Vesiensuojelu

Salossa on monipuoliset vesistöt - Halikonjoki, Uskelanjoki, Kiskonjoki-vesistö, meren rannat, pienvesiä ja järviä. Salossa on runsaat pohjavesivarat. Nämä tosiasiat panevat meidät paljon vartijoiksi.

Vesiensuojelun tavoitteena on saavuttaa pintavesien ja Itämeren hyvä tila sekä turvata pohjaveden hyvä laatu. Toiminta pohjautuu ympäristönsuojelulakiin (527/2014) ja vesilakiin (587/2011). Vesiensuojelun tavoitteet ja tarvittavat toimet määritellään vesiensuojelun tavoiteohjelmassa ja Suomen Itämeren suojeluohjelmassa.

EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi (VPD, 2000) yhtenäistää EU-alueen vesiensuojelua. Direktiiviin yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että vuonna 2015 koko EU:n alueella vesistöjen tila on vähintään hyvä. Suomessa direktiivi pannaan täytäntöön neljällä uudella lailla, joista keskeisin on laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004). Tavoitetta toteutetaan vesienhoitosuunnitelmalla 2016-2021, joista kuuleminen on käynnissä. Linkki kuulemisilmoitukseen

Kunnille kuuluu paikallinen vastuu vesiensuojelun edistämisestä ja valvonnasta yhdessä alueellisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Pinta- ja pohjavesien suojelun tavoite otetaan huomioon mm. ympäristölupamenettelyssä ja lupien valvonnassa sekä kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn valvonnassa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vesiensuojelutehtävistä säädetään sekä vesilaissa että ympäristönsuojelulaissa (pilaantumisasiat).

Valvontatehtävien lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käyttää päätäntävaltaa eräissä vesilain mukaisissa asioissa. Näitä ovat talousveden ottamisen rajoittaminen erityistilanteissa, tutkimusluvan myöntäminen ojitusasiat sekä oikeuden myöntäminen jäteveden johtamiseen toisen ojaan tai viemäriin taikka toisen maan kautta.

Halikonlahden pohjoisosaa.jpg
Halikonlahden pohjoisosaa. Kuva Jouni Tittonen

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelu
Halikon virastotalo
Hornintie 2-4, Halikko
PL 77, 24101 Salo
02 7781 (vaihde)