Kiinteistökohtaiset jätevedet

Alueilla, mihin on rakennettu kaupungin tai jätevesiosuuskunnan viemäriverkosto, on ympäristönsuojelun sekä kiinteistön kannalta paras jätevesien käsittelytapatapa viemäriverkostoon liittyminen. Mikäli verkosto tai osuuskunta-alue on kaupunginvaltuuston päätöksellä hyväksytty vesihuoltoverkoston toiminta-alueeksi, on alueella sijaitsevilla kiinteistöillä verkostoon liittymisvelvollisuus ja verkoston hallinnoijalla liittämisvelvollisuus.

Toiminta-alueen ulkopuolella jätevedet on johdettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu missään olosuhteissa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Haja-asutusalueen jätevedet on käsiteltävä Valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla (209/2011) mukaisesti. Jätevesiasetus koskee asuinrakennuksia, loma-asuntoja, karjatiloja, maitohuoneita ja kodin yhteydessä olevaa elinkeinotoimintaa. Jätevesiasetus koskee myös kiinteistöjen yhteisiä jätevesijärjestelmiä. Uusien ja saneerattavien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien on täytettävä asetuksen vaatimukset heti ja vanhojen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien on täytettävä asetuksen vaatimukset 10.3.2016 mennessä.

Uusittavan järjestelmän tulee täyttää asetuksen vähimmäispuhdistusvaatimukset. Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on ranta-alueille asetettu ns. tiukennettu puhdistustasovaatimus.

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen edellyttää luvan hakemista. Jätevesijärjestelmän uusimista koskevan luvan myöntää rakennusvalvontaviranomainen. Jätevesijärjestelmää koskeva jätevesisuunnitelma voidaan hyväksyä rakennettavan rakennuksen rakennusluvassa tai rakennusvalvontaviranomaisen myöntämässä erillisessä jätevesijärjestelmää koskevassa toimenpideilmoituksessa tai -luvassa.

Jätevesiasetuksen 5 §:n mukaisesti kaikilla kiinteistöillä on oltava jätevesijärjestelmää koskeva selvitys, jossa on kuvaus kiinteistön olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä sekä perusteltu arvio ympäristöön aiheutuvasta kuormituksesta ja käsittelyvaatimusten täyttymisestä. Selvityksen liitteenä tulee olla asemapiirros, jossa näkyy järjestelmän sijainti ja purkupaikat. Lisäksi selvityksessä tulee olla mukana järjestelmän käytön, hoidon, huollon ja valvonnan kannalta muut tarpeelliset tiedot. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja se on esitettävä viranomaiselle pyydettäessä. Selvitys tulee olla olemassa myös kiinteistöillä, joiden jätevesienkäsittelyjärjestelmät eivät täytä jätevesiasetuksen nykyisiä puhdistusvaatimuksia (mm. vanhat sakokaivojärjestelmät).

Jätevesisuunnitelman muistilista

Selostuslomake kiinteistön talousjätevesien käsittelystä ja johtamisesta

Jätevesiselvitys

Jätevesiopas maarakentajille

Jätevesisuunnittelijoiden yhteystietoja

Yhteystiedot

ympäristöinsinööri
Riitta Saari 02 778 7803

ympäristösihteeri
Pirjo Uusitalo 02 778 7801

ympäristönsuojelutarkastaja
Hillevi Lehto 02 778 7805

Lisätiedot

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta 196/2011
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011

Jätevesiasetus (209/2011)

Siirtymäaika
Haja-asutuksen jätevesijärjestelmien tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset 15.3.2016 mennessä.

Ikäpoikkeus
Jätevesien käsittelyjärjestelmän ei tarvitse täyttää asetuksen vaatimuksia, jos kiinteistöllä vakituisesti asuvat kiinteistönomistajat ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011.

Kantovesi
Kun kiinteistön jätevesien määrä on vähäinen eikä vesikäymälää ole, vähäiset jätevedet voi hallitusti imeyttää maahan ilman erillistä käsittelyä.

Jätevesiselvitys
Jokaisella haja-asutusalueen kiinteistöllä tulee olla selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä. Jätevesiselvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyynnöstä viranomaisille.

Uudisrakennukset
Uusia rakennuksia asetus koskee heti.