdistyksen hallitus tai nimenkirjoittajat vaihtuvat, on muutoksista ilmoitettava välittömästi.
8. Avustuksia ei myönnetä edelleen jaettaviksi.
9. Avustusta myönnettäessä huomioidaan muut Salon kaupungilta saadut toimintatuet.
10. Avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Päättäjä voi tarkentaa käyttötarkoitusta tai toiminnasta voidaan tehdä sopimus yhteistyössä toimijan kanssa.
11. Myöhästyneenä saapuneita avustushakemuksia ei huomioida.

Kohde- tai toiminta-avustushakemus 2014