Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset ovat valtuuston hyväksymiä kunnallisia määräyksiä, jotka täydentävät olemassa olevaa ympäristölainsäädäntöä. Ne on annettu ympäristönsuojelulain tai sen nojalla annettujen säädösten konkretisoimiseksi ja ympäristön suojelemiseksi paikallisesti. Määräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista.

Annetut määräykset velvoittavat kaikkia kaupungin alueella toimivia ja ovat voimassa koko Salon kaupungissa, jollei määräyksiä ole annettu vain rajatummalle alueelle. Tällaiset rajatut, paikallisista olosuhteista johtuvat alueet, joilla ympäristönsuojelu ja ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, poistaminen ja vähentäminen edellyttävät tarkennettuja yleisiä määräyksiä, ovat pohjavesialueet, taajaan rakennetut alueet sekä ranta- ja virkistysalueet. Ympäristönsuojelumääräykset koostuvat varsinaisesta määräystekstistä sekä pykäläkohtaisista perusteluista.

Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2013. Määräysten toteutumista valvoo ympäristönsuojeluviranomainen.

Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset
Liitekartta pohjavesialueista ja vedenottamoista
Liitekartta taajaan rakennetuista alueista ja asemakaavoitetuista alueistaSISÄLLYS

JOHDANTO
1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET
1 § Tavoite
2 § Määräysten antaminen ja valvonta
3 § Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin
4 § Paikalliset olosuhteet
2 LUKU JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JA KÄSITTELY
5 § Talousjätevesien johtaminen ja käsittely
6 § Talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymättömillä kiinteistöillä
7 § Vähimmäissuojaetäisyydet
8 § Huolehtimisvelvollisuus
3 LUKU VESIENSUOJELU JA POHJAVESIEN SUOJELU
9 § Lannan, puhdistamolietteen ja humusperäisen kierrätysravinteen käsittely ja levitys
10 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu
11 § Vesikasvillisuuden poisto
12 § Lumenkaatoalueet
13 § Maalämpöjärjestelmien sijoittaminen
4 LUKU JÄTTEIDEN JA KEMIKAALIEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI
14 § Jätehuoltoa koskevat ohjeet
15 § Kemikaalien, polttoaineiden ja vaarallisten jätteiden käsittely ja varastointi
5 LUKU MELUNTORJUNTA
16 § Meluntorjuntamääräykset
17 § Meluilmoitusmenettely ja siitä poikkeaminen
6 LUKU ILMANSUOJELU
18 § Savukaasujen ja muiden ilmapäästöjen haitallisten vaikutusten ehkäisy
19 § Kunnostus- ja puhtaanapitotöistä mahdollisesti aiheutuvan ympäristön pilaantumisen torjunta
7 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET
20 § Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja
21 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä
22 § Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamukset
23 § Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelu
Halikon virastotalo
Hornintie 2-4, Halikko
PL 77, 24101 Salo
02 7781 (vaihde)