Ympäristövalvonta, luvat ja ohjeet

Toiminnanharjoittaja on velvollinen hakemaan ympäristölainsäädännössä määritellyille ympäristöön vaikuttaville toiminnoille luvan tai tekemään niistä ilmoituksen viranomaiselle. Ympäristölainsäädännön mukaisia lupia ja ilmoituksia käsitteleviä viranomaisia Salon alueella ovat Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka on Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta. Myönnetyssä luvassa tai ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä voidaan toiminnalle asettaa ehtoja esimerkiksi ympäristökuormituksen vähentämiseksi.

Jos toiminta on lupavelvollista, ei toimintaa saa aloittaa ennen lainvoimaista lupaa.

Lupien ja ilmoitusten käsittely on maksullista. Maksujen suuruus määräytyy rakennus- ja ympäristölautakunnan päättämien taksojen mukaan.