Salon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kehittämishankkeet ja -projektit

Kehittämishankkeilla toteutetaan Salon kaupungin strategiaa ja visiota: Salo on hyvien palveluiden, monipuolisen elinkeinoelämän ja korkean osaamisen kasvava viherkaupunki, joka toimii vastuullisesti ja rohkeasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi.

Alla on koottuna Soten kehittämishankkeet lyhyine kuvauksineen.

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi @salo.fi.

Länsi 2013 / Salon hanke

Hankkeella jatketaan Länsi 2012 -hankkeessa aloitettua kehittämistyötä ja juurrutetaan peruspalveluissa kehitettyjä varhaisvaiheen päihde- ja mielenterveystyön toimintamalleja.
Keskeistä on päihde- ja mielenterveyshäiriöiden tunnistamisen ja puheeksi ottamisen menetelmien ja käytäntöjen levittäminen ja vakiinnuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa toimivan henkilöstön käyttöön.
Kuntien päihde- ja mielenterveyssuunnitelmat päivitetään ja niiden toteutumista ryhdytään arvioimaan vuosittain.
Asiakkaiden osallisuuden toteutumisessa kokeillaan ja otetaan käyttöön uusia menetelmiä.

http://www.satshp.fi/portal/page?_pageid=106,123192&_dad=wportal&_schema=WPORTAL&p_calledfrom=1

Voimassaoloaika:1.10.2012 - 31.10.2013
Yhteyshenkilö:Katrin Seitz-Ylitalo

Työllistä välittäen - välitä työllistäen (KOMPPI-projekti)

Projektin tavoitteena on kehittää pysyvä toimintamalli, joka mahdollistaa asiakkaan nopean sijoittumisen, riittävän tuen sekä kokonaisvaltaisen palveluohjauksen heti kuntoutumisen alussa. Toteuttaminen tapahtuu yhteistyössä olemassa olevien palvelujen kanssa. Projektissa kehitetään kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä, sekä yksilöohjausta että ryhmätoimintaa. Lisätiedot löytyvät osoitteesta:

http://www.salo.fi/perhejasosiaalipalvelut/tyollistymispalvelut/tyollistavalittaenvalitatyollistaenprojekti/

Voimassaoloaika:26.3.2010 - 31.12.2012 ja jatkohanke 1.1.2013-30.6.2013
Yhteyshenkilö:Aini Jalonen

Hyvän olon työkalupakki nuorille

Hyvän olon työkalupakki- kehittämishanke tähtää ammattioppilaitoksessa opiskelevien nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Salon seudun ammattiopiston opiskelijat osallistuivat keväällä 2009 nuorten kouluterveystutkimukseen. Kouluterveyskyselyn tulokset ovat pohjalla hankkeen eteenpäin viemiseksi. Hankkeen tarkoituksena on vaikuttaa nuorten terveysvalintoihin ja haitallisten terveystottumusten vähentämiseen yli hallintorajojen tapahtuvalla yhteistyöllä. Tavoitteena on laaja-alaisesti terveyserojen kaventaminen ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen kohderyhmänä ammattioppilaitoksen opiskelijat. Hankkeen avulla lisätään nuorten tietoisuutta omasta hyvinvoinnistaan. Hankkeen tavoitteena on vähentää nuorten tupakointia ja päihteiden käyttöä sekä lisätä suun terveydestä huolehtimista ja liikunta-aktiivisuutta. Hankkeen tuloksena luodaan opiskelijoille kehitetty nettipohjainen hyvinvointimittari. Lisätiedot ja tapahtumat löytyvät osoitteesta :

http://www.sskky.fi/ssao/projektit/hyvanolontyokalupakki/

Loppuraportti

Voimassaoloaika:

1.3.2010 - 31.12.2012
Yhteyshenkilö:Mari Kuittinen

Capulus

Capulus-toimintamalli tukee välityömarkkinoiden kehittymistä, sekä kokoaa yhteen hanketoimijoita Salon alueelta. Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen kaupungissa on toimiva, tehokas ja koordinoitu yhteistyömalli työttömien poluttamiseen kohti avoimia työmarkkinoita. Tuloksena on toiminnan parempi koordinointi, joka mahdollistaa työhallinnon toimenpiteiden ja sosiaalitoimen palveluiden maksimaalisen käytön ja vaikuttavuuden paranemisen. Capulus-toimintamalli edistää paikallisten toimijoiden (mm. Salon kaupunki, Salon työ- ja elinkeinotoimisto sekä kolmas sektori) yhteistyötä pyrkimyksenä sopimuksellinen kumppanuus. Capulus-mallin yhtenä tuloksena on lisäksi toimiva yritysyhteistyöverkosto. Tuloksena on myös Salon seudun työvoiman palvelukeskuksen laajan yhteistyökumppanien verkoston toiminnan toteuttaminen jatkossa tehokkaammin, jotta voidaan parantaa kohderyhmään kuuluvien työnhakijoiden työmarkkina-asemaa, ammattitaitoa ja osaamista. Tuloksena on kohderyhmään kuuluvien työnhakija-asiakkaiden palveluiden käytön oikea-aikaisuus ja polutusmalli. Tavoitteena on, että osallistujista noin 5 % sijoittuu avoimille työmarkkinoille, koulutukseen 15 %, palkkatukityöhön 20 %, työvoimahallinnon eri toimenpiteisiin noin 40 % ja työvoiman ulkopuolelle (sairausloma, vanhempain- ja perhevapaat, asepalvelus, eläke yms.) noin 5 %. Lisätiedot löytyvät osoitteesta:

http://www.salo.fi/perhejasosiaalipalvelut/tyollistymispalvelut/capulus/

Voimassaoloaika:1.2.2010 - 31.12.2012 ja jatko 1.1.2013 - 31.12.2013
Yhteyshenkilö:Salla Seppälä

Nuotti

- Kehittää nuorten työllistymistä tukevia toimenpiteitä ja ohjausmalleja - Edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja poistaa päällekkäisyyksiä nuorten työllisyyttä tukevissa toiminnoissa - Kuvata Salon nuorille suunnatut tukipalvelut toimivaksi palvelukartaksi eri toimijoiden käyttöön - Kartoittaa ja kehittää nuorille suunnatun matalan kynnyksen palvelupisteen toimintamahdollisuuksia Salossa

Voimassaoloaika:1.1.2010 - 31.12.2012
Yhteyshenkilö:Merri Rannikko

Loppuraportti

Toimintakykyisenä ikääntyminen -juurruttamishanke

Päätavoitteet: 1. Neuvontakeskustoiminnan kehittäminen. 2. Hyvinvointia edistävien kotikäyntien käynnistäminen. Lisätiedot löytyvät osoitteesta:

http://www.salo.fi/vanhuspalvelut/ikakeskusmajakka/

Voimassaoloaika:1.10.2012 - 31.10.2013
Yhteyshenkilö:Tuula Ahtela

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin -projekti/EAKR

Projekti tukee hyvinvointiteknologian tuotekehitystoimintaa Salon alueella. Yritykset saavat käyttäjälähtöistä palautetta valmiille tai kehitteillä olevalle tuotteelle asiantuntijaryhmältä sekä voivat testauttaa tuotettaan vanhuspalveluiden testausympäristöissä. Soveltuvuuden arvioinnin jälkeen testaukseen osallistuvat hoitohenkilöstö, ikäihmiset tai heidän omaisensa. Toiminta tapahtuu yhteistyössä Yrityssalon, yritysten, yhdistysten, yksityisten palveluntuottajien ja oppilaitosten kanssa. Lisäksi uusia ideoita kerätään www.uusiajatus.fi-työkalulla.

http://www.salo.fi/vanhuspalvelut/hyvinvointiteknologia/yritykselle/


Voimassaoloaika:1.7.2011-31.12.2014
Yhteyshenkilö:Päivi Lensu

TeknoPro-projekti (Teknologia prosessien kehittämisessä)/ ESR

Projektin tavoitteena on kotihoidon, ympärivuorokautisen ja neuvontapalveluiden henkilöstön teknologiatietämyksen vahvistaminen ja tuen antaminen hyvinvointiteknologioihin liittyvissä asioissa. Henkilöstölle tullaan järjestämään teknologia- ja laitekoulutusta, opintokäyntejä ja ryhmätapaamisia. TeknoPro- projektin yhteydessä tullaan kehittämään työvälineitä ja prosesseja asiakkaan teknologian käyttömahdollisuuksien arvioimiseksi, esim. palveluntarvearviointia ja teknologian hankintaprosesseja.

http://www.salo.fi/vanhuspalvelut/hyvinvointiteknologia/henkilostolle/

Voimassaoloaika:15.3.2012-30.9.2014
Yhteyshenkilö:Anni Parviainen

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Remontti-hanke Salon kaupungin pilotti

Projektin tavoitteena on lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen ja perheiden varhainen, oikea-aikainen tukeminen lapsen kasvu- ja kehitysympäristössä, perheen tarpeista lähtien sekä varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn jatkaminen ja kehittäminen.
Lapsiperheiden kanssa työskentelevät toteuttavat käytännössä hyväksi koettuja työmalleja. Samalla kehitetään uutta toimintamallia, jonka avulla voidaan perhelähtöisesti tuki tuoda perheen lähiympäristöön.

Loppuraportti

Voimassaoloaika:3.8.2009-31.3.2013
Yhteyshenkilö:Nina Tattari