Omaishoidon tuen myöntämisohjeet 65 vuotta täyttäneille vuonna 2015


Yleistä omaishoidontuesta


Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuen tarkoituksena on mahdollistaa hoidettavan asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja siirtää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.

Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) säädetään tuen myöntämisedellytyksistä, alimpien hoitopalkkioiden määrästä, omaishoidon tukena annettavista palveluista, omaishoitajan vapaasta, hoito- ja palvelusuunnitelmasta sekä omaishoitosopimuksesta.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet päättää kaupunki säännösten sallimissa rajoissa. Omaishoidon tukea myönnetään talousarviossa annetun määrärahan mukaan. Omaishoidon tukeen ei ole subjektiivista oikeutta. Oikeutta ei muodostu myöskään sillä, että hoidettavalle on aiemmin myönnetty omaishoidon tukea. Tuki kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville henkilöille. Omaishoidon tuki ei ole toimeentuloturvaetuus, vaan se on korvaus omaishoitajan antamasta hoidosta ja huolenpidosta. Omaishoito on aina päivittäiseen henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon annettavaa apua, ei ainoastaan kodin ulkopuolista asiointia (pankki-, virasto- tai kauppa-asiat) tai taloustöitä. Hoidon tulee myös olla sitovampaa ja vaativampaa verrattuna perheenjäsenten normaaliin huolenpitoon.

Omaishoidon tukea ei myönnetä palveluasumiseen, koska valtakunnallisten ohjeistusten mukaan palveluasumisyksiköissä tulee järjestää asukkaille hoidon ja turvallisuuden takaavat palvelut.

Omaishoidon tuen hakeminen

Omaishoidon tukea haetaan kaupungin omaishoidon palveluohjaajalta omaishoidontukihakemuksella, jonka liitteeksi tarvitaan omaishoidettavasta lääkärintodistus. Omaishoidon tukea haettaessa edellytetään, että hoidettava on hakenut Kelalta eläkettä saavan hoitotukea. Tätä ei edellytetä, kun omaishoidon tukea haetaan määräaikaisesti esim. saattohoidon ajaksi. Omaishoidon palveluohjaaja toimii myös omaishoitajien yhteyshenkilönä ja seuraa omaishoitoa ja omaishoitajien tilannetta. Omaishoidon tuen selvittämiseksi tehdään kotikäynti, jolloin arvioidaan hoidettavan palvelun tarve, omaishoitajan soveltuvuus tehtävään ja muut omaishoidon myöntämisen edellytykset. Omaishoitajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Omaishoitajalla tulee olla riittävät henkiset ja fyysiset voimavarat kyetäkseen kantamaan kokonaisvastuun hoidettavasta sekä takaamaan hänelle asianmukaisen ja turvallisen hoidon. Jos omaishoitaja saa Kelan myöntämää eläkettä saavan korotettua hoitotukea oman avuntarpeensa perusteella, ei omaishoidon tukea myönnetä. Tarvittaessa voidaan pyytää omaishoitajan terveydentilaa koskeva lääkärintodistus.
Omaishoidon tuen myöntämisestä päättää moniammatillinen palveluohjausryhmä. Arviointimenetelminä käytetään havainnointia, haastattelua ja erilaisia arviointimittareita, kuten RAVA - mittari (toimintakyvyn ja päivittäisen avun tarpeen arviointimittari) ja MMSE - mittari (muistin ja älyllisen toimintakyvyn arviointimenetelmä).

Omaishoidon sopimus

Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kaupungin välinen omaishoitolain mukainen omaishoitosopimus, jonka liitteenä on omaishoitolain mukainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon sopimus voi olla toistaiseksi voimassaoleva tai erityisestä syystä määräaikainen. Omaishoidon sopimukset sekä hoito- ja palvelusuunnitelmat tarkistetaan säännöllisesti.

Omaishoidon tuen maksaminen

Omaishoitajalle maksetaan hoitopalkkiota, jonka taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkiot tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (396/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

Hoitopalkkio maksetaan hakukuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien. Tukea ei makseta takautuvasti. Maksupäivä on seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Hoitopalkkio on omaishoitajalle veronalaista tuloa, josta kaupunki perii ennakonpidätyksen ja eläkemaksun. Eläkemaksu koskee alle 68-vuotiaita omaishoitajia. Omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja ei ole työsuhteessa kaupunkiin. Kaupunki on velvollinen järjestämään omaishoitajalle vapaaehtoisen vakuutuksen omaishoitotyössä sattuvan tapaturman varalle.
.

Omaishoidon tuen maksuluokan määräytymisperusteet

Omaishoidontuen maksuluokan määräytyminen perustuu alla oleviin ohjeisiin sekä arviointimenetelmien tuloksiin. Haastavissa erityistilanteissa, joissa hoitotyö on fyysisesti, psyykkisesti tai sosiaalisesti erityisen raskasta, käytetään tilannekohtaista harkintaa tuen myöntämisessä huomioiden kokonaistilanne. Muiden vanhuspalveluiden käyttö saattaa vaikuttaa omaishoidon tuen määrään.

Maksuluokat

I maksuluokka

Maksuluokkaan kuuluu henkilö, joka tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissa sekä henkilökohtaiseen hoitoon liittyvissä toimenpiteissä. Hoitotyö on sitovaa ja vaativaa, vaikka hoidettava voi olla jonkin aikaa päivästä yksin. Hoidettavalle on haettu Kelan eläkettä saavan hoitotukea. Ilman omaishoitoa hoidettava tarvitsisi useita kotihoidon käyntejä päivässä tai ympärivuorokautista hoitoa tehostetussa palveluasumisessa tai hoivakodissa.
Viitteellinen suositus mittareiden arvoista:
RAVA 2,50 -2,99, MMSE 13 -17/30

Hoitopalkkio uusilla asiakkailla 384,67 e/kk

II maksuluokka

Maksuluokkaan kuuluu henkilö, joka tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa. Hoidon sitovuus on samaa tasoa kuin ympärivuorokautisessa hoidossa. Hoidettava asuu hoitovastuussa olevan henkilön kanssa. Hoidettavalle on haettu Kelan eläkettä saavan hoitotukea. Ilman omaishoitoa hoidettava tarvitsisi ympärivuorokautista hoitoa tehostetussa palveluasumisessa tai hoivakodissa.
Viitteellinen suositus mittareiden arvoista:
RAVA yli 3,00, MMSE 12/30 tai alle

Hoitopalkkio uusilla asiakkailla 561 e/kk

Erityismaksuluokka

Erityismaksuluokan mukaista tukea voidaan myöntää lyhytaikaisesti enintään 6 kuukautta hoidettavan hoidollisesti raskaan siirtymävaiheeseen esim. saattovaiheen hoitoon. Hoitaja on raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai päätoimista opiskelua. Edellytyksenä tuen saamiselle on hoitajan ansion menetys ja se, että hoitajalla ei ole samalta ajalta vähäistä suurempia työtuloja eikä oikeutta erityishoitorahaan tai vuorottelukorvaukseen.

Hoitopalkkio 769,33 e/kk

Omaishoitajan ja omaishoidettavan saamat muut palvelut ja niiden vaikutukset omaishoidon tukeen

Kotihoito

Omaishoidon tukena voidaan tarvittaessa myöntää tilapäistä tai säännöllistä kotihoitoa esim. kylvetysapua, nostoapua tai sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Kunnalliset palvelut ovat maksullisia ja maksu määräytyy voimassa olevien kotihoidon hintojen mukaan. Jos omaishoidettava saa kotihoitoa yli 20 h/kk, omaishoidon tuki alenee kotihoidon palveluluokkien mukaan. Palveluluokassa 4 (21-40 h/kk) omaishoidon tuki alenee 10 % ja palveluluokassa 5 (yli 40 h/kk) omaishoidon tuki alenee 20 %.
Muissa kunnissa omaishoidossa oleville salolaisille omaishoidettaville annetaan vastaavanlainen maksusitoumus terveyspalveluista ja kotihoidosta sen kunnan toimielimelle, jossa omaishoito tapahtuu.

Henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtaisen avustajan käyttö saattaa alentaa omaishoidon tuen määrää tilanteessa, jossa henkilökohtainen avustaja on myönnetty yli 7 tunniksi päivässä tai omaishoidettavalla on henkilökohtaisen avustajan lisäksi paljon muita palveluita.

Säännöllinen vuorohoito

Omaishoidettavan säännöllisen vuorohoidon aikana ei omaishoitajalle kerry lakisääteisiä vapaapäiviä. Säännöllisellä vuorohoidolla tarkoitetaan kerran kuukaudessa tai kerran joka toinen kuukausi toteutuvia viikon mittaisia hoitojaksoja ympärivuorokautisessa hoidossa (tehostettu palveluasuminen ja hoivakoti). Säännöllisessä vuorohoidossa olevan omaishoitajalle maksetaan hoitopalkkiota vain niiltä päiviltä, joina omaishoidettava on omaishoitajan hoidossa.
Vain erityismaksuluokkaan kuuluvat ja/tai saattohoitovaiheessa olevat omaishoidettavat voivat lyhytaikaispaikkatilanteen salliessa saada vuorohoitoa kaksi viikkoa kuukaudessa.

Säännöllisen vuorohoidon vuorokausihinta on tehostetussa palveluasumisessa 28 euroa ja hoivakodeissa 38,10 euroa. Hoivakotien lyhytaikaishoitomaksut kerryttävät maksukattoa. Sen täytyttyä asiakas maksaa lyhytaikaishoidosta 17,60 euroa/vuorokausi. Palveluntarpeen arvion tekee palveluohjausryhmä.

Hoitopalkkion maksaminen/ omaishoidon keskeytykset

Hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua siitä, kun omaishoito keskeytyy tilapäisesti omaishoidettavan terveydentilassa tapahtuvasta äkillisestä syystä. Jos omaishoidettava siirtyy pitkäaikaishoitoon, päättyy omaishoidon tuki kyseisen kuukauden lopussa.

Muu omaishoitajasta tai omaishoidettavasta johtuva keskeytys keskeyttää hoitopalkkion maksaminen välittömästi, ellei kyseessä ole hoitajan kuntoutus tai muu omaishoitosopimuksessa erikseen sovittu keskeytys.

Omaishoitajan ja omaishoidettavan enintään kaksi viikkoa kestävä matka ei ole hoitopalkkion maksun esteenä.

Omaishoitajan tulee välittömästi ilmoittaa omaishoitotilanteen ja palkkion saantiin vaikuttavat muutokset (esimerkiksi omaishoidettavan joutuminen sairaalaan) toimistosihteerille. Mikäli omaishoitopalkkiota myönnettäessä tai maksettaessa on annettu virheellisiä tietoja tai omaishoitajan laiminlyödessä ilmoitusvelvollisuutensa, voidaan myönnetty palkkio lakkauttaa ja suoritetut erät periä takaisin.

Omaishoitajan vapaat ja hoidettavalta perittävät asiakasmaksut

Omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus pitää kolme vuorokautta (3 vrk/kk) vapaata sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Vähäisin keskeytyksin tarkoittaa maksimissaan 7 tuntia / arkipäivä. Omaishoidettavan säännöllisen vuorohoidon aikana ei omaishoitajalle kerry lakisääteisiä vapaapäiviä. Seitsemän vuorokauden keskeytys omaishoidossa (esimerkiksi viikko sairaalassa tai terveyskeskuksessa) aiheuttaa vapaapäivien menetyksen sen kuukauden osalta. Hoitajan lakisääteisen vapaan pitäminen ei vähennä hänelle maksettavaa hoitopalkkiota.

Omaishoitaja voi vaihtaa lakisääteisen vuorokausivapaansa päivätoimintaan, lyhytaikaishoitoon, sijaishoitajaan tai palvelusetelillä tuotettuun omaishoitajan vapaaseen. Omaishoidettavalla ja - hoitajalla ei ole ehdotonta oikeutta valita omaishoidettavan vapaan aikaista hoitomuotoa.
Omaishoitaja voi pitää lakisääteiset vapaapäivät säännöllisesti kuukausittain tai säästää ne ja pitää pidemmän ajan vapaata yhtäjaksoisesti. Vapaapäivät on kuitenkin käytettävä kalenterivuoden aikana, paitsi marras-joulukuun osalta lomat on pidettävä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Vapaita ei voi pitää etukäteen. Hoidettavalta perittävä asiakasmaksu on hoitajan lomapäivien ajalta 11,30 euroa/vrk. Vapaasta perittävä hoitomaksu ei kerrytä maksukattoa.

Päivätoiminta

Omaishoitaja voi vaihtaa lakisääteisen vuorokausivapaansa päivätoimintaan, jolloin yksi lakisääteinen vapaapäivä vastaa yhtä päivätoimintapäivää. Päivätoiminta ei vaikuta omaishoidon tuen määrään. Palvelu on määrärahasidonnainen. Palveluntarpeen arvioinnin tekee omaishoidon palveluohjaaja.

Lyhytaikaishoito

Lyhytaikaishoito järjestetään pääsääntöisesti siten, että kerätään useampia vapaapäiviä ja ne pidetään viikon jaksona ympärivuorokautisessa hoidossa. Mahdolliset lyhyemmät jaksot keskitetään kahteen yksikköön: Koivulehdon palvelutaloon ja Hintan hoivakotiin. Jaksot varataan SAS-tiimin palveluohjaajilta. Kaupunki järjestää lyhytaikaishoitona ensisijaisesti vain omaishoitajien lakisääteiset vapaat ja omaishoitajan sairastumiseen liittyvät tilanteet, ei ylimääräisiä vapaapäiviä.
.

Sijaishoito

Sijaishoitajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Sijaishoitaja tulee hyväksyttää omaishoidon palveluohjaajalla erillisellä ilmoituslomakkeella ennen sijaishoidon aloittamista. Sijaishoitajalle maksetaan hoitopalkkiota 90 euroa, kun hoito kestää vuorokauden. Mikäli kotona annettava tilapäishoito kestää alle 24 tuntia, mutta vähintään 12 tuntia, hoitopalkkion suuruus on 60 euroa. Jos hoito kestää alle 12 tuntia, hoitopalkkio on 30 euroa. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa. Hoitopalkkioilmoitus tilapäisestä omaishoidosta on toimitettava kuukauden kuluessa tilapäishoidosta. Lomakkeita saa omaishoidon palveluohjaajalta / toimistosihteeriltä.

Palveluseteli

Omaishoitajan vapaa voidaan järjestää tilapäisen kotihoidon palvelusetelillä, jolloin yksi hoitopäivä vastaa yhtä hoitovuorokautta. Vapaan aiheuttamat kustannukset kaupungille voivat olla korkeintaan 180 euroa/päivä. Palvelu on määrärahasidonnainen.

Omaishoidon tukihenkilö

Tukihenkilön palveluita voi käyttää lakisääteisten vapaapäivien pitämiseen varsinkin tilanteissa, joissa vapaapäiviä ei pystytä muilla palveluilla järjestämään. Yksi lakisääteinen vapaapäivä vastaa yhtä tukihenkilön tekemää kotikäyntiä, jonka kesto on enintään kuusi tuntia päivässä.

Omaishoitosopimuksen irtisanominen ja purkaminen

(omaishoitolaki 9§)

Jos omaishoitaja haluaa irtisanoa sopimuksen, arvioidaan omaishoidettavan tarkoituksenmukaisin hoitomuoto palveluohjausryhmässä. Ensisijaisesti asiakas pyritään hoitamaan kotihoidossa. Siinä vaiheessa, kun kotona selviäminen ei ole enää mahdollista järjestetään palveluntarpeen arvioinnin edellyttämä hoitopaikka joko tehostetun palveluasumisen yksiköstä tai hoivakodista.

Kunta voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden ja omaishoitaja irtisanomista seuraavan yhden kuukauden kuluttua. Jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden, sopijapuolet voivat purkaa sopimuksen välittömästi. Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi, esimerkiksi asiakkaan siirtyessä ympärivuorokautisen hoidon yksikköön.