Arkielämän kriisi- ja traumatilanteet ja paikalliset onnettomuudet

TOIMINTAOHJEET

Kriisityön ja henkisen ensiavun järjestämisen tarvetta lisäävät suuronnettomuuksien lisäksi esim. työpaikoilla tai kouluissa tapahtuvat yksittäiset vakavat tapaturmat, kuolemantapaukset, onnettomuudet ja väkivallanteot ja näiden tapahtumien seurannaisvaikutukset. Myös läheltä piti -tilanteet voivat olla niin traumaattisia, että niiden jälkipuinti tapahtumapaikalla voi olla tarpeen.

Esimies onnettomuuspaikalla

Vastuullinen esimies antaa tilannearvion ja saadun tiedon perusteella välittömästi tapahtumapaikalla

  • faktatietoa tapahtuneesta
  • odotettavista ongelmista
  • käytettävistä tukipalveluista tapahtumapaikalla olleille.

Asiakkaille on aina annettava tieto, mihin tapahtuneen johdosta voi ottaa yhteyttä.

Tarvittaessa henkisen ensiavun ja jälkihuollon tukikeskusteluja järjestetään traumatisoituneille kahden kesken tai pienissä ryhmissä ei massatilaisuuksina.

Esimiehen vastuulla on huolehtia henkisen ensiavun järjestäminen työpaikalla ja ottaa huomioon eri henkilöiden erilainen, yksilöllinen tarve käydä läpi tapahtunutta. Työpaikoilla ei voida vain tiedottaa tapahtuneesta ja tehdyistä toimenpiteistä ja sen jälkeen palata normaaliin työtehtävään. Työntekijöille on annettava mahdollisuus ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai esimies varaa työterveyshuollon työpaikkakäynnin kriisityön tarpeen arvioimiseksi.

Kaupungin viestintäyksikkö

Kaupunkilaisille ja joukkoviestimille viestinnästä huolehtii kaupungin viestintäpäällikkö, jolle tapahtumatiedot välitetään jokaisen työpaikan oman turvallisuus- ja pelastussuunnitelman mukaisesti. Tapahtumapaikalla ilmoitetaan joukkoviestimille, että tiedotuksesta huolehtii kaupungin viestintäyksikkö. Viestintäyksikkö huolehtii kaupungin kotisivujen ajankohtaista -osion päivityksestä tapahtuneen johdosta, julkaisee välittömästi tiedotteet ja järjestää tarvittaessa lehdistötilaisuudet ja kutsuu tarvittavat viranomaiset paikalle. Tilannearvioon perustuen voidaan avata myös kriisisivusto, kriisipuhelinpäivystys tai sähköpostiosoite kaupunkilaisten ja viestimien kysymyksiä varten. Viestinnästä päättää kaupungin johtoryhmä.

Oppilaitokset ja koulut

Oppilaitoksissa ja kouluissa kriisityön laajuudesta ja toimenpiteistä vastaa rehtori, joka ottaa yhteyttä hätäkeskukseen, jota kautta ilmoitus lähtee ensihoitoon, poliisiin, sosiaalipäivystykseen, debriefing -toimintaan, seurakuntaan sekä muihin toimijoihin tilannearvioinnin pohjalta. Oppilaitoksissa tapahtuvien onnettomuuksien tai väkivallantekojen yhteydessä on harkittavissa myös nuorisotyön roolin lisääminen mm. erityisnuorisotyö, nuorisotilat, Walkers. Tärkeintä on osoittaa tila ja toimijat, joihin voi ottaa yhteyttä ja saada käydä läpi tapahtunutta. Koulun oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöiden sekä opettajan on myös seurattava oppilaiden / opiskelijoiden hyvinvointia sekä tarvittaessa aktiivisesti ohjata kriisityön tai henkisen ensiavun piiriin tai pitkittyneessä tilanteessa mielenterveyspalvelujen piiriin.

Muualla tapahtuneet onnettomuudet

Myös muualla kuin Salossa tapahtuneet onnettomuudet vaikuttavat henkisen kriisiavun tarpeeseen. Tähän tarpeeseen vastaa pääsääntöisesti debriefing -päivystys.

Yhteistyötahot onnettomuustilanteissa

SPR:n tuki on käytettävissä. SPR:n tuelle järjestetään paikka, jonne on mahdollisuus tulla keskustelemaan.

Henkisen ensiavun osalta turvaudutaan seurakunnan ja SPR:n palveluihin, jos kaupungin henkilöstö on perustyössään antamassa akuuttia apua. Kaupungin johtoryhmä on keskeisessä roolissa avun organisoinnissa.

Uhkatilanteiden selvittely onnistuu normaaliorganisaatiossa, mutta jos väkivallanteko laajamittaisemmin tapahtuu esim. koulussa tai kauppakeskuksessa, tarvitaan lisätukea.

Poliisin rooli on tärkeä tiedonvälittäjänä onnettomuustilanteissa erityisesti työpaikoilla, joissa ei ole välttämättä tietoa tai suunnitelmaa henkisen ensiavun järjestämisestä.