Yritykselle

Hyvinvointi- ja terveysteknologian kehittäminen yhteistyössä yritysten kanssa on osa toimenpiteitä, joilla vahvistetaan Salon kaupungin elinkeinopoliittisen vision toteutumista ja pyritään osaltaan vastaamaan ikääntyneen väestön kasvun haasteisiin ja palvelutarpeisiin.

Yhteyshenkilöinä toimivat projektityöntekijä Päivi Lensu ja hyvinvointiteknologia-asiantuntija Kari Mahlberg.

Asiantuntijapalvelut - Expert Village

Salon kaupungin vanhuspalvelut ja Yrityssalo tekevät tuotetestausta yhteistyössä hyvinvointiteknologiaa tuottavien yritysten ja oppilaitosten kanssa. Toiminta on avointa kaikille yrityksille. Teknologisten ratkaisujen vaikutukset kohdentuvat sekä vanhuspalveluiden asiakkaisiin että henkilöstöön, joissakin tapauksissa myös omaisiin.

Käyttäjälähtöiset asiantuntijapalvelut:

  • Express: Päivä hoitotyön arjessa mahdollistaa tutustumisen hoitotyön arkeen ja toimintatapoihin. Kesto1 päivä.
  • Visit: Tuotteen käytettävyyden arviointi. Verkostosta valitaan asiantuntijaryhmä, joka arvioi tuotteen soveltuvuutta, kesto tapauskohtaisesti 1-4 tuntia.
  • Stay: Pidempi käytettävyyden arviointi. Tuotteen tai palvelun enintään 6 kuukautta kestävä pilotointi. Kuvaus tuotetestausprosessista esitelty alla.

Tuotetestausprosessi

prosessi.PNG - pienennetty

Yrityksen kanssa sovitaan aluksi tapaaminen, jossa idea tai kehitteillä oleva tuote esitellään. Tässä yhteydessä kerätään perustiedot testattavasta tuotteesta ja palvelusta, testauksen tavoitteista, kohderyhmästä ja mahdollisista teknisistä vaatimuksista ja käyttöönotosta. Kerättyjen tietojen perusteella tehdään alustava arviointi testauksen soveltuvuudesta käytettävissä oleviin tuotetestausympäristöihin.Tapaamisen jälkeen projektityöryhmä pohtii sopiiko idea tai kehitteillä oleva tuote testattavaksi testausympäristöön ja vanhuspalveluiden toimintaan.

Soveltuvuuden arvioinnissa tarkastellaan testattavien tuotteiden ja palveluiden soveltumista käytössä oleviin ympäristöihin. Lisäksi tarkastellaan kuinka kyseinen testaus tukee Salon Sosiaali- ja terveystoimen ja vanhuspalveluiden tavoitteita. Päätös testauksen aloittamisesta tehdään pääsääntöisesti viikon kuluessa, riippuen testauksen laajuudesta.

Myönteisen päätöksen jälkeen tehdään alkukartoitus lähtötilanteesta. Tuotetestauksesta tehdään toimintasuunnitelma sopimuksen liitteeksi. Siinä kirjataan ylös testaukseen liittyvät olennaiset tiedot; aikataulu, vastuuhenkilöt, testauksen sisältö, perehdyttämissuunnitelma, raportoinnin kuvaus, tiedotuksesta sopiminen jne. Tarvittaessa laaditaan myös muita asiantuntijapalveluihin liittyviä sopimuksia.

Raportointi pitää sisällään kirjallisen raportin, joka koostetaan palautteiden pohjalta. Palautteita kerätään normaalisti testauksen puolivälissä ja testauksen päätyttyä. Tarvittaessa järjestetään päätöspalaveri, jossa kerätään kokemuksia tuotteesta.

Asiantuntijapalvelun päättymisen jälkeen tehdään yritykselle kuuden kuukauden ja vuoden päästä kysely, jolla seurataan mitä hyötyjä ja vaikutuksia asiantuntijapalveluista oli yritykselle.

Yhteystiedot yritykselle

Salon Itäisen kotihoidon alue-esimies
Päivi Lensu
p. 044 772 6118

Ajankohtaista yrityksille
  • Salotechin verkkosivut expertvillage.salotech.fi: Tutustu totetestaus Expert Village -palveluun!
  • Uusi Ajatus -työkalussa voi käydä jättämässä sosiaali- tai terveysalaan liittyvän oman idean tai kehittämisehdotuksen kommentoitavaksi. Edellyttää rekisteröitymistä ohjelmaan. >> www.uusiajatus.fi