Tietoa yrittäjille

Salon terveyskeskuksen työterveyshuoltoyksikkö tuottaa terveyskeskuksen alueella sijaitseville työpaikoille ja yrittäjille työterveyshuoltopalveluja ja sairaanhoitoa.
Työterveysasemamme huollossa on 580 työpaikkaa, joiden palveluksessa on noin 7600 työntekijää. Palveluja saa lisäksi 640 maanviljelijää ja muuta omaa työtään tekevää. Sairaanhoitopalveluja tuotetaan 135 työpaikalle, työntekijöitä sairaanhoidon piirissä on noin 5300.

Työterveyshuollon sisältö

Työterveyshuollon lakisääteiseen osaan kuuluvat työpaikan terveydellisten olosuhteiden selvittelyt tarvittavassa laajuudessa, tietojen antaminen terveysvaaroista ja niiden välttämiseksi tarvittava ohjaus, alkutarkastukset ja määräaikaistarkastukset terveydelle vaarallisissa töissä sekä vajaakuntoisen työntekijän seuranta ja tarvittava kuntoutukseen tai hoitoon ohjaus. Työterveyshuolto antaa myös tarvittaessa ohjausta ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä. Halutessaan yritys voi ostaa työntekijöilleen myös yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut.

Henkilökunta

Työterveysasemalla(Salo,Halikko, Perniö) työskentelee viisi työterveyslääkäriä, kymmenen työterveyshoitajaa, kaksi työfysioterapeuttia,kaksi työpsykologia, neljä vastaanottohoitajaa sekä toimistosihteeri. Lisäksi on saatavissa terveyskeskuksemme ravitsemusterapeutin ja diabeteshoitajan palvelut. Toimimme läheisessä yhteistyössä terveyskeskuksen kuntoutusyksikön ja fysiatrin kanssa. Tutkimus- ja hoitopalveluja ostetaan tarvittaessa yksityiseltä terveydenhoitosektorilta.

Koulutus

Työterveysasemamme lääkäreistä kaksi on työterveyshuollon erikoislääkäriä ja yksi on erikoistumassa työterveyshuoltoon. Työterveysasemamme on hyväksytty Turun yliopiston erikoislääkärikoulutuksen koulutuspaikaksi.

Terveydenhoitajamme, fysioterapeuttimme ja psykologimme ovat saaneet työterveyshuollon lisäkoulutuksen. Kaikki vastaanottohoitajamme ovat käyneet heille suunnatun työterveyshuollon koulutuksen. Henkilökunta saa sisäistä koulutusta kuukausittain. Lääkärit osallistuvat terveyskeskuksen koulutuspalavereihin joka toinen viikko. Läheinen yhteistyö muiden terveyskeskuksen ja Salon aluesairaalan työntekijöiden kanssa mahdollistaa toimivan tutkimus- ja hoitoverkoston.

Organisaatio

Työterveyshuolto toimii terveyskeskuksen organisaatiossa omana palveluyksikkönään.

Tietojärjestelmä

Työterveyshuollossa on toimiva tietojenkäsittelyjärjestelmä internet-yhteyksineen ja (EFFICA) terveyskertomusjärjestelmä. Terveyskeskuksessa ja päivystyksessä tehtyjen tutkimusten tulokset saadaan välittömästi työterveysasemalle järjestelmän kautta. Laboratoriotutkimukset ostetaan TYKSLAB:lta ja röntgentutkimukset pääosin Varsinais-Suomen kuvantamisekeskuksen Salon toimipisteeltä. Joitakin laboratoriotutkimuksia ja sinusten ultraäänitutkimuksia tehdään myös työterveysasemalla. Atk-järjestelmä antaa mahdollisuuden terveyskeskuksessa ja työterveysasemalla määrättyjen sairauspoissaolojen seurantaan. Seurantaraportointi tehdään työnantajien kanssa sovitulla tavalla huolehtien salassapidettävien tietojen säilymisestä terveysasemalla.

Työkykyä ylläpitävä toiminta

Työkykyä ylläpitävää monipuolista toimintaa ja ryhmäohjausta järjestetään työpaikoilla yhteisesti suunnitellulla tavalla. Tyky-toiminnassa käytetään asiantuntijoina myös muita terveyskeskuksen erityistyöntekijöitä. Työterveysasema toimii yhteistyössä Kelan paikallistoimiston kanssa varhaiskuntoutuksen järjestämisessä. Salon kaupungin liikuntatoimiston kanssa on tehty vuosia yhteistyötä työntekijöiden liikuntaharrastusten aktivoimiseksi.

Aukioloajat

Työterveysasema on auki ma - to klo 7.00 - 16.00, pe klo 7.00 - 15.00. Ruuhka-aikoina on työterveysaseman vastaanottoa jatkettu normaalin aukioloajan ulkopuolelle. Avoin terveydenhoitajan akuutti vastaanotto on joka aamu klo 7.00 - 11.00 ilman ajanvarausta ja ma-pe 12-15 ajanvarauksella. Lääkärin vastaanotolle tilataan aika ajanvarauksella. Kiireelliset tapaukset hoidetaan samana päivänä sairauden laadun edellyttämällä tavalla. Myös näissä tapauksissa on syytä sopia vastaanotolle tulosta puhelimitse.

Hinnat

Laskutus tapahtuu kuukausittain maksutaksan mukaisesti. Työntekijäkohtainen vuosimaksu peritään yleensä kevään aikana. Perityistä maksuista haetaan KELA:n korvaus tilikauden päättymisen jälkeen. KELA:n korvaus ehkäisevässä toiminnassa on 60 % ja sairaanhoidon tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista 50 %.

Laatujärjestelmä

Salon terveyskeskuksessa noudatetaan jatkuvaa laadun seuranta- ja kehittämistyötä. Tämän työn seurauksena Salon seudun kansanterveystyön Ky. on 22.11.2002 saanut Efektia Oy:n myöntämän ja ja 22.3.2010 Qualitor Oy:n uusiman, 21.3.2013 asti voimassa olevan laaduntunnustuksen, joka perustuu SHQS-laatuohjelmalla toteutettuun laadunarviointiin.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat ylilääkäri, työterveyshuoltoyksikön esimies, puh. 02 7723 779 tai 02 7723 767 sekä osastonhoitaja,
puh. 02 7723 776.
Esittelemme mielellämme työterveyshuoltoyksikköämme ja neuvottelemme kanssanne yksityiskohtaisemmin työterveyshuollon järjestämistavasta.