Jätevesien käsittely viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolellaToiminta-alueen ulkopuolella jätevedet on johdettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu missään olosuhteissa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Haja-asutusalueen jätevedet on käsiteltävä Valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla (209/2011) mukaisesti. Jätevesiasetus koskee asuinrakennuksia, loma-asuntoja, karjatiloja, maitohuoneita ja kodin yhteydessä olevaa elinkeinotoimintaa. Jätevesiasetus koskee myös kiinteistöjen yhteisiä jätevesijärjestelmiä. Uusien ja saneerattavien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien on täytettävä asetuksen vaatimukset heti ja vanhojen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien on täytettävä asetuksen vaatimukset 15.3.2018 mennessä.

Uusittavan järjestelmän tulee täyttää asetuksen vähimmäispuhdistusvaatimukset. Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on ranta-alueille asetettu ns. tiukennettu puhdistustasovaatimus.

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen edellyttää luvan hakemista. Jätevesijärjestelmän uusimista koskevan luvan myöntää rakennusvalvontaviranomainen. Jätevesijärjestelmää koskeva jätevesisuunnitelma voidaan hyväksyä rakennettavan rakennuksen rakennusluvassa tai rakennusvalvontaviranomaisen myöntämässä erillisessä jätevesijärjestelmää koskevassa toimenpideilmoituksessa tai -luvassa.

Näistä asioista saa lisätietoja Salon kaupungin ympäristönsuojeluyksiköstä.