Hankkeet

Maailmasta on tullut hyvin kansainvälinen ja myös kaupunkien on omalta osaltaan vastattava globaalistumisen tuomiin haasteisiin. Kaupunkien on yhä aktiivisemmin ja aloitteellisemmin osallistuttava kansainväliseen toimintaan, jotta kaupungin kilpailukyky ja vetovoimaisuus säilyy ja parantuu.

Salon kaupunki panostaa kansainvälisissä hankkeissa koulutuksen ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Kaupunki tukee erityisesti koulujen kansainvälistymisen edistämistä mahdollistamalla erilaisiin hankkeisiin osallistumista. Kansainväliseen kehitysyhteistyöhön osallistumalla Salon kaupunki kantaa kuntien sosiaalisen yhteiskuntavastuun tarjoamalla kunnallista osaamistaan.

Mbabane064.jpg
Tiedonvaihtoa Mbabanessa, Swazimaassa.


International Business Twinning
Salon kaupunki on mukana nuorten International Business Twinning - hankkeessa. Hankkeeseen saadaan osarahoitusta EU:n "Kansainvälinen Eurooppa" - ohjelmasta. Hankkeessa on mukana Salon lisäksi sen neljä ystävyyskaupunkia Anija, Elva, Gardony ja Rzhev. IBT-hankkeen tarkoitus on muodostaa kansainvälinen koulujen ja yritysten välinen toimintatapa seutukunnassa. Yrittäjien kannalta toiminnalla haetaan kontakteja ystävyyskaupunkien yrittäjiin, tehdään tunnetuksi alueen yrityksiä ja niiden toimialaa.

Lisätietoa

Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma
Salon kaupunki oli mukana Suomen ulkoasiainministeriön rahoittamassa ja Suomen Kuntaliiton hallinnoimassa pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmassa, joka tuki Suomen ja Afrikan kuntien paikallishallintojen tasa-arvoista yhteistyötä. Salon ja Swazimaan pääkaupungin Mbabanen yhteistyö alkoi vuonna 2002. Ohjelman avulla pohjoisen ja etelän kunnat pystyivät yhdessä edistämään kestävää yhteiskunnallista, taloudellista ja ympäristöllistä kehitystä.
Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma päättyi vuoden 2014 lopulla.

Lisätietoa

Monikulttuurinen Salo - Maahanmuuttajien integrointi yhteiskuntaan ja työelämään Salon seudulla
Monikulttuurinen Salo - hanke toteutui vuosina 2009 - 2014. Hankkeen yleisenä tavoitteena oli kehittää maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Kohderyhmänä olivat Salon alueen maahanmuuttajat ja Salon seudulla maahanmuuttajien työllistämiseen ja kotouttamiseen osallistuvat tahot mm. viranomaiset, työelämän organisaatiot, 3. sektorin edustajat ja oppilaitokset. Hanketta koordinoi Salon seudun aikuisopisto. Osatoteuttajina olivat Salon kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikkö.

Monikulttuurinen Salo - hanke koordinoi Salon kaupungin maahanmuutto-ohjelman kokoamistyötä. Maahanmuutto-ohjelma tähtää palvelujen kehittämiseen ja yhteistyön lisäämiseen. Maahanmuutto-ohjelman jalkautusta ja sen toteutumista seuraa Salon kaupungin maahanmuuttotyön koordinointiryhmä.

Lisätietoja hankkeesta Salon aikuisopiston nettisivuilta.
Esite: Monikulttuurinen Salo