Pilaantuneet maa-alueet

Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaan maaperä on pilaantunut, jos maahan on jätetty tai päästetty jätettä tai ainetta, jonka seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muuta niihin verrattavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta.

Vastuu pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamistarpeen selvittämisestä ja puhdistamisesta on ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalla. Myös pilaantuneen alueen kiinteistönomistaja tai haltija voi joutua kunnostamaan pilaantuneen alueen, mikäli aiheuttajaa ei saada vastuuseen. Pilaantunut maaperä ja pohjavesi on puhdistettava, jos pilaantuminen aiheuttaa ympäristö- tai terveysriskin.

Lakisääteisiä pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyviä velvollisuuksia ovat velvollisuus ilmoittaa havaitusta maaperän pilaantumisesta viranomaiselle, likaajan velvollisuus puhdistaa likaantunut maa-alue ja kiinteistön myyjän tai vuokraajan selontekovelvollisuus alueen mahdollisesta pilaantumisesta. Epäillystä maa-alueen pilaantumisesti tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai akuutissa tilanteessa paloviranomaiselle.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa on 1.6.2007 jälkeen noudatettava Valtioneuvoston asetusta maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007). Asetuksen mukaan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen on perustuttava arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle. Maaperän pilaantuneisuutta on ensisijaisesti arvioitu vertaamalla maanäytteiden haitta-aineiden pitoisuuksia ympäristöministeriön muistiossa 5/1994 esitettyihin ohje- ja raja-arvoihin. Maaperän haitta-aineista aiheutuvia terveys- tai ympäristöhaittoja on myös arvioitu laskentamalleihin perustuvien riskinarviointimenetelmien avulla.


Öljyllä pilaantuneen maaperän selvitys- ja kunnostuskustannusten harkinnanvaraiset korvaukset haettavana Öljynsuojarahastolta

Öljynsuojarahastosta annetun lain mukaan öljyllä pilaantuneen maaperän puhdistustarpeen selvittämisestä, puhdistustöiden suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuviin kustannuksiin on mahdollista hakea harkinnanvaraista korvausta öljynsuojarahastolta. Korvausta voivat hakea kiinteistön omistaja, haltija tai kunta. Öljynsuojarahaston hallitus hyväksyy tai hylkää hakemukset.

Öljynsuojarahasto ja Öljyalan Palvelukeskus Oy (Soili-ohjelma) ovat sopineet yhteistyöstä öljyn pilaamien maa-alueiden kunnostamisessa. Soili-ohjelman organisaatiota on tarkoitus käyttää sellaisten kiinteistöjen maaperän tutkimus- ja kunnostustöissä, joille on myönnetty öljynsuojarahastosta harkinnanvaraista rahoitusta.

Korvausta on mahdollisuus hakea kiinteistöillä, joilla on öljyvahingon yhteydessä päässyt maaperään öljyä eikä maaperää tämän jälkeen ole asianmukaisesti tutkittu tai kunnostettu. Korvauksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei aiheuttajaa saada vastuuseen eikä alueen haltijaa voida kohtuudella velvoittaa puhdistamaan maaperää.

Öljynsuojarahaston hallitukselle osoitetut hakemukset toimitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon (Varsinais-Suomen ELY-keskus / Kirjaamo, PL 236, 20101 Turku).

Suomenkielinen hakemus
Ruotsinkielinen hakemus

Yhteystiedot

ympäristönsuojelutarkastaja
Hillevi Lehto 02 778 7805

ympäristöinsinööri
Riitta Saari 02 778 7803