Maanmittaustoimitukset

Salon kaupungin kiinteistöinsinöörinä toimii Hanna Heikkilä.

Salon kaupungin sitovan tonttijaon asemakaava-alueella (= Salon keskusta-alue) maanmittaustoimituksista vastaa pääsääntöisesti kaupungin kiinteistöinsinööri. Keskusta-alueen ulkopuolella maanmittaustoimituksista vastaa Maanmittauslaitoksen Varsinais-Suomen maanmittaustoimiston Salon toimipiste. Asiakaspalvelunumero on 029 530 1110.

Salon kaupunki suorittaa hakemuksesta asemakaava-alueella olevien alueiden kiinteistöksi muodostamisia ja toimenpiteitä sekä pitää alueellaan kiinteistörekisteriä. Kiinteistörekisterinpitäjänä toimii kiinteistöinsinööri.

Tavalliset toimituslajit ovat tontin lohkominen, yleisen alueen lohkominen ja rasitetoimitus. Toimituksissa käsitellään vanhoja oikeuksia ja rasitteita, määrätään alueiden rajat sekä perustetaan tarvittaessa uusia rasitteita. Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva tonttijako ja hakijalle myönnetty lainhuuto sekä kiinteistöinsinöörin vastaanottama toimitushakemus.

Tontin lohkomiset

Tontilla tarkoitetaan kaupungin asemakaava-alueella (asemakaavassa sitova tonttijako) tonttina kiinteistörekisteriin merkittyä kiinteistöä. Tontti on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukaisena rakennuskelpoinen.

Tontti muodostetaan lohkomistoimituksella, joka suoritetaan omistajan kirjallisesta hakemuksesta. Omistusoikeus osoitetaan voimassa olevalla lainhuutotodistuksella. Hakemuksen liitteeksi ei tarvita lainhuutotodistusta.

Toimituksen suorittamisen edellytyksenä on voimassa oleva tonttijako.
Toimitusta varten vanhat rajamerkit tarkastetaan sekä rakennetaan tarpeellisin osin uusia. Toimituksessa pidetään kokous sekä laaditaan pöytäkirja ja tonttikartta.

Tontin rekisteröinnin edellytyksenä on, että hakijalla on lainhuuto tontin koko alueeseen eivätkä siihen mahdollisesti vahvistetut kiinnitykset ole esteenä.

Tontin lohkominen vie aikaa hakemuksen jättämisestä tontin rekisteröintiin ajankohdasta ja tapauksesta riippuen noin 2 - 3 kuukautta. Tontin lohkomisen kustannukset maksaa toimituksen hakija (ks. palveluhinnasto).

Tietyin edellytyksin tontti voidaan rekisteröidä ilman maastotöitä (kiinteistörekisterinpitäjän päätös). Lähtökohtana on, että tonttijaon mukaisen tontin alue on sama kuin entisen tilan tai tontin alue.

Hakemuslomakkeet:
Hakemus tonttijaon/-muutoksen laatimiseksi
Hakemus kiinteistötoimituksesta