Rakennuksen purkaminen ja jätehuolto

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 131 §:n mukaan luvan hakijalta voidaan tarvittaessa edellyttää asetuksella tarkemmin määriteltyjä hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia selvityksiä. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 55.2 §:ssä edellytetään, että rakentamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta, jollei jätteen määrä ole vähäinen (esim. omakotitalojen rakentaminen ja vähäiset muutos- ja korjaustyöt). Hakemuksessa tai ilmoituksessa on erikseen ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennusjätteestä ja sen käsittelystä.

Maakäyttö- ja rakennuslain 139 §:ssä on määrätty, että purkamislupahakemuksessa tulee selvittää muun muassa edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä. Jätelain (646/2011) 12 §:n mukaisesti on jätteen haltijan oltava myös selvillä hallinnassaan olevan jätteen määrästä, laadusta, lajista, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista.

Rakentamisessa syntyviä jätteitä koskevia säännöksiä on erityisesti rakennusjätteitä koskevassa valtioneuvoston päätöksessä 295/1997, jossa on määräykset jätteiden lajittelusta, vähentämisestä ja hyödyntämisestä. Jätelaki mm. kieltää jätteen hylkäämisen ja käsittelemisen hallitsemattomasti ja sallii luovuttamisen vain hyväksytylle vastaanottajalle.

Yli viisi vuorokautta kestävästä melua ja pölyä aiheuttavasta purkutyöstä on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Purkutoiminta saattaa tarvita ympäristöluvan, mikäli massamäärät ja/tai toiminta-ajat ylittävät ilmoitusmenettelyjen mukaiset rajat.

30.4. Kaupungintalon työmaa 015b.jpg
Kaupungintalon purkutyömaa. Kuva Arto Mäkinen