Koeluonteinen toiminta

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 119 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä toimivaltaiselle /ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, josta aiheutuu päästöjä tai jätteitä tai sillä muutoin on oleellista vaikutusta ympäristöön. Koeluonteisen toiminnan tarkoituksena on kokeilla raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka hyödyntää tai käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi. Ympäristönsuojelulain 31 §:n mukaan ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan.

Ilmoitus tehdään toimivaltaiselle ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista. Ennen ilmoituksen tekemistä on hyvä ottaa yhteyttä asiassa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen sen selvittämiseksi, voiko koeluonteiseksi tarkoitettua toimintaa harjoittaa ilmoituksen perusteella vai onko toimintaan mahdollisesti haettava ympäristölupa. Tällöin tarkistetaan myös viranomaisen toimivaltaisuus. Asian käsittelee se lupaviranomainen, jonka toimivaltaan laitos tai toiminta ympäristönsuojelulain ja -asetuksen nojalla kuuluu.

Päätöksessä voidaan antaa määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ilmoitus koetoiminnasta voidaan jättää hyväksymättä, mikäli yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutuvia huomattavia haittoja ei voida määräyksillä riittävästi vähentää.

Yhteystiedot

ympäristöinsinööri
Riita Saari 02 778 7803

ympäristönsuojelutarkastaja
Hillevi Lehto 02 778 7805

Lomakkeet ja ohjeet
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa