Uimarantojen ja -paikkojen vedenlaadun valvonta

Yleisiltä uimarannoilta ja -paikoilta otetaan kävijämäärien mukaan kesäisin 3-4 näytettä. Näytteet otetaan toukokuun lopulta elokuun loppuun asti. Uimavesien laadun valvonta noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia (177/2008) ja (354/2008), joiden pohjana on EU:n uimavesidirektiivi. Uimaveden laadun arviointi ja luokitus perustuu kahden suolistoperäistä saastumista kuvaavan mikrobiologisen muuttujan, suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia coli bakteeri, valvontatutkimustuloksiin. Myös syanobakteereita eli sinileviä seurataan aistinvaraisesti. Jos näytetuloksen toimenpideraja ylittyy, otetaan lisänäyte sekä arvioidaan syytä ja mahdollista terveyshaittaa. Terveydensuojeluviranomainen voi tarvittaessa määrätä uimarannan pitäjälle korjaustoimenpiteitä ja kieltää uimisen uimarannalla.Uimavedestä otetulle yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetettu toimenpideraja sisämaan uimavesissä on:

suolistoperäisiä enterokokkeja 400/100 ml,
Escheria coli, 1000/100 ml
syanobakteerit (sinilevät) havaittu uimavedessä tai uimarannallla

E. coli bakteeri kuuluu lämpökestoisten koliformisten bakteerien ryhmään. E. coli bakteeri ilmentää tuoretta ulostesaastutusta ja on peräisin lähes yksinomaan ihmisten tai tasalämpöisten eläinten ulosteesta. E. coli bakteeria
pidetään parhaana käytettävissä olevana suolistoperäisen saastumisen indikaattorimikrobina.

Suolistoperäisiä enterokokkeja esiintyy ihmisten ja tasalämpöisten eläinten ulosteissa, ja suolistoperäisten enterokokkien määritystä käytetään yleisesti suolistoperäisen saastumisen indikaattorina. Runsaat enterokokkilöydökset yhdessä E. coli bakteerilöydösten kanssa viittaavat yleensä tuoreeseen, todennäköisesti jäteveden aiheuttamaan saastumiseen.

Sinileväkukinnat ovat haitallisia uimareille. Sinileväpitoinen vesi voi aiheuttaa mm. kuumetta sekä ihon, nielun, silmien ja hengitysteiden ärsytystä. Lisäksi monet sinilevät tuottavat haitallisia maksa-, hermo- ja solumyrkkyjä. Ravinne- ja sääolosuhteet vaikuttavat suuresti sinilevien ja toksiinien esiintymiseen vedessä.

Uimaveden on oltava myös muuten käyttötarkoitukseensa soveltuvaa. Laatusuositukset on annettu kasviplanktonin ja makrolevien sekä jätteiden (öljymäiset ja tervamaiset aineet) ja uimavedessä kelluvien materiaalien esiintymiselle. Näitä seurataan aistinvaraisin havainnoin. Laatusuosituksen ylittyminen ei välttämättä merkitse terveyshaitan mahdollisuutta. Pikemminkin kyse on uimaveden esteettisestä laadusta ja käyttökelpoisuudesta.

Talviuintipaikkojen, vedenlaatua tarkkaillaan säännöllisesti talviuintikauden ajan 1. syyskuuta - 14. kesäkuuta. Säännöllisissä tutkimuksissa uimavedestä määritetään suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli -bakteerien pitoisuudet.

Uimavesiprofiilit

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (177/2008) yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta tuli voimaan 1.4.2008. Asetuksen mukaan uimarannan omistajan tai haltijan on yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa laadittava asetuksen soveltamisalaan kuuluvalle yleiselle uimarannalle uimavesiprofiili.

Uimavesiprofiilin laatimista voidaan pitää uimarannan riskinarviointina. Uimavesiprofiiliin kerättään tietoa kyseessä olevata uimavedestä sekä uimaveden laatuun vaikuttavista tekijöistä. Profiili auttaa uimarannan omistajaa tai haltijaa sekä viranomaista uimaveden laadun hallinnassa, kun uimaveden laatuun vaikuttavat tekijät on kartoitettu ja niiden merkitus arvioitu.Tietojen perusteella on mahdollista jo ennakolta pyrkiä ehkäisemään, vähentämään ja poistamaan uimaveden laatuun haitallisesti vaikuttavia tekijöitä. Uimavesiprofiilit toimivat uimaveden laadun hallinnan tukena ja lisäksi niitä käytetään yleisölle tiedottamisessa.

Uimavesiprofiileissa on tietoa uimaveden maantieteellisistä, fysikaalisista ja hydrologisista ominaisuuksista. Lisäksi on mm. kuvaus uimarannasta ja uimarannan palveluista sekä varustelutasosta. Profiilia varten on arvioitu uimaveden laatua huonontavat ja mahdollisesti uimareiden terveyteen vaikuttavat syyt, kuten viemäriverkostot, hulevesijärjestelmät ja vesilinnut. Myos syanobakteereiden, makrolevien ja/tai kasviplanktonin haitallisen lisääntymisen todennnäköisyys on arvioitu.

Salon kaupungin liikuntatoimi ja ympäristönsuojelu on yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon kanssa laatinut uimavesiprofiilit EU-uimarannoille ( Härjänvatsan uimaranta, Kokkilan uimaranta, Lehmijärven uimaranta, Naarjärven uimaranta, Nummijärven uimaranta, Piiljärven uimaranta, Varvojärven uimaranta ). Uimarannoilla tulee olemaan esillä vähintään uimavesiprofiilien yleiset tiedot. Uimavesiprofiilit on kokonaisuudessaan luettavissa Salon kaupungin liikuntatoimen internet -sivulla.

Uimavesiprofiilit tarkastetaan uintikauden loputtua. Tarkastusajankohdan väli on riippuvainen uimaveden aiemmasta laatuluokasta. Luokittelun laskennassa käytetään neljän vuoden edellisen vuoden näytetuloksia. Jos uimarantaa koskevien tietojen tiedetään muuttuneen, tehdään tarkastus uimavesiluokan määräämästä tarkastusajankohdasta riippumatta.