Hankkeet

Maailmasta on tullut hyvin kansainvälinen ja myös kaupunkien on omalta osaltaan vastattava globaalistumisen tuomiin haasteisiin. Kaupunkien on yhä aktiivisemmin ja aloitteellisemmin osallistuttava kansainväliseen toimintaan, jotta kaupungin kilpailukyky ja vetovoimaisuus säilyy ja parantuu.

Salon kaupunki panostaa kansainvälisissä hankkeissa koulutuksen ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Kaupunki tukee erityisesti koulujen kansainvälistymisen edistämistä mahdollistamalla erilaisiin hankkeisiin osallistumista. Kansainväliseen kehitysyhteistyöhön osallistumalla Salon kaupunki kantaa kuntien sosiaalisen yhteiskuntavastuun tarjoamalla kunnallista osaamista Swazimaan paikallishallinnon käyttöön.

DIAMI - ja Monikulttuurinen Salo - hankkeet ovat päättyneet. Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma päättyy vuoden 2014 lopussa. Nuorten International Business Twinning-hanke jatkuu edelleen.

Mbabane064.jpg
Tiedonvaihtoa Mbabanessa, Swazimaassa.


International Business Twinning
Salon kaupunki on mukana nuorten International Business Twinning - hankkeessa. Hankkeeseen saadaan osarahoitusta EU:n "Kansainvälinen Eurooppa" - ohjelmasta. Hankkeessa on mukana Salon lisäksi sen neljä ystävyyskaupunkia Anija, Elva, Gardony ja Rzhev. IBT-hankkeen tarkoitus on muodostaa kansainvälinen koulujen ja yritysten välinen toimintatapa seutukunnassa. Yrittäjien kannalta toiminnalla haetaan kontakteja ystävyyskaupunkien yrittäjiin, tehdään tunnetuksi alueen yrityksiä ja niiden toimialaa.

Lisätietoa

Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöohjelma
Salon kaupunki on mukana Suomen ulkoasiainministeriön rahoittamassa ja Suomen Kuntaliiton hallinnoimassa pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmassa, joka tukee Suomen ja Afrikan kuntien paikallishallintojen tasa-arvoista yhteistyötä. Salo on tehnyt tiivistä yheistyötä Swazimaan pääkaupungin, Mbabanen kanssa jo vuodesta 2002. Ohjelman avulla pohjoisen ja etelän kunnat voivat yhdessä edistää kestävää yhteiskunnallista, taloudellista ja ympäristöllistä kehitystä.

Lisätietoa

DIAMI
DIAMI on EU:n Kansalaisten Eurooppa - ohjelman rahoittama hanke. Hankkeen tavoitteena on luoda kansainvälinen verkosto, joka pyrkii edistämään maahanmuuttajien koulutusta ja valmennusta työelämään sekä edistämään ja tukemaan maahanmuuttajien työllistymistä.
Salosta mukana hankkeessa Salon kaupungin kansainvälinen toiminta ja maahanmuuttoyksikkö sekä Mun Salo ry.

Lisätietoja

Monikulttuurinen Salo - Maahanmuuttajien integrointi yhteiskuntaan ja työelämään Salon seudulla
Salossa on meneillään useita monikulttuurisuus- ja kotouttamistyötä kehittäviä hankkeita. Yksi niistä on Monikulttuurinen Salo -hanke. Kehittämistyölle on tarvetta, sillä Salon kaupungissa maahanmuuttajien osuus väestöstä (noin 4 %) ylittää kansallisen keskiarvon (2,7 %). Lisäksi nykyinen toimintaympäristö (maahanmuuttajien osuus väestöstä, maahanmuuttajien työllistymisongelmat, tietyille aloille ennustettu työvoimapula) edellyttää monipuolista, organisoitua ja tavoitteellista maahanmuuttajatyötä. Hankkeen yleisenä tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Kohderyhmänä ovat Salon alueen maahanmuuttajat ja Salon seudulla maahanmuuttajien työllistämiseen ja kotouttamiseen osallistuvat tahot mm. viranomaiset, työelämän organisaatiot, 3. sektorin edustajat ja oppilaitokset. Hanketta koordinoi Salon seudun aikuisopisto. Osatoteuttajina ovat Salon kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikkö.

Monikulttuurinen Salo - hanke on koordinoinut Salon kaupungin maahanmuutto-ohjelman kokoamistyötä. Maahanmuutto-ohjelma tähtää palvelujen kehittämiseen ja yhteistyön lisäämiseen. Maahanmuutto-ohjelman jalkautusta ja sen toteutumista seuraa Salon kaupungin koordinointiryhmä.

Lisätietoja hankkeesta Salon aikuisopiston nettisivuilta.
Esite: Monikulttuurinen Salo