Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman. Suunnitelman tulee perustua ajan tasalla oleviin tietoihin kaikista alueen valvontakohteista, valvontakohteiden riskinarviointiin, käytettävissä oleviin voimavaroihin ja lainsäädännön vaatimuksiin. Kunnan toimivaltainen lautakunta tai muu toimielin hyväksyy suunnitelman.

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on varmistaa kuntalaisille turvallinen elinympäristö, jossa ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Lainsäädännössä korostetaan toimijan omaa vastuuta, mutta viranomaisvalvontaa tarvitaan toiminnan ja tuotteiden määräystenmukaisuuden varmistamiseksi.

Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2013 hyväksyttiin rakennus- ja ympäristölautakunnassa 13.12.2012.

Vuoden 2014 alusta voimaan tuleva Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2014 hyväksyttiin rakennus- ja ympäristölautakunnassa 11.12.2013.

Ympäristöterveyden valvontasuunnitelmat 2013 ja 2014 sisältävät elintarvikelain -, terveydensuojelulain -, kemikaalilain -, kuluttajaturvallisuuslain - ja tupakkalain mukaisen valvonnan valvontasuunnitelmat.

Valvontasuunnitelmissa on otettu huomioon ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011-2014 ja keskusviranomaisten laatimat toimialakohtaiset valtakunnalliset valvontaohjelmat. Näiden lisäksi suunnitelma perustuu paikalliseen riskinarviointiin. Toiminnanharjoittajilta perittävät säännöllisen valvonnan maksut perustuvat valvontasuunnitelmiin.

Valvontasuunnitelmissa on esitetty mm. eri kohteiden tarkastustiheys, käytettävät resurssit ja tarkastusten sisältö.

Valvontasuunnitelman mukainen valvonta on toimijalle maksullista.

Valvontasuunnitelma vuodelle 2014