Kiinteistökohtaiset jätevedet

Jätevesien johtaminen viemäriverkostoon on paras käsittelytapa kiinteistön jätevesille. Kaupunginvaltuuston hyväksymillä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla kiinteistön liittäminen viemäriin on pakollista.

Toiminta-alueen ulkopuolella jätevedet on johdettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu missään olosuhteissa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Haja-asutusalueen jätevedet on käsiteltävä valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla (209/2011) mukaisesti. Talousjätevedellä tarkoitetaan asuntojen, toimistojen, liikerakennusten ja laitosten vesikäymälöistä, keittiöistä, pesutiloista ja niitä vastaavista tiloista ja laitteista peräisin olevaa jätevettä sekä ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan vastaavaa, karjatilojen maitohuoneista tai muusta elinkeinotoiminnasta peräisin olevaa vastaavaa jätevettä. Uusien ja saneerattavien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien on täytettävä asetuksen vaatimukset heti ja vanhojen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien on täytettävä asetuksen vaatimukset 15.3.2016 mennessä.

Uusittavan järjestelmän on täytettävä asetuksen vähimmäispuhdistusvaatimukset. Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on ranta-alueille asetettu ns. tiukennettu puhdistustasovaatimus.

Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen edellyttää luvan hakemista. Luvan myöntää rakennusvalvontaviranomainen joko rakennettavan rakennuksen rakennusluvassa tai rakennusvalvontaviranomaisen myöntämässä erillisessä jätevesijärjestelmää koskevassa toimenpideilmoituksessa tai -luvassa.

Jätevesiasetuksen 5 §:n mukaisesti kaikilla kiinteistöillä on oltava jätevesijärjestelmää koskeva selvitys, jossa on kuvaus kiinteistön olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä sekä perusteltu arvio ympäristöön aiheutuvasta kuormituksesta ja käsittelyvaatimusten täyttymisestä. Selvityksen liitteenä on oltava asemapiirros, jossa näkyy järjestelmän sijainti ja purkupaikat. Lisäksi selvityksessä on oltava mukana järjestelmän käytön, hoidon, huollon ja valvonnan kannalta muut tarpeelliset tiedot esim. kuitit sakokaivojen tyhjennyksistä. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja esitettävä viranomaiselle pyydettäessä.


Jätevesisuunnitelman muistilista

Selostuslomake kiinteistön talousjätevesien käsittelystä ja johtamisesta

Jätevesiselvitys

Jätevesiopas maarakentajille

Jätevesisuunnittelijoiden yhteystietoja

Yhteystiedot

ympäristöinsinööri
Riitta Saari 02 778 7803

ympäristösihteeri
Pirjo Uusitalo 02 778 7801

ympäristönsuojelutarkastaja
Hillevi Lehto 02 778 7805

Lisätiedot

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta 196/2011
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011
Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Jätevesiasetus (209/2011)

Siirtymäaika
Haja-asutuksen jätevesijärjestelmien tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset 15.3.2016 mennessä.

Ikäpoikkeus
Jätevesien käsittelyjärjestelmän ei tarvitse täyttää asetuksen vaatimuksia, jos kiinteistöllä vakituisesti asuvat kiinteistönomistajat ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011.

Kantovesi
Kun kiinteistön jätevesien määrä on vähäinen eikä vesikäymälää ole, vähäiset jätevedet voi hallitusti imeyttää maahan ilman erillistä käsittelyä.

Jätevesiselvitys
Jokaisella haja-asutusalueen kiinteistöllä tulee olla selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä. Jätevesiselvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyynnöstä viranomaisille.

Uudisrakennukset
Uusia rakennuksia asetus koskee heti.