Pilaantuneet maa-alueet

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan maaperä on pilaantunut, jos maahan on jätetty tai päästetty jätettä tai ainetta, jonka seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus.

Vastuu pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamistarpeen selvittämisestä ja puhdistamisesta on ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalla. Myös pilaantuneen alueen kiinteistön omistaja tai haltija voi joutua kunnostamaan pilaantuneen alueen, mikäli aiheuttajaa ei saada vastuuseen. Pilaantunut maaperä ja pohjavesi on puhdistettava, jos pilaantuminen aiheuttaa ympäristö- tai terveysriskin.

Lakisääteisiä pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyviä velvollisuuksia ovat velvollisuus ilmoittaa havaitusta maaperän pilaantumisesta viranomaiselle, likaajan velvollisuus puhdistaa likaantunut maa-alue ja kiinteistön myyjän tai vuokraajan selontekovelvollisuus alueen mahdollisesta pilaantumisesta. Epäillystä maa-alueen pilaantumisesta tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai akuutissa tilanteessa paloviranomaiselle.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa on noudatettava valtioneuvoston asetusta maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007). Asetuksen mukaan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen on perustuttava arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle.


Öljyllä pilaantuneen maaperän selvitys- ja kunnostuskustannusten harkinnanvaraiset korvaukset haettavana Öljysuojarahastolta

Öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) mukaan öljyllä pilaantuneen maaperän tai pohjaveden puhdistustarpeen selvittämisestä, puhdistustöiden suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuviin kustannuksiin on mahdollista hakea harkinnanvaraista korvausta öljysuojarahastolta. Korvauksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei pilaantumisen aiheuttajaa saada selville tai tavoiteta taikka tämä ei kykene vastaamaan puhdistamisen kustannuksista eikä pilaantuneen alueen haltijaa voida kohtuudella velvoittaa puhdistamaan aluetta. Öljysuojarahaston hallitus hyväksyy tai hylkää hakemukset.

Ympäristöministeriö ja öljysuojarahasto ovat käynnistäneet määräaikaisen tutkimus- ja kunnostushankkeen, jolla tehostetaan vanhojen öljyllä pilaantuneiden alueiden kunnostustarpeen selvittämistä ja alueiden kunnostamista (JASKA-hanke). Projektiorganisaationa toimii Öljyalan Palvelukeskus Oy.

Hankkeeseen hakeutuminen on alueiden omistajille vapaaehtoista, mutta hankkeen avulla voi saada luotettavaa tietoa alueen tilasta ja mahdollisesta kunnostustarpeesta. Öljysuojarahasto rahoittaa alueiden maaperätutkimukset. Jos tutkimukset osoittavat, että alue pitäisi kunnostaa, omistaja voi erikseen hakea alueen kunnostamista öljysuojarahaston varoin. Koska hanke on määräaikainen, siihen on syytä hakeutua viipymättä.

Tietoa hankkeesta ja siihen hakeutumisesta

Hakemus JASKA-hankkeeseen

Yhteystiedot

ympäristönsuojelutarkastaja
Hillevi Lehto 02 778 7805

ympäristöinsinööri
Riitta Saari 02 778 7803