Maa-aineslupa

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen osoitetaan Salon ympäristönsuojeluun. Lupaa voi hakea yksityishenkilö, yksityisoikeudellinen yhteisö tai julkisyhteisö kuten kunta tai valtio. Luvan hakijan on oltava alueen omistaja tai muu haltija, jolla on oikeus alueen maa-ainesten hyödyntämiseen.

Lupahakemuksessa esitetään keskeiset tiedot luvan hakijasta ja maa-ainesten ottamisesta. Maa-ainesten ottamislupaa voidaan hakea sähköisellä lomakkeella. Lupahakemus liitteineen on tehtävä kahtena kappaleena ja siihen liittyvä ottamissuunnitelma vähintään neljänä kappaleena.

Ottamissuunnitelman laatimisessa on noudatettava ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009. Hakemuksen liitteitä ottamissuunnitelman lisäksi ovat selvitys hakijan hallintaoikeudesta ottamisalueeseen tai maanomistajan suostumuksesta ottamiseen, kiinteistörekisteri ja rekisterikartta sekä tarvittaessa YVA- arviointiselostus ja luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointiselostus. Myös viranomaisilta hankitut lausunnot sekä naapurien kuulemista koskevat tiedot voidaan liittää hakemukseen.

Maisemoitu maa-ainesalue Anne Kari-Nummi.jpg
Maisemoitu maa-ainesten ottoalue. Kuva Anne Kari-Nummi


Ottomääristä ilmoittaminen vuosittain

Tiedot myönnetyn maa-ainesluvan ottomääristä on toimitettava ensisijassa sähköisellä lomakkeella. Lomake löytyy aluehallinnon asiointipalvelusta kirjoittamalla hakukenttään teksti "MAL 23" ja painamalla hakupainiketta. Sähköisessä lomakkeessa vaaditaan lupakohtainen asiointiavain. Mikäli asiointiavain on hukassa, ota yhteys . Sähköisellä lomakkeella toimitetut tiedot siirtyvät Notto-tietojärjestelmään, josta ne ovat sekä kunnan lupaviranomaisen että ELY-keskuksen maa-ainesyhdyshenkilön käytössä. Mikäli tiedot toimitetaan muulla tavoin, lupaviranomaisen on toimitettava mainitut tiedot Notto-tietojärjestelmään vuosittain viimeistään maaliskuun 31 päivänä.