Eläimet

Kunnan tehtävänä on eläinlääkintähuoltolain mukaisesti huolehtia eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä sekä resurssien varaamisesta valtion vastuulla olevaan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaan. Kunnan on järjestettävä arkipäivisin peruseläinlääkäripalvelut hyötyeläimille ja myös muille kotieläimille, jos niitä ei muutoin ole yhteistoiminta-alueella saatavissa. Lisäksi kunnan on järjestettävä kiireellinen eläinlääkärinapu kaikille kotieläimille kaikkina vuorokaudenaikoina. Kunta voi hankkia peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun ostopalveluina yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Tuotantoeläinten sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito sekä seuraeläinten peruseläinlääkintä kuuluvat myös kunnan järjestämiin peruspalveluihin.

Eläinsuojelulain mukaisesti kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista. Jos kuljetat löytämäsi eläimen Salon kaupungin sopimushoitolaan, voit anoa kunnalta korvausta kuljetuskustannuksista.

Eläinsuojelu on jokaisen vastuulla, mutta eläinsuojeluvalvonta on viranomaisten asia. Kunnan ja läänineläinlääkärit, poliisit ja terveystarkastajat ovat eläinsuojeluviranomaisia, joihin voi ottaa yhteyttä jos epäilee eläintä kohdeltavan huonosti.