Jätehuolto ja vastuualueet

Jätehuollon tavoitteena on ehkäistä jätteen syntymistä, vähentää jätteistä aiheutuvia haittoja sekä edistää jätteiden hyötykäyttöä. Kunnilla on vastuu jätehuollon järjestämisestä asumisessa syntyvän ja siihen rinnastettavan julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteiden osalta. Kunnan lakisääteiset jätehuollon järjestämistehtävät voidaan jakaa jätehuoltolautakunnalle kuuluviin viranomaistehtäviin ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n järjestämiin palvelutehtäviin. Näiden lisäksi kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille kuuluvat jätehuollon valvontatehtävät. Roskaamisilmoituksella voit ilmoittaa havainnoista ympäristön roskaamisesta.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on kuntien perustama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on järjestää yhdyskuntajätehuollon toteutus ja lakisääteiset palvelutehtävät osakaskuntiensa puolesta. Se vastaa kaikesta Salon kaupungin alueella asumisessa ja julkisissa palveluissa syntyvien jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen järjestämisestä. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ohjaa ja neuvoo jätehuoltoon liittyvissä käytännön kysymyksissä ja asioissa.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti kunnassa jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan nimeämä jätehuoltoviranomainen. Kunnan jätehuoltoviranomainen muun muassa hyväksyy jätehuoltomääräykset ja päättää niistä poikkeamisen. Jätehuoltoviranomainen hyväksyy jätetaksan ja panee maksuun jätemaksut. Lisäksi jätehuoltolautakunta päättää jätteenkuljetusjärjestelmästä sekä käsittelee jätemaksumuistutukset ja kohtuullistamispäätökset.

Salossa jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Lautakunnassa on 15 jäsentä ja se toimii Turun kaupungin organisaatiossa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on jätehuollon laillisuusvalvonta eli se seuraa annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat muun muassa ympäristön roskaamiskiellon ja maaperän pilaamiskiellon noudattamisen sekä jätehuollon järjestämisen valvonta. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on kunnan jätehuoltoviranomaisen toiminnan valvonta.

Yhteystiedot

Viranomaistehtävät
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta


Jätehuoltoasiamies
Satu Ojala 02 727 6827

Jätehuoltoasiamies
Veli-Matti Suhonen


Ohjaus- ja neuvontapalvelut
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Helsingintie 541
24100 Salo
02 727 6800 (vaihde)
Jäteneuvonta 02 727 6838
www.rouskis.fi

Laillisuusvalvonta
Ympäristönsuojelu


ympäristönsuojelun esimies
Pirkko Paranko 02 778 7800

ympäristöinsinööri
Sirpa Sorsa 02 778 7806

ympäristönsuojelutarkastaja
Anne Kari-Nummi 02 778 7802


etunimi.sukunimi@salo.fi