Jätehuolto ja vastuualueet

Jätehuollon tavoitteena on ehkäistä jätteen syntymistä, vähentää jätteistä aiheutuvia haittoja sekä edistää jätteiden hyötykäyttöä. Kunnilla on vastuu jätehuollon järjestämisestä asumisessa syntyvän ja siihen rinnastettavan julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteiden osalta. Kunnan lakisääteiset jätehuollon järjestämistehtävät voidaan jakaa jätehuoltolautakunnalle kuuluviin viranomaistehtäviin ja Rouskiksen järjestämiin palvelutehtäviin. Näiden lisäksi kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille kuuluvat jätehuollon valvontatehtävät. Roskaamisilmoituksella voit ilmoittaa havainnoista ympäristön roskaamisesta.

Rouskis Oy

Rouskis Oy on kuntien perustama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on järjestää yhdyskuntajätehuollon toteutus ja lakisääteiset palvelutehtävät osakaskuntiensa puolesta. Rouskis Oy vastaa kaikesta Salon kaupungin alueella asumisessa ja julkisissa palveluissa syntyvien jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen järjestämisestä. Rouskis ohjaa ja neuvoo jätehuoltoon liittyvissä käytännön kysymyksissä ja asioissa.

Jätehuoltolautakunta

Jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti kunnassa jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan nimeämä jätehuoltoviranomainen. Salossa jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa neljän kunnan (Kemiönsaari, Paimio, Salo ja Sauvo) yhteinen jätehuoltolautakunta. Kunnan jätehuoltoviranomainen muun muassa hyväksyy jätehuoltomääräykset ja päättää niistä poikkeamisen. Jätehuoltoviranomainen hyväksyy jätetaksan ja panee maksuun jätemaksut. Lisäksi jätehuoltolautakunta päättää jätteenkuljetusjärjestelmästä sekä käsittelee jätemaksumuistutukset ja kohtuullistamispäätökset.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on jätehuollon laillisuusvalvonta eli se seuraa annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat muun muassa ympäristön roskaamiskiellon ja maaperän pilaamiskiellon noudattamisen sekä jätehuollon järjestämisen valvonta. Lisäksi ympäristösuojeluviranomaisen tehtävänä on kunnan jätehuoltoviranomaisen toiminnan valvonta.

Yhteystiedot

Viranomaistehtävät
Jätehuoltolautakunta
Salon kaupunki
PL 77
24101 Salo


Jätehuoltoasiamies
Satu Ojala 02 727 6827


Ohjaus- ja neuvontapalvelut
Rouskis Oy
Helsingintie 541
24100 Salo
02 727 6800 (vaihde)
Jäteneuvonta 02 727 6838
www.rouskis.fi

Laillisuusvalvonta
Ympäristönsuojelu


ympäristönsuojelun esimies
Pirkko Paranko 02 778 7800

ympäristöinsinööri
Sirpa Sorsa 02 778 7806

ympäristönsuojelutarkastaja
Anne Kari-Nummi 02 778 7802


etunimi.sukunimi@salo.fi