Rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämät yleis- ja kohdeavustukset

Avustusmuodot ovat:
1. Yleisavustus
2. Kohdeavustus

AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET

1. Hakijan kotipaikka on Salo.
2. Avustettavan toiminnan tulee tukea ympäristönsuojelua.
3. Hakijalta edellytetään omaa aktiivista panostusta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.
4. Yhdistyksen tulee liittää voimassa olevat säännöt hakemuksen yhteyteen.
5. Avustuksia ei myönnetä opinto- ja virkistysmatkoihin, opinnäytetöiden tekemiseen, apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettavaksi eikä kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan.
6. Avustusta myönnettäessä huomioidaan hakijan saama muu Salon kaupungin myöntämä tuki.
7. Puutteellisesti täytettyjä tai myöhästyneenä saapuneita avustushakemuksia ei huomioida.

YLEISAVUSTUKSEN JAKOPERUSTEET

Yleisavustusta voidaan myöntää rekisteröidyille ympäristönsuojelua tukeville yhdistyksille, joiden kotipaikka on Salo.
Yleisavustusta myönnetään säännölliseen toimintaan.
Yhdistykselle, joka saa toimintaansa tukea muulta Salon kaupungin toimielimeltä, rakennus-ja ympäristölautakunta ei myönnä yleisavustusta.
Yleisavustuksen myöntämisessä otetaan huomioon:
Hakijan ympäristönsuojelua tukeva toiminta
Hakijan talous
- oma varainhankinta
- yleisavustusta voidaan myöntää korkeintaan 50 % hakijan toiminnan arvioiduista menoista
- muu Salon kaupungilta saatu tuki
Yhdistyksen työllisyyttä parantavat toimet; työttömien aktivointi tai työttömien palkkaaminen palkkatuella yhdistyksen toimintaan
Avustuksen myöntäminen perustuu aina tarve- ja tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Yleisavustusanomus voidaan siirtää käsiteltäväksi kohdeavustusanomuksena.

Hakemuksiin on liitettävä yhdistyksen viimeisimmän vuosikokouksen asiakirjat.
Vuosikokousasiakirjat ovat:
- yhdistyksen säännöt, toimintakertomus, viimeisin hyväksytty tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta, sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustus haetaan.

Päättäjä voi pyytää hakemuksen täydentämistä sen jättämisen jälkeen.

KOHDEVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Kohdeavustusta voivat hakea yhdistykset, joiden toimintakohde tai -hanke sijoittuu Saloon. Hakijan kotipaikan tulee olla Salo.
Kohdeavustushakemukseen on liitettävä suunnitelma ja kustannusarvio toimintakohteesta tai -hankkeesta.
Kohdeavustusta ei myönnetä talkootyön laskennallisiin kustannuksiin.
Mikäli hakija saa yleisavustusta, käytetään kohdeavustuksen myöntämiseen tarkkaa harkintaa.
Hankkeen/ kohteen työttömiä aktivoiva vaikutus huomioidaan avustuspäätöstä tehtäessä.

HAKUMENETTELY

Yleis- ja kohdeavustusten hakuaika julistetaan haettavaksi kaupungin yhteisellä kuulutuksella. Avustushakemuslomake vaadittavine liitteineen tulee toimittaa 31.3.2020 klo 12 mennessä. Avustushakemus ja hakuohjeet ovat tulostettavissa www.salo.fi/ympäristonsuojeluavustukset tai noudettavissa kaupungintalon infopisteestä (Tehdaskatu 2, Salo) sekä palvelupisteistä.

Lue kuulutus

Hakemukset liitteineen toimitetaan Salon kaupungille osoitettuna:
- sähköpostilla osoitteeseen: avustukset@salo.fi
- postitetaan osoitteeseen: Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo
- tuodaan Salon kaupungintalon infopisteeseen (Tehdaskatu 2, Salo)


Hakemuslomake 2020

PÄÄTÖKSENTEKO

Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös, josta lähetetään pöytäkirjanote hakijalle.

AVUSTUSTEN MAKSAMINEN

Yleisavustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille avustuspäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Kohdeavustus maksetaan saajan ilmoittamalle tilille sen jälkeen, kun ympäristönsuojeluyksikköön on esitetty hyväksyttäviin tositejäljennöksiin perustuva tiliselvitys hankkeen toteutumisesta. Tiliselvityksessä on ilmettävä hankkeen tulot ja menot. Työprosessin raportti toimitetaan ympäristönsuojeluyksikköön viipymättä työn loppuun saattamisen jälkeen. Myönnetty avustus on käytettävä ja tilitettävä sen kalenterivuoden aikana, jolle avustus on myönnetty. Tilitys on tehtävä viimeistään kuukauden kuluttua kohteen toteutumisesta.

Jos avustusvaroja käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta tai avustuksen saaja on antanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja avustusta koskevissa asioissa, avustusvarat on palautettava vaadittaessa.


Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Ympäristönsuojelupäällikkö
Heidi Veck
heidi.veck@salo.fi
02 778 7800