EtusivuAjankohtaistaOpe-TET tukee opettajia opiskelijoiden ohjauksessa työelämään ja jatko-opintoihin

Ope-TET tukee opettajia opiskelijoiden ohjauksessa työelämään ja jatko-opintoihin

Opettajien rooli ja työnkuva on muuttunut, mutta niin on myös muissa ammateissa. Jokaisen opettajan tulisi pystyä kertomaan ajankohtaista tietoa eri alojen ammateista ja myös paikallisesta elinkeinoelämästä. Siksi Salon lukiossa nähdään hyödyllisenä, että opettajille tarjotaan mahdollisuus tutustua työelämään ihan konkreettisesti ope-TET:in (opettajan työelämään tutustuminen) kautta.

Salon lukiosta osallistui joulukuussa 2019 yhteensä kahdeksan opettajaa yhden päivän ope-TET:iin. Opettajat järjestivät itse oman tutustumiskohteen ja kohteiksi valikoituivat Ylen Turun Radio, Salon kaupungin viestintäpalvelut, strateginen markkinointitoimisto Parcero, kestävän liiketoiminnan konsulttiyritys Gaia Consulting, Orion Pharman lääkekehitys- ja koe-eläinosasto sekä Kansallisooppera. Ope-TET -päivä järjestettiin samaan aikaan lukion yhteisen tapahtumapäivän tai opiskelijoiden tet-jakson kanssa. Opettajat arvostivat sitä, että ope-TET oli mahdollistettu siten, ettei sen takia jäänyt oppitunteja pitämättä.

Ope-TET päivän aikana osallistujilla oli mahdollisuus kohdata yrityksessä eri ammattinimikkeillä toimivia työntekijöitä ja keskustella heidän koulutustaustastaan, työtehtävistä, työurasta ja -polusta sekä mahdollisista tulevaisuuden tavoitteista ja uramahdollisuuksista. Esimerkiksi lääkeyhtiössä opettaja ehti päivän aikana keskustella monen eri alan osaajan kanssa - eläinhoitajien, tutkimusassistenttien ja laboratorioteknikkojen, erilaisten luonnontieteen alojen tutkijoiden, kineetikkojen, eläinlääkäreiden ja lääkäreiden.

Ope-TET lisäsi opettajien ymmärrystä työelämän vaatimuksista. Se myös vahvisti opettajien käsitystä siitä, että lukion tulee edistää nuorten työelämätaitoja mutta myös antaa näköaloja eri oppiaineiden mahdollista työtehtävistä. Opettajat kokivat, että päivittyneet tiedot työelämästä ja oman oppiaineen merkityksestä työelämässä auttavat opettajaa tarjoamaan opiskelijoille sellaista tietoa ja ohjausta, joilla opiskelijat osaavat suunnitella omaa tulevaisuuttaan, jatkokoulutustaan ja tulevaa ammattiaan. Ope-TET tarjosi myös virikkeitä ja konkreettisia esimerkkejä ja sovelluskohteita oman oppiaineen opetustyöhön. Biologian opettajalle tutustuminen koe-eläinten hoitoon ja niille tehtäviin kokeisiin tarjoaa hyviä esimerkkejä oppitunneille.

Ope-TET:n tavoitteena on opettajien kasvaneen työelämätietouden lisäksi lisätä koulujen ja yritysten välistä kumppanuutta. Esimerkiksi Kansallisoopperassa syntyi ope-TET:n aikana arvokkaita kontakteja, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa opiskelijaprojektien ja vierailujen toteutuksessa. Näin saadaan aikaan molemminpuolinen innovatiivinen prosessi koulun ja yrityksen välille ja nuoret voivat oppia yritykseltä ja yritykset nuorilta - opettajien välityksellä.

Ope-TET voi myös kehittää koulun omia käytäntöjä. Päivä kaupungin viestintäosaston eri tehtävien parissa tarjosi opettajalle uusia näkökulmia koulun somenäkyvyyden kehittämiseen sekä käytännön vinkkejä viestinnän suunnitteluun ja tiedotteen laatimiseen. Ope-TET voi olla opettajalle myös mahdollisuus kokeilla työskentelyä toisenlaisessa työympäristössä ja työtehtävissä ja auttaa muistuttamaan siitä, että opetustyö on opettajalle itselleen juurikin se oikea ala.

Osallistuneet opettajat olivat tyytyväisiä siihen, että lähtivät mukaan ope-TET -päivään. Osallistujat kokivat tärkeäksi, että yritykset olivat panostaneet päivän sisältöön. Yrityksen näkökulmasta motivoivana tekijänä on tuoda yritystä ja alaa näkyväksi opettajien keskuudessa ja sitä myöten tulla tunnetuksi ja houkuttelevaksi nuorille.

Salon lukion Ope-TET on osa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman Taitavasti Tulevaisuuden Työelämään - hankkeen toimenpiteitä. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan lukioon soveltuvia uusia malleja, joiden avulla voidaan tarjota lukiolaisille sellaisia tietoja ja kokemuksia koulutusmahdollisuuksista, yhteiskunnasta ja työelämästä, joiden avulla opiskelijat osaavat suunnitella omaa tulevaisuuttaan, jatkokoulutustaan ja tulevaa ammattiaan. Hankkeessa on mukana Salon lukion lisäksi seitsemän muuta lukiota Hämeenlinnasta, Porvoosta, Riihimäeltä ja Somerolta.

Lisätiedot:
Mari-Anne Mielikäinen, opinto-ohjaaja, Salon lukio, mari-anne.mielikainen@salo.fi
Riikka Nurmi, erityisasiantuntija, Salon kaupunki, riikka.nurmi@salo.fi, 044 778 7708

Julkaistu: 24.1.2020 12:28

Takaisin