Ruoppaaminen ja muu rantojen kunnostus

Ranta-alueiden käyttökelpoisuutta parannetaan mm. ruoppaamalla. Ruoppauksella tarkoitetaan pehmeiden massojen, kuten saven ja liettymien koneellista poistamista vesialueelta. Ruoppaushankkeiden suunnitteluun on syytä varata aikaa. Tässä vaiheessa hankkeesta tulee keskustella myös rajanaapureiden ja vesialueen omistajan kanssa.

Läjitys on tehtävä maalle ympäristöön soveltuvalla tavalla. Vesialueelle läjittämiseen tarvitaan pääsääntöisesti aluehallintoviraston lupa. Jos ruoppausmassat eivät mahdu omalle maalle, ne on kuljetettava ja sijoitettava toisen maalle. Tähän tarvitaan maanomistajan suostumus.

Ruoppauksen ajankohta on valittava oikein. Lintujen pesintä- ja kalojen kutuaikoja on vältettävä. Kesäkuukausina ruoppaus aiheuttaa haittaa virkistyskäytölle.

Ruoppaustyön valvonta kuuluu teettäjälle. Hän vastaa myös mahdollisesti aiheutuvista haitoista.

Ilmoitus tehdään Varsinais-Suomen ELY-keskukselle aina < 500 m³ ruoppauksesta. Tätä suuremmat ruoppaukset edellyttävät Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupaa.

Tee ilmoitus hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 30 päivää ennen toimenpiteen aloittamista.

Vesikasvien koneelliseen niittoon sovelletaan ruoppauksen ilmoitusmenettelyä. Laiturin rakentamiseen (yli 10 m² ja pituus yli 10 m) sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain lupamenettelyjä. Ota yhteyttä rakennusvalvontaan.

Vesialueen täyttö ja aallonmurtajan rakentaminen
Keskustele naapurien, kunnan ympäristöviranomaisen ja vesialueen omistajan kanssa. Selvitä ympäristöluvan tarve Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ja ota yhteys kunnan rakennusvalvontaviranomaiseen.

Viitannummen rantaniittyä ruoppaus.jpg
Kuva Jouni Tittonen

Yhteystiedot

ympäristösihteeri
Pirjo Uusitalo 02 778 7801

ympäristöinsinööri
Sirpa Sorsa 02 778 7806