Elintarvikehuoneistot

Hyväksytyt elintarvikehuoneistot (laitokset)


Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijan, joka harjoittaa eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittelyä ennen vähittäismyyntiä, tulee hakea elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi. Hakemus tehdään uuden toiminnan aloittamisesta tai toiminnan olennaisesti muuttuessa. Laitokset jaetaan toiminnan mukaisesti liha-alan, kala-alan, maitoalan ja muna-alan laitoksiksi. Laitoksen toiminnan voi aloittaa, kun viranomainen on tehnyt asiasta hyväksytyn päätöksen.

Edellisestä poiketen alkutuotannon toimija, joka harjoittaa elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäistä eläinperäisten elintarvikkeiden valmistusta tuottamistaan alkutuotannon tuotteista, tekee toiminnastaan elintarvikelain mukaisen ilmoituksen (kts. kohta ilmoitetut elintarvikehuoneistot) laitoshyväksynnän sijasta.

Laitoksen hyväksymisestä peritään Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu.

Ilmoitetut elintarvikehuoneistot

Muista kuin laitoshyväksynnän piiriin kuuluvista elintarvikehuoneistoista tehdään ilmoitus aloittamisesta tai toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Ilmoitus tehdään toimipaikan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen ajankohtaa. Ilmoitettavia elintarvikehuoneistoja ovat esim. myymälät, ravintolat ja kasviperäisten tuotteiden valmistuspaikat. Toimijalle lähetetään ilmoituksen käsittelystä todistus, joka on osoitus kuulumisesta valvonnan piiriin.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä

  • elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta
  • toimija on yksityinen henkilö
  • toimintaa ei voida pitää elinkeinonharjoittamisena


Ilmoituksen käsittelystä peritään Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu. Myös toimijan vaihtumisesta ja toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava ympäristöterveydenhuoltoon viipymättä. Näiden ilmoitusten käsittelystä ei peritä maksua.

Elintarvikehuoneistojen valvonta

Elintarvikehuoneistot ovat hyväksymisen tai ilmoituskäsittelyn jälkeen viranomaisen valvontakohdetietokannassa, ja ne tulevat suunnitelmallisen valvonnan piiriin. Valvontatiheys määräytyy kullekin kohteelle tehtävän riskinarvioinnin mukaan. Riskinarvioinnissa käytetään valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman periaatteita. Elintarvikehuoneiston riskiluokituksessa ja valvontatarpeen määrittämisessä noudatetaan Eviran ohjetta 10503/2 . Toimijat pystyvät myös itse vaikuttamaan tarkastusmääriin omavalvonnallaan.

Valvonnan tarkoituksena on turvata elintarvikkeiden elintarvikehygieeninen laatu ja estää tartuntojen leviäminen elintarvikkeiden välityksellä eläimistä ihmisiin. Valvontaa tehdään lisäksi kuluttajia harhaanjohtavan markkinoinnin estämiseksi. Elintarvikehuoneistojen tulee tunnistaa omaan yritystoimintaansa liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät ja huolehtia vaaratekijöiden hallinnasta. Tätä tarkoitusta varten kaikkien toimijoiden tulee laatia ja ylläpitää omavalvontaa. Valvonnassa varmistetaan, että yritysten omavalvonta toimii lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Valvontaa suoritetaan suunnitelmallisesti tekemällä tarkastuksia, ottamalla näytteitä ja neuvomalla ja opastamalla. Tarkastukset tehdään pääsääntöisesti Oiva -arviointiohjeiden mukaan. Valvonnassa voidaan tarvittaessa käyttää pakkokeinoja elintarviketurvallisuuden takaamiseksi.

Elintarvikkeiden tuonti ja vienti

EU:n jäsenmaiden välinen kauppa on sisämarkkinakauppaa, missä periaatteena on, että elintarvikkeet voivat vapaasti liikkua maasta toiseen. EU:n ulkopuolisia valtioita kutsutaan termillä kolmasmaa.

Evira valvoo eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuontia (esim. liha, kala, maito) sisämarkkinakaupassa (ensisaapumisvalvonta). Tulli valvoo muiden elintarvikkeiden (esim. juomat, makeiset ja keksit) sekä kolmansista maista tuotavia eläinperäisiä elintarvikkeita.

Toimijoiden tulee tehdä ilmoitukset ensisaapumistoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta sekä eräilmoitukset (ensisaapumistoimijan kuukausittainen yhteenvetoilmoitus vastaanotetuista eläimistä saatavista elintarvikkeista) Eviraan. Salon kaupungin ympäristöterveydenhuolto osallistuu ensisaapumisvalvonnan käytännön valvontaan mm. tekemällä tarkastuskäyntejä ensisaapumispaikkoihin.

Mikäli Suomesta viedään sisämarkkinakaupassa elintarvikkeita toiseen EU-maahan tai EU:n ulkopuolelle, on syytä tarkistaa kyseisen maan viranomaisilta elintarvikkeita koskeva lainsäädäntö ja varsin kolmasmaaviennissä määränpäävaltion tuontivaatimukset. Lisää tietoa Ruokaviraston tuonti ja vienti-sivuilta.