Valvontasuunnitelmat ja -maksut

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman. Suunnitelman tulee perustua ajan tasalla oleviin tietoihin kaikista alueen valvontakohteista, valvontakohteiden riskinarviointiin, käytettävissä oleviin voimavaroihin ja lainsäädännön vaatimuksiin.

Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma hyväksytään vuosittain rakennus- ja ympäristölautakunnassa. Valvontasuunnitelma sisältää elintarvikelain -, terveydensuojelulain -, ja tupakkalain mukaisen valvonnan valvontasuunnitelmat. Valvontasuunnitelmissa on otettu huomioon ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja keskusviranomaisten laatimat toimialakohtaiset valtakunnalliset valvontaohjelmat. Näiden lisäksi suunnitelma perustuu paikalliseen riskinarviointiin.


Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa todetaan ympäristöterveydenhuollon käytettävissä olevat voimavarat ja niiden jakautuminen eri toimialoille. Valvontasuunnitelmissa on esitetty mm. eri kohteiden tarkastustiheys, käytettävät resurssit ja tarkastusten sisältö. Tämän lisäksi suunnitelmassa esitetään valvonnan painopisteet sekä valtakunnalliseen valvontaohjelmaan liittyvät yhteiset ja toimialakohtaiset hankkeet ja projektit. Toiminnanharjoittajilta perittävät säännöllisen valvonnan maksut perustuvat valvontasuunnitelmiin. Muita valvontasuunnitelmaan sisällytettäviä asioita ovat laadun kehittäminen ja valvontahenkilöstön pätevyyden varmistaminen, varautuminen erityistilanteisiin sekä viestintä. Ympäristöterveyshuollon valvontasuunnitelmassa on esitetty myös:

  • tarkastuksen sisältö
  • valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys
  • tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika
  • kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen
  • valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi

Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma

Eläinlääkintähuoltolaki velvoittaa kuntia laatimaan valvontasuunnitelman eläinlääkintähuollon osalta. Suunnitelman kattaa tiedot kunnan järjestämistä eläinlääkäripalveluista sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueella. Suunnitelmassa käy ilmi tiedot eläinlääkäripalvelun tuottamistavasta, saatavuudesta, laadusta ja mitoituksesta sekä valvontaan kuuluvista tarkastuksista, näytteenotosta ja muista toimenpiteistä. Suunnitelman laadinnassa on noudatettu Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran valtakunnallista ohjelmaa. Suunnitelman toteutumisen valvonnasta vastaa Aluehallintovirasto.

Valvonnasta perittävät maksut

Maksutaksa on Salon kaupunginvaltuuston hyväksymä maksutaulukko, joissa määrätään maksujen suuruudesta ja määräytymisperusteista. Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi elintarvikelain, terveydensuojelulain, tupakka- ja nikotiinivalmisteita koskevan Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollo taksan 22.5.2017.

Maksuja peritään ns. julkisoikeudellisista suoritteista, jotka liittyvät viranomaistehtävien hoitamiseen.
Maksut perustuvat aina johonkin yksittäiseen lakiin, jossa annetaan kunnalle oikeus maksun perimiseen. Maksujen perusteena on omakustannusperiaate

Elintarvikelain (352/2011) 71 §: 1 mom. ja terveydensuojelulain (763/1994) 50 §:n mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta lain mukaisista kunnan käsittelemistä ilmoituksista kunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Kunnan valvontaviranomaisen on perittävä toiminnanharjoittajalta maksu myös säännöllisestä valvonnasta, joka perustuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan. Maksut tulee määritellä siten, että ne vastaavat enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia.

Toiminnanharjoittajalta maksu on lisäksi perittävä näytteenotosta ja tutkimuksista, jotka liittyvät 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaan, 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaan sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaan ja tarkkailuun sekä 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännölliseen valvontaan.

Kunnalla on lisäksi oikeus periä hyväksymänsä taksan mukainen maksu kiinteistön omistajalta asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen.