Kaupunginhallituksen myöntämien yleis- ja kohdeavustusten periaatteet

Avustusmuodot

1. Yleisavustus
2. Kohdeavustus

Hakulomake

Avustusten myöntämisen yleiset edellytykset

1. Avustusta voivat hakea yhdistykset ja yhteisöt, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua ja jotka ovat rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Avustuksen myöntävä toimielin tai viranhaltija voi erityisestä syystä poiketa tästä määräyksestä.

2. Hakijan kotipaikka on Salo tai hakijan säännöllinen avustuksen kohteena oleva toiminta sijoittuu Saloon.

3. Hakijana on yhdistys, joka ei voi saada avustusta sosiaali-, terveys- ja vanhuspalveluiden, nuorisopalveluiden, liikuntapalveluiden, kulttuuripalveluiden eikä kansainvälisen toiminnan avustusmäärärahoista.

4. Avustusta myönnetään yhdistykselle yleisavustuksena sen toiminnan tukemiseen. Avustusta voidaan myöntää myös kohdeavustuksena kertaluonteisen hankkeen tai tapahtuman järjestämiseen.

5. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus sekä vaikuttavuus kuntalaisiin, avustuksen suunniteltu käyttötarkoitus, toimintasuunnitelman sisältö, alueellinen kattavuus ja toiminnan säännöllisyys. Avustettavan toiminnan tulee edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä sen on tuettava ja täydennettävä kaupungin toimintaa.

6. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan taloudellinen asema ja oma varainhankinta. Yleisavustus voi olla korkeintaan 50 % avustuksen kohteena olevan toiminnan talousarvion mukaisista menoista tai kohdeavustuksen kohdalla hankkeen tai tapahtuman menoista. Avustuksen myöntäjä voi erityisestä syystä poiketa tästä vaatimuksesta.
Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon harkinnan mukaan yhdistyksen toimenpiteet työllistämisen tukemiseksi tai työttömien aktivoimiseksi.

7. Yhdistyksen tulee toimittaa voimassa olevat säännöt, edellisen vuoden tilinpäätöstiedot, kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma hallintopalveluille. Mikäli yhdistyksen sääntömääräinen kokous tekee yhdistyksen sääntöihin, yhdistyksen hallitus tai nimenkirjoittajat vaihtuvat, on muutoksista ilmoitettava välittömästi.

8. Avustuksia ei myönnetä edelleen jaettaviksi.

9. Avustusta myönnettäessä huomioidaan muut Salon kaupungilta saadut toimintatuet.

10. Avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Päättäjä voi tarkentaa käyttötarkoitusta tai toiminnasta voidaan tehdä sopimus yhteistyössä toimijan kanssa.

11. Myöhästyneenä saapuneita avustushakemuksia ei huomioida.

Hakumenettely

Yleis- ja kohdeavustusten hakuaika julistetaan haettavaksi kaupungin yhteisellä kuulutuksella. Hakemukset toimitetaan 31.3.2015 klo 12 mennessä. Avustushakemus ja hakuohjeet ovat tulostettavissa www.salo.fi/kh-avustukset tai noudettavissa kaupungintalon infopisteestä (Tehdaskatu 2, Salo) sekä palvelupisteistä. Hakemukset liitteineen toimitetaan Salon kaupungille osoitettuna:
- sähköpostilla osoitteeseen:
- postitetaan osoitteeseen: Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo
- tuodaan Salon kaupungintalon infopisteeseen (Tehdaskatu 2, Salo)

Päätöksenteko

Salon kaupunginhallituksen päätös

Avustusten maksaminen

Yleisavustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille kaupunginhallituksen avustuspäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Yhdistyksille, joita on pyydetty täydentämään hakemusta, avustuspäätös on ehdollinen ja avustus maksetaan vasta, kun pyydetyt asiakirjat on toimitettu kaupungille.

Kohdeavustus maksetaan jälkikäteen, kun hankkeen kustannuksista on esitetty hyväksyttävät jäljennökset kuiteista sekä tiliselvitys hankkeen toteutumisesta. Tiliselvityksestä on ilmettävä hankkeen tulot ja menot. Tositteet ja tiliselvitys on toimitettava sen kalenterivuoden aikana, jolle avustus on myönnetty, kuitenkin viimeistään 15.12.2015 mennessä.

Jos avustusvaroja käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta tai avustuksen saaja on antanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja avustusta koskevissa asioissa, avustusvarat on palautettava vaadittaessa.