Kaupungin tilojen sisäilma

Tälle sivustolle on koottu kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen sisäilmaongelmien käsittelyyn liittyvää materiaalia. Sivustoa täydennetään sitä mukaa kuin materiaalia valmistuu.

Sisäilma-asiat Salon kaupungissa

Sisäilma vaikuttaa kiinteistöissä toimivien työntekijöiden ja asiakkaiden hyvinvointiin, kokemukseen ympäristön viihtyisyydestä sekä työn sujuvuudesta. Sisäilmahaitta heikentää viihtyvyyttä ja voi aiheuttaa erilaisia oireita tai tuntemuksia. Sisäilmaongelmiin liitettävät oireet ovat yleensä hyvin tavanomaisia oireita, mutta kaikki tavanomaiset oireet eivät kuitenkaan liity sisäilmaongelmiin. Asian yhteydessä on hyvä muistaa myös sisäilmasto, johon yhtenä osana sisäilma sisältyy.

Epäiltäessä sisäilmahaittaa selvitysprosessin viipymätön käynnistäminen on oleellista. Eri tahojen yhteistyö, tiedonvaihto ja viestintä ovat välttämättömiä sisäilmaongelman ratkaisemiseksi. Sisäilmaongelmat voidaan ratkaista nopeasti, mikäli haitan syy löydetään helposti ja syyn poistamiseen tarvittavat korjaukset voidaan toteuttaa kaupungin talousarvion puitteissa (mikäli mahdollinen syy on siis rakennuksessa). Ongelman ratkaiseminen voi kestää kauan, jos sisäilmahaitan aiheuttajan löytäminen vaatii mittavia tutkimuksia ja investointimäärärahoja korjausten toteuttamiseksi. Sisäilmahaitan syytä yritetään yleensä etsiä rakennuksesta, jossa oleskellaan. Haitan syynä voi olla myöskin jokin muu ulkoinen tekijä ja juuri tämä tuo haitan selvittämiseen oman lisähaasteensa.

Sisäilmahaittaan kohdistuva epäily voi tulla kaupungin tietoon kaupungin työntekijöiltä tai rakennuksen muilta käyttäjiltä. Jos epäilet, että rakennuksessa on sisäilmaongelma, ilmoita havainnostasi yksikön johtajalle, esimerkiksi asumispalveluyksikön esimiehelle, koulun rehtorille tai päiväkodin johtajalle. Hän välittää tiedon eteenpäin Salon kaupungin sisäilmaohjeen mukaisesti. Koulujen oppilaat ottavat tarvittaessa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan. Tilojen iltakäyttäjät ottavat yhteyttä tahoon, jonka kautta tila on varattu. Tarvittaessa ulkopuolinen käyttäjä voi ilmoittaa epäilystään myös terveystarkastajille, lisätietoa.

Salon kaupungin menettelytavat sisäilmaongelmissa

Sisäilmaongelmien ratkaiseminen edellyttää etukäteen sovittuja toimintatapoja ja mittavaa yhteistyötä eri alan asiantuntijoiden kesken. Kaikilla toimijoilla on omat tehtävänsä ja roolinsa sisäilmaongelmien onnistuneessa ratkaisemisessa.

Kiinteistöjen ylläpito ja rakentamisen laadun valvonta

Salon kaupunki omistaa yli 300 rakennettua kiinteistöä, joiden yhteispinta-ala on noin 290.000 m². Yli puolet pinta-alasta on koulu- ja päiväkotirakennuksia.
Rakennuskantaan liittyvät haasteet ovat Salossa hyvin samankaltaisia kuin muissakin maamme kunnissa. Rakennukset ovat hyvin eri-ikäisiä, ne on toteutettu oman aikansa rakennustekniikalla ja tuotantotavoilla.
Erityisesti vuosien 1960-2000 välisenä aikana rakennettiin paljon ja rakenne- ja tuotantoratkaisujen kehitys oli nopeaa. Osa aikanaan oikeina pidetyistä rakenneratkaisuista on myöhemmin todettu huonosti toimiviksi ja jotkut jopa virheellisiksi. Tällaisten kohteiden korjaaminen vaatii perusteellisia tutkimuksia ja selvityksiä sekä huolellista suunnittelua ja toteutusta.
Käsitykset kiinteistöjen ylläpidosta sekä julkisella että yksityisellä puolella ovat myös vaihdelleet aikojen kuluessa. Aikaisempina vuosikymmeninä kiinteistöjen kuntoon panostettiin eniten rakennusvaiheessa. Ylläpito oli reagoivaa: vaurioihin ja puutteisiin reagoitiin vasta siinä vaiheessa kun niitä ilmeni.
Nykyisin kiinteistöjen kuntoa tarkastellaan koko niiden elinkaaren ja käytettävyyden näkökulmasta. Tästä syystä myös kiinteistöjen ylläpidon on oltava ennakoivaa: rakennukset pyritään pitämään ohjelmallisesti sellaisessa kunnossa, että vaurioita ei pääse syntymään

Sisäilmaongelmien ratkaisemiseen osallistuu monen alan asiantuntijoita:

  • tilapalveluista kiinteistömestari, talotekniikkamestari, kaupungininsinööri ja sisäilma-asiantuntija
  • palvelualueelta palvelupäällikkö, esimies ja henkilöstön edustaja
  • työsuojelusta työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu
  • työterveyshuollosta työterveyshoitaja ja työterveyslääkäri
  • muita asiantuntijoita, kuten kouluterveydenhoitaja ja terveystarkastaja

Sisäilmaongelmat herättävät huolta ja tavallista suurempaa tiedontarvetta. Avoin viestintä luo uskoa, että tilanne otetaan omistajan puolelta vakavasti ja pitää käyttäjät ajan tasalla kulloisessakin tilanteessa.


Sisäilmakohteet

Kohteiden sivuilta löytyy mahdolliset sisäilmaan liittyvät tutkimusraportit (ilman pohjapiirustuksia) ja kohdekohtaiset tiedotteet. Koko sisäilmaan liittyvän tutkimusraportin voi pyytää kaupungininsinööri Janne Lehdolta, tai 044 778 5116.