KRIISITYÖN JÄRJESTÄMINEN

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 27.10.2010 hyväksynyt kaupunkiin noudatettavaksi kriisityön ja henkisen ensiavun suunnitelman noudatettavaksi erilaisissa kriisitilanteissa sekä arkityössä että laajamittaisessa onnettomuus- tai uhkatilanteessa.

Traumaattisten tilanteiden psykososiaalisen tuen ja palvelujen järjestämisestä on ilmestynyt loppuvuonna 2009 työryhmän muistio, STM:n selvityksiä 2009:41 ja Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin julkaisema käypä hoito-suositus traumaperäisten stressireaktioiden ja - häiriöiden hoitoon.

Paikallinen kriisityön suunnitelma ja paikalliset toimintaohjeet pohjautuvat valtakunnallisiin suosituksiin.

Kriisityö ja laajamittainen henkinen ensiapu järjestetään Salon kaupungissa seuraavasti:

1. Palvelujärjestelmästä ja sen toiminnasta vastuussa oleva viranomainen arvioi tilanteen kriisiavun tarpeesta ja oman henkilöstön riittävyydestä avun antamiseen.

2. Järjestämisvastuussa oleva viranomainen ottaa tarvittaessa
a) yhteyttä muihin kriisityötä tekeviin tahoihin sekä
b) antaa tilannetiedotuksen aina esimiehelleen, joka arvioi tarpeen
tiedottaa tilanteesta kaupungin johtoryhmää.

Tilanteen vaatiessa kaupunginjohtaja kutsuu koolle kaupungin johtoryhmän. Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja arvioi kriisipalvelujen järjestämistarpeen ja ottaa yhteyttä vastuulliseen viranhaltijaan avun, tuen ja palvelujen järjestämiseksi.

Toimialajohtajan päätöksellä otetaan kriisitilanteessa käyttöön Virve-puhelimet. Niillä varmistetaan oikean tilannetiedon nopea välittäminen koko kriisityöhön osallistuvalle henkilöstölle. Tällä vältytään käyttämästä kriisitilanteessa ylikuormittunutta matkapuhelinverkkoa.