Lastensuojelu

Lastensuojelun tehtävänä on turvata lapselle turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö, tasapainoinen ja monipuolinen kehittyminen sekä taata lapselle erityinen suojelu ja huolenpito. Lapselle tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä.

Lapsilla, nuorilla ja heidän perheillään on mahdollisuus saada tukea sillloin, kun voimavarat eivät riitä erilaisista elämäntilanteista selviytymiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisin ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevilla henkilöillä on lastensuojelulaissa säädetty velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista lastensuojeluviranomaisille. Muutkin, kuten vanhemmat, naapurit, sukulaiset, ystävät, lapsi itse jne. jotka epäilevät lapsen tai nuoren tarvitsevan lastensuojelullista tukea, voivat ottaa yhteyttä lastensuojelun sosiaalityöntekijään.

Lastensuojelussa työskentelyn pääpaino on avohuollossa. Työskentelytapoina ovat tällöin keskustelut, ohjaus ja neuvonta. Tarvittaessa tehdään tiivistä yhteistyötä mm. päivähoidon, koulutoimen, kotipalvelun, poliisin, kasvatus- ja perheneuvolan sekä lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan kanssa. Avohuollossa lapselle voidaan hankkia tukiperhe, hänelle voidaan antaa tukea koulunkäynnin, ammatin ja asunnon hankkimisessa tai häntä voidaan tukea esim. harrastuksissa. Vanhempien ja huoltajien kanssa neuvoteltaessa voidaan päätyä myös lyhytaikaiseen laitos- tai perhehoidon antamiseen.

Mikäli avohuollon tukitoimenpiteet lapsen auttamiseksi todetaan riittämättömiksi tai epätarkoituksenmukaisiksi sekä lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua, voidaan ryhtyä huostaanottoon. Huostaanottotilanteissa työskennellään tiiviisti niin lapsen itsensä kuin hänen vanhempiensa ja huoltajiensakin kanssa. Lasten ja vanhempien välistä vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa tuetaan huostaanoton aikana eri tavoin. Vanhemmat mm. osallistuvat lasta koskeviin neuvotteluihin, voivat vierailla lasten luona sovitusti ja lapset voivat käydä myös vanhempiensa luona lomilla.

Ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään lastensuojelulain (417/2007) 25 §:ssä seuraavasti:

Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä ohesta löytyvällä lomakkeella, jonka voi toimittaa postitse Salon sosiaalityön palveluihin (PL 80, 24101 SALO). Sosiaalityöntekijät ottavat vastaan lastensuojeluilmoituksia myös puhelimitse puhelinaikana. Kiireelliset lastensuojeluilmoitukset tehdään hätäkeskuksen (112) kautta 24/7.

Lastensuojeluilmoituslomake

Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi


Yhteystiedot lastensuojelu