Maatalouden vesiensuojelu

Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedenpuhdistuksen tehostumisen myötä maatalous on suhteellisesti merkittävin vesistöjemme ravinnekuormittaja. Vuonna 2005 ihmistoiminnan aiheuttamasta vesistöjen kokonaisfosforikuormituksesta 63 % ja 51 % typpikuormituksesta oli peräisin maataloudesta siitä huolimatta, että viljelykäytännöt ovat muuttuneet 1990-luvulla selvästi ympäristöystävällisempään suuntaan.

Maatalouden vesiensuojelussa tärkein keino on maatalouden ympäristötukijärjestelmä, jonka vesiensuojelua edistäviä toimenpiteitä ovat mm. lannoituksen vähentäminen, talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetyt muokkausmenetelmät, torjunta-aineiden käytön vähentäminen, säätösalaojitus, suojakaistat ja -vyöhykkeet ja monivaikutteiset kosteikot.
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015, maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen on avainasemassa. Periaatepäätöksen tavoitteeksi on asetettu, että maatalouden kuormitus vähenee kolmanneksella vuoteen 2015 mennessä verrattuna vuosien 2001 - 2005 kuormitukseen. Keskeisenä keinona on maatalouden ympäristötukijärjestelmän toimeenpano.

Nitraattiasetuksella (931/2000) ehkäistään maataloudesta peräsin olevien nitraattien pääsyä vesistöön. Valvontailmoitus on tehtävä poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta ja lannan kaukovarastoinnista patterissa. Ilmoitus osoitetaan Salon kaupungin ympäristönsuojeluun. Lisätietoa ilmoituksen tekemisestä on kohdassa Ympäristö ja luonto - Luvat ja ilmoitukset - Lannan patterointi.

Viurilanlahden laidunniitty maaseudun vesiensuojelu.jpg
Viurilanlahden laidunniitty. Kuva Jouni Tittonen

Yhteystiedot


ympäristösihteeri
Pirjo Uusitalo 02 778 7801