Kiinteistökohtaiset jätevedet

Jätevesien käsittely

Jätevesien johtaminen viemäriverkostoon on paras käsittelytapa kiinteistön jätevesille. Kaupunginvaltuuston hyväksymillä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla kiinteistön liittäminen viemäriin on pakollista.

Toiminta-alueen ulkopuolella jätevedet on johdettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu missään olosuhteissa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Haja-asutusalueen jätevedet on käsiteltävä hajajätevesilainsäädännön (ympäristönsuojelulaki 527/2014 luku 16 ja valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla 157/2017) mukaisesti. Talousjätevedellä tarkoitetaan asuntojen, toimistojen, liikerakennusten ja laitosten vesikäymälöistä, keittiöistä, pesutiloista ja niitä vastaavista tiloista ja laitteista peräisin olevaa jätevettä sekä ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan vastaavaa karjatilojen maitohuoneista tai muusta elinkeinotoiminnasta peräisin olevaa jätevettä.

Uudisrakennuksilla on oltava lain puhdistusvaatimukset täyttävä jätevesienkäsittely. Ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen on kunnostettava jätevesijärjestelmä 31.10.2019 mennessä vesistön tai meren läheisyydessä (= ranta-alue enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä) tai pohjavesialueella. Muilla alueilla kiinteistöjen jätevesijärjestelmä on kunnostettava peruskorjausten yhteydessä (mm. vesikäymälän rakentaminen, talousjätevesijärjestelmän uusiminen tai rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- ja muutostyö).

Uusittavan järjestelmän on täytettävä ympäristönsuojelulain perustason puhdistusvaatimukset. Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on ranta-alueille annettu perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, joiden saavuttamiseen tarvittava ohjeellinen puhdistustaso on säädetty valtioneuvoston asetuksessa.

Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen edellyttää luvan hakemista. Luvan myöntää rakennusvalvontaviranomainen joko rakennettavan rakennuksen rakennusluvassa tai rakennusvalvontaviranomaisen myöntämässä erillisessä jätevesijärjestelmää koskevassa toimenpideilmoituksessa tai -luvassa.

Ympäristönsuojelulain 157 §:n mukaisesti kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesijärjestelmästä on jätevesistä ympäristöön aiheutuvan kuormituksen arviointia varten selvitys ja järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Selvityksen on sisällettävä kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta ja arvio ympäristöön aiheutuvasta kuormituksesta ja puhdistusvaatimusten täyttymisestä sekä muut järjestelmää koskevat olennaiset tiedot. Käyttö- ja huolto-ohjeiden on sisällettävä tarvittavat tiedot jätevesijärjestelmän ja jätevesien käsittelyjärjestelmän asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa varten.

Jätevesisuunnitelman muistilista

Selostuslomake kiinteistön talousjätevesien käsittelystä ja johtamisesta

Jätevesiselvitys

Jätevesiopas maarakentajille

Jätevesisuunnittelijoiden yhteystietoja