Ympärivuorokautinen hoito

Ympärivuorokautiseen hoitoon kuuluvat tehostetun palveluasumisen yksiköt ja hoivakodit. Ympärivuorokautinen hoito voi olla lyhytaikaista, jaksottaista tai pitkäaikaista. Samoissa yksiköissä voi olla sekä lyhyt- että pitkäaikaishoitopaikkoja. Hoitoympäristöissä on huomioitu mm. muistihäiriöisten erityistarpeet. Palvelujen ja hoivan tarve arvioidaan yksilöllisesti. Asukasvalinnat tekee palveluohjaustyöryhmä hoitoisuusarvioinnin perusteella kiireellisyysjärjestyksessä. Ympärivuorokautisessa hoidossa pyritään vanhuksen toimintakyvyn ylläpitämiseen. Toimintaperiaatteena on rohkaista asiakasta käyttämään olemassa olevia voimavarojaan ja tekemään itse niitä toimia ja askareita mihin hän pystyy.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa joko ryhmäasumista tai palvelutalossa omassa asunnossaan vuokrasuhteessa asuvien asumismuotoa, jossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Asukkaalla on käytössään oma asunto tai huone. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy enää yksin omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Palveluasunnoissa kiinnitetään huomiota liikkumisen esteettömyyteen, turvapalveluihin ja apuvälineisiin. Palvelutaloissa on asukkaiden yhteistiloja ja monet niistä toimivat myös lähialueensa vanhusten palvelukeskuksena. Tehostetun palveluasumisen hoidon tarve arvioidaan palveluohjausryhmässä.


Tehostettua palveluasumista Salossa tarjoavat Alppilakoti, Anninkartanon ryhmäkoti, Koivulehdon palvelutalo, Pahkavuoren ryhmäkoti, Paukkulakoti, Rauha ja Toivo koti sekä Perniön palvelukeskus.

Tehostettu palveluasuminen kartalla

Hoivakodit

Pitkäaikaista hoitoa hoivakodeissa annetaan henkilölle, jolle ei voida enää järjestää hänen tarvitsemaansa ympärivuorokautista hoitoa kotona tai palveluasunnossa tukipalvelujen turvin. Palveluun sisältyy hoidon lisäksi täysi ylläpito kuten ruoka, lääkkeet, puhtaus, vaatetus sekä sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut. Hoivakodeissa asutaan yhden tai kahden hengen huoneissa. Hoitomaksu määräytyy tulojen perusteella ja se kattaa kaikki asumiseen ja hoitoon liittyvät kustannukset.

Hoivakoteja on Salossa neljä: Alholan hoivakoti, Halikkokoti, Hintan hoivakoti ja Kukonkallion hoivakoti.

Hoivakodit kartalla

Lyhytaikais-, päivä- ja yöhoito

Lyhytaikaishoidolla tarkoitetaan lyhyttä, etukäteen sovittua hoivajaksoa ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Lyhytaikaishoito voi olla myös säännöllisesti toistavaa nk. intervallihoitoa. Lyhytaikaishoidon tavoitteena on tukea vanhuksen kotona selviytymistä ja siirtää pitkäaikaisen laitoshoidon tarvetta. Lyhytaikaishoitoa käytetään mm. asiakkaan kotihoidon tukemiseen, omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäiviin ja lomiin, kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn arviointiin sekä sairaalahoidon jatkohoitoon. Palvelun myöntämisen perusteena on palvelutarpeen arviointi ja kiireellisyysjärjestys.

Terveyskeskussairaalan osastot

Terveyskeskussairaalan osastot palvelevat niitä, jotka eivät tule toimeen kotona kaupungin tarjoamien palvelujen turvin, mutta jotka eivät tarvitse alue- tai keskussairaalatasoista hoitoa. Terveyskeskussairaalan toiminta painottuu lyhytaikaiseen hoitoon. Osastot tarjoavat mahdollisuuden tutkimuksiin, sairaudesta toipumiseen, kuntoutukseen sairauden, leikkauksen tai tapaturman jälkeen ja katkaisu- tai saattohoitoon. Hoitojaksolle hakeudutaan pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä.

Terveyskeskuksen vuodeosastoja on Salossa kaksi ja Perniössä yksi.